Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл. ас. Златина Веселинова Петева д.х.

Медицински университет – Варна, 9002, ул. "Марин Дринов" №55


Катедра: Химия
УС:
Е-поща: zlatina.peteva@mu-varna.bg
Телефон: +35952677050

 

Биография

Родена на 26.12.1982 в гр. Варна. Завършва магистратура в Химически факултет в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ . От 2008 е докторант към катедра Физикохимия – Учебно-научна лаборатория по химическо образование, история и философия на химията. Занимавала се е с обучение по химия на немски и английски език.

От 2011 постъпва на работа в Медицински университет –  Варна като асистент по неорганична химия в Катедрата по Химия във Факултета по Фармация. Води упражнения по Неорганична химия на студенти от спец. Фармация, I курс; Медицинска химия на студенти от спец. Медицина, I курс англоезична програма; Химия на спец. Медицина , I курс;

Научни й интереси са в областта на химия на храни и токсини, биокоординационна химия и обучение на чужд език.

Публикации

​З.Петева, Б.В. Тошев. Заблуди в училищния курс по химия – може ли анализът  на исторически текстове да помогне за тяхното преодоляване: закон за действие на масите Химия. 20, 266- (2011)

З.Петева,В.Филипова, Б.В.Тошев. Дом, семейство, училище: за отчуждението на учениците от училището.Химия 20 , 23-42 (2011).

З.Петева, Б.В. Тошев. История на химията и мястото й в учебното съдържание по химия в средното училище. Bulgarian J. Science & Education Policy 4, 48-61 (20

0)

VII национална конференция по химия и Международна конференция "Зелени технологии и опазване на природната среда".

Научни публикации​

Член на