Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. маг. фарм. Анна Христова Тодорова доктор

Медицински колеж - Варна, гр. Варна ул. "Цар Освободител" 84


Катедра: Организация и икономика на фармацията
УС:
Е-поща: anna.todorova@mu-varna.bg
Телефон: +35952677292

 

Биография

доц. Анна Тодорова е родена на 13.03.1980 г. в гр. Варна
Придобива висшето си образование по специалност  фармация през 2004г. във Фармацевтичен факултет на Медицински университет - София.

В периода 2004-2011г. работи във Варна в аптека за обслужване на населението.
През 2011г. печели конкурс за  асистент към Фармацевтичен факултет на МУ – Варна, катедра „Фармацевтични науки".
През 2016г. Защитава дисертационен труд на тема „Лекарствена употреба и роля на фармацевтите за подобряване качеството на живот при пациенти с астма в детска възраст" и  придобива ОНС "ДОКТОР" по научната специалност "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията".
​Има придобита специалност по "Организация и икономика на аптечната и дистрибуторска практика" (2016г.) Специализира „Организация и икономика на фармацевтичното производство"
 
В периода 2012-2016г. преминава допълнителни квалификационни курсове във Фармацевтичния факултет на МУ София: 

  • „Фармакоикономика и клинична епидемиология с биостатистика"
  • „Ценообразуване и реимбурсиране"
  • „Оценка на здравните технологии"
  • „Оценка на здравните технологии – HTA 5"
 
От 2016г. доц. Тодорова е ръководител на УС „Социална фармация" към катедрата по „Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт".


Учебно преподавателска дейност:

Води лекции и упражнения и участва в разработването на учебните програми по дисциплините «Социална фармация и фармацевтично законодателство», «Фармацевтични грижи»,   «История на фармацията»
Организатор, съавтор и участник в студентски доклади и презентации в научни конференции.
Ръководител  пред-дипломен стаж на магистър- фармацевти.

Публикации

Автор и съавтор на над 50 научни труда, от които 1 монография, над 20 публикации в   международни научни списания,  съавтор на  учебник по Социална фармация и фармацевтично законодателство за магистър – фармацевти и практическо ръководство  по Социална фармация за помощник – фармацевти. Има над 10 участия научни форуми.

 Основните проучвания и научни разработки са в областта на лекарствената употреба при лечение на астма, употребата на ОТС продукти, генеричната лекарствена политика,  фармацевтични грижи и качество на живот при пациенти с дихателни алергии, фармацевтичен маркетинг.


Член на

Член на Български фармацевтичен съюз (БФС).