Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Гл. ас. биол. Деяна Георгиева Ванкова д.б.

Бул. ‚Цар Освободител" 84Б
Факултет по фармация
Ет.6, кабинет 612

Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: deyana.vankova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677050, вътр. 2886

 

Биография

Образование:

Доктор по „Биохимия", 2015г., Медицински университет Варна

Специалист по „Биохимия", 2015 Медицински университет Варна

Магистър по специалност „Молекулярна биология" и професионална квалификация „Магистър – молекулярен биолог по физиология на животните и човека", 2004 г., Софийски университет „Св. Климент Охридски"

Бакалавър по специалност „Молекулярна биология" и професионална квалификация Биолог – молекулярен биолог, 2002г. Софийски университет „Св. Климент Охридски"

Придобити научни степени и заемани академични длъжности:

Главен административен асистент, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов", Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика - 2016 – до момента

Образователна и научна степен "Доктор"- 2015 от Медицински университет Варна

Асистент, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов", Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика - 2009 – 2016

Области на професионален интерес:

 Биохимия, молекулярна биология; метаболитен синдром, затлъстяване, еднонуклеотидни полиморфизми, интервенции с хора, оксидативен стрес, скрининг на лекарствени растения за различни биологични активности, Изследване на антиоксидантно, противовъзпалително, имуномодулиращо, противодиабетно действие на растителни екстракти чрез на in-vitro и in vivo методи; молекулни механизми

Членство в научни организации:

Съюз на учените в България, секция Биохимия, биофизика и молекулярна биология (член на FEBS).

Съюз на учените – Варна, България

Европейска Организация по нутригеномика (NuGO)

Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ).

Специализации и работа в чужбина:

5th Hand-on course "Advanced microarray data analysis", юни 2009, Маастрихт, Холандия.

"Protein Rainbow Workshop. The magic of DIGE." Practical course on quantative proteomics analysis based in 2D-Differential Gel Electrophoresis (DIGE) technology, май 2009, Дюселдорф, Германия Научно - изследователска активност

Изследване на антиоксидантно, противовъзпалително, имуномодулиращо, противодиабетно действие на биологична активност на лечебни растения чрез на in-vitro и in vivo методи, както и  молекулните механизми на тяхното действие. Интереси в областта на затлъстяване и метаболитен синдром, изследване на генетични полиморфизми, свързани с тях; молекулярна генетика и нутригеномика.

Участие в договори, проекти, програми

Проект: „Проучване на молекулните механизми на действие на сяра съдържащи минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство" : № ДН01/12, 16.12.2016. Ръководител - проф. Д. Иванова, дбн

Проект: „Цианопрокариоти - нов потенциален рисков фактор за злокачествени заболявания в България?" № ДН 13/9 от 15.12.2017. Ръководител - проф. Майя Петрова Стойнева, дбн

Проект: „Приложение на нови технологии и методи в науката за храненето – проучване на концепцията за фенотипната пластичност " FP7-KBBE-2011-5, NutriTech. Ръководител на проекта: Бен ван Омен, Холандия, за МУ-Варна: проф. дбн Д. Иванова, дбн

Проект: „Витамин K- зависими gla-протеини – нови биомаркери за сърдечносъдова калцификация" № 17002 фонд "Наука" при МУ – Варна,Ръководител проф. Б. Галунска, дм

Проект: „Получаване на богат на антоцианини екстракт от плодове на бъзак (Sambucus ebulus) и охарактеризиране на биологичната му активност във връзка с установяване на адаптогенен потенциал с оглед използването му като суровина при производство на храни и лечебни средства" №17020 фонд "Наука" при МУ. Ръководител на проекта: доц. Йоана Киселова-Кънева, дб


Публикации

1.      Kiselova-Kaneva Y., Tasinov O., Vankova D., Ivanova D. (2012). Ethanol induces IL-6 and TNF-α cytokine and iNOS and COX-2 enzyme gene expression in 3T3-L1 preadipocytes. Scr Sci Med V 44 (2): 31-35.

2.      Vankova D., Ivanova D., Kiselova Y., Gerova D., Velikova V., Madjova V. (2012). Diet, lifestyle and obesity in Bulgarian sample. Science&Technologies, V 2 (1): 15-19.

3.      Ivanova D., Tasinov O., Vankova D., Kiselova-Kaneva Y. (2011). Antioxidative potential of Agrimonia eupatoria. Science & Technologies 1 V 1 (1): 20-24.

4.      Vankova D., Radanova M., Kiselova-Kaneva Y., Madjova V., Ivanova D. (2011). The  FTO rs9939609, AdipoQ  rs1501299, rs822391, and AdipoR2 rs16928662 polimorphisms relationship to obesity and metabolic syndrome in Bulgarian sample. BIOTECHNOL BIOTEC EQ,  V 26 (1): 65-71. DOI: 10.5504/50YRTIMB. 0012.

5.         Ivanova D., Tasinov O., Vankova D., Kiselova Y. (2012). Agrimonia eupatoria L. extract modulates glutamate-cysteine ligase and glutathione peroxidase expression in 3T3-L1 cells. BJAS V 19 (2):171-174.

6.   Ivanova D., Vankova D., Nashar M. (2013). "Agrimonia eupatoria tea consumption in relation to markers of inflammation, oxidative status and lipid metabolism in healthy subjects" Arch Physiol Biochem V 119(1): 32-37.

7.      Kiselova-Kaneva Y., Tasinov O., Vankova D., Ivanova D. (2013). Changes in COX-2, iNOS and GCL gene expression in 3T3-L1 preadipocytes incubated in macrophage conditioned medium. Scr Sci Med V 45 (2):32-35.

8.      Ivanova D., Nashar M., Kiselova-Kaneva Y., Tasinov O., Vankova D., Nazifova-Tasinova N. (2015). The Impact of Human Intervention Studies on the Evaluation of Medicinal Plant Antioxidant and Anti-Inflammatory Activities. Nova Science Publishers; Human Health and Nutrition: New Research, Chapter 7:145-166. ISBN: 978-1-63482-853-6.

Учебници и учебни помагала:

Галунска Б., Иванова Д., Ванкова Д., Тасинов О. (2012). Ръководство по биохимия за студенти по дентална медицина. Изд. Медицински Университет "проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, с. 128. ISBN 978-954-9685-67-1.

IvanovaD., Kiselova-Kaneva Y., Galunska B., Nashar M., Vankova D. (2015). A handbook of biochemistry. Review study questions and laboratory manuals – a clinical aproach. Ris Varna Ltd. ISBN 978-954-8165-18-1.


Научни публикации

Член на

Съюз на учените в България, секция Биохимия, биофизика и молекулярна биология (член на FEBS)

Съюз на учените – Варна, България

Европейска организация по нутригеномика (NuGO).

Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ).