Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Гл. ас. биол. Деяна Георгиева Ванкова д.б.

Бул. ‚Цар Освободител" 84Б
Факултет по фармация
Ет.6, кабинет 612

Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: deyana.vankova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677050, вътр. 2886

 

Биография

Родена на 26.12.1978г. в гр. Варна. Завършила Биологически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" като бакалавър по молекулярна биология през 2002 г. и като  магистър през 2004г. През 2008 г. е зачислена като докторант в катедра "Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика" към МУ-Варна.  Защитава дисертационен труд по научната специалност биохимия на тема: "Проучване ролята на генетични фактори и начина на живот за изявата на затлъстяване и метаболитен синдром в извадка от българската популация".  От 2009г. до 2015г. е асистент, а от февруари 2016 е главен административен асистент в същата катедра. През юни 2015г. е придобила специалност по „Биохимия". Участва в изследователските екипи на научен проект, финансирани от Фонд "Медицинска наука" при МУ-Варна, както и в 2 научни проекти с международно участие. Има 10 обучения в България и 2 в чужбина. Участвала е в 7 български и 9 международни научни форуми. Основните научни интереси са в областта на нутригеномиката, метаболитен синдром, генотипиране. 

Публикации

1.      Kiselova-Kaneva Y., Tasinov O., Vankova D., Ivanova D. (2012). Ethanol induces IL-6 and TNF-α cytokine and iNOS and COX-2 enzyme gene expression in 3T3-L1 preadipocytes. Scr Sci Med V 44 (2): 31-35.

2.      Vankova D., Ivanova D., Kiselova Y., Gerova D., Velikova V., Madjova V. (2012). Diet, lifestyle and obesity in Bulgarian sample. Science&Technologies, V 2 (1): 15-19.

3.      Ivanova D., Tasinov O., Vankova D., Kiselova-Kaneva Y. (2011). Antioxidative potential of Agrimonia eupatoria. Science & Technologies 1 V 1 (1): 20-24.

4.      Vankova D., Radanova M., Kiselova-Kaneva Y., Madjova V., Ivanova D. (2011). The  FTO rs9939609, AdipoQ  rs1501299, rs822391, and AdipoR2 rs16928662 polimorphisms relationship to obesity and metabolic syndrome in Bulgarian sample. BIOTECHNOL BIOTEC EQ,  V 26 (1): 65-71. DOI: 10.5504/50YRTIMB. 0012.

5.         Ivanova D., Tasinov O., Vankova D., Kiselova Y. (2012). Agrimonia eupatoria L. extract modulates glutamate-cysteine ligase and glutathione peroxidase expression in 3T3-L1 cells. BJAS V 19 (2):171-174.

6.   Ivanova D., Vankova D., Nashar M. (2013). "Agrimonia eupatoria tea consumption in relation to markers of inflammation, oxidative status and lipid metabolism in healthy subjects" Arch Physiol Biochem V 119(1): 32-37.

7.      Kiselova-Kaneva Y., Tasinov O., Vankova D., Ivanova D. (2013). Changes in COX-2, iNOS and GCL gene expression in 3T3-L1 preadipocytes incubated in macrophage conditioned medium. Scr Sci Med V 45 (2):32-35.

8.      Ivanova D., Nashar M., Kiselova-Kaneva Y., Tasinov O., Vankova D., Nazifova-Tasinova N. (2015). The Impact of Human Intervention Studies on the Evaluation of Medicinal Plant Antioxidant and Anti-Inflammatory Activities. Nova Science Publishers; Human Health and Nutrition: New Research, Chapter 7:145-166. ISBN: 978-1-63482-853-6.

Учебници и учебни помагала:

Галунска Б., Иванова Д., Ванкова Д., Тасинов О. (2012). Ръководство по биохимия за студенти по дентална медицина. Изд. Медицински Университет "проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, с. 128. ISBN 978-954-9685-67-1.

IvanovaD., Kiselova-Kaneva Y., Galunska B., Nashar M., Vankova D. (2015). A handbook of biochemistry. Review study questions and laboratory manuals – a clinical aproach. Ris Varna Ltd. ISBN 978-954-8165-18-1.


Научни публикации

Член на

Съюз на учените в България, секция Биохимия, биофизика и молекулярна биология (член на FEBS)

Съюз на учените – Варна, България

Европейска организация по нутригеномика (NuGO).

Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ).