Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Гл. ас. Веселина Здравкова Панайотова д.х.

Факултет Фармация, ет. 3, каб. 311​


Катедра: Химия
УС:
Е-поща: ivanova@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 050, вътр. 2948

 

Биография

Родена на 8.11.1984 г. в гр. Варна. През 2009г. завършва магистратура "Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ" в Софийски Университет „Св.Климент Охридски".  От 2010 г. е редовен докторант в Медицински Университет "Проф. д-р П. Стоянов", а през 2012 г. е назначена като асистент в Катедра химия. Защитава докторската дисертация на тема „Биологично активни вещества в черноморски водорасли" по специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества". През 2016г. заема длъжността главен асистент, а през 2019г. придобива специалност „Теоретични основи на медицинската химия". Води упражнения по химия на студенти от специалност „Медицина" и „Дентална медицина" – българоезично и англоезично обучение, по Обща и органична химия на студенти, специалност "Медицински лаборант". Основните ѝ научни интереси включват методи за разделяне и пречистване, биологично активни вещества, анализ на липиди, GC/MS.


Публикации

Научни публикации​

Отворен достъп​


Mona Stancheva, Veselina Ivanova, Katya Peycheva, Determination of heavy metals in Black Sea Mytilus galloprovincialis and Rapana venosa, Scripta Scientifica Medica, 44(2), 27-30, (2012)

Veselina Ivanova, Todorka Sokrateva, Mona Stancheva, Heavy metals in surface sediments of Varna Bay and Varna Lake (Black Sea, Bulgaria), Сборник Научни трудове “40 години Шуменски университет (1971-2011)”, 329-335, (2012)

Veselina IVANOVA, Mona STANCHEVA, Albena MERDZHANOVA, Fatty acids composition of macroalgae from Bulgarian Black Sea coast, Ovidius University Annals of Chemistry, 23(1), 35-40, (2012)

Veselina Ivanova, Mona Stancheva, Daniela Petrova, Fatty acid composition of Black Sea Ulva rigida and Cystoseira crinita, Bulgarian Journal of Agricultural Science (in press)


Член на