Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл. ас. Златина Веселинова Петева д.х.

Медицински университет – Варна, 9002, ул. "Марин Дринов" №55


Катедра: Химия
УС:
Е-поща: zlatina.peteva@mu-varna.bg
Телефон: +35952677050

 

Биография

Родена на 26.12.1982 в гр. Варна. Завършва магистратура в Химически факултет в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ . През 2013 г. защитава дисертационен труд към Катедра Физикохимия – Учебно-научна лаборатория по химическо образование, история и философия на химията, СУ „Св. Климент Охридски“, научна специалност “Педагогика на обучението по (методика на обучението по химия)”. През януари 2020 защитава дисертационен труд на тема „Безопасност и риск за здравето на човека от използването на черноморска мида като хранителен ресурс“, по специалност „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“ към Катедра Химия, Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“. През 2019 придобива специалност „Теоретични основи на медицинската химия“.

През 2012 постъпва на работа в Медицински университет –  Варна като заема последователно длъжностите - асистент по неорганична химия и главен асистент по химия в Катедра по Химия, Факултет Фармация. Води упражнения по Химия на студенти от спец. Медицина, българоезично и англоезично обучение, упражнения по Обща и неорганична химия и Аналитична химия на студенти от спец. Фармация.

Научни й интереси са в областта на аналитичните методи за анализ, разпространението и значението за човешкото здраве на замърсители с антропогенен и биогенен произход в морската среда. В тази връзка гл.ас. Златина Петева е преминала курсове за специализация в областта на морските биотоксини и оценка на здравния риск съотв. в Алфред Вегенер Институт – Германия и Каролинска Институт –Швеция.  Основна тема в научната работа е анализ на морски биотоксини в морски организми.

Публикации

Peteva Z, Krock B, Georgieva St, Gerasimova A, Stancheva M, Makedonski L (2018) SUMMER PROFILE OF LIPOPHILIC TOXINS IN SHELLFISH FROM THE BLACK SEA, BULGARIA, Ovidius University Annals of Chemistry, 29(2): 117–121

Peteva  Z., Georgieva  St., Stancheva M., Makedonski L. (2017) RECREATIONAL ANGLER EXPOSURE TO DOMOIC ACID VIA CONSUMPTION OF CONTAMINATED SHELLFISH FROM THE BLACK SEA, BULGARIA: A PRELIMINARY STUDY, Archives of the Balkan Medical Union, 52 (3), 291-297.

Peteva Z, Georgieva St, Krock B, Stancheva M, (2018) SELECTED CONTAMINANTS IN FISH AND MUSSELS FROM THE BULGARIAN BLACK SEA CBU International Conference Proceedings 2018, 6: 1144-1149.

Peteva Z, Kalinova G, Krock B, Stancheva M, Georgieva S (2019) EVALUATION OF PARALYTIC SHELLFISH POISONING TOXIN PROFILE OF MUSSELS FROM BULGARIAN NORTH BLACK SEA COAST BY HPLC-FL WITH POSTCOLUMN DERIVATISATION, Bulgarian Chemical Communications, 51(D): 233–240

Georgieva S, Stancheva M, Peteva Z (2019) RESIDUAL LEVELS AND TISSUE DISTRIBUTION OF POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs) IN FISH FROM THE DANUBE RIVER, BULGARIA. Bulgarian Chemical Communications 51(D): 227-232

Georgieva, St., Peteva, Z. (2017) Assessment of several priority pollutants in fish from selected lakes in Bulgaria, Bulgarian Chemical Communications, 49 (G), 205-211

Peteva Z.V., Stancheva, M., Georgieva St. (2016) EU regulated marine biotoxins in sea food: Origin, classification, chemical structure and intoxication effects; Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22 (2): 188–196.

Peteva Z.V., Stancheva, M., Georgieva St (2016) EU Reference Methods for detection of Marine Biotoxins in Sea Food ; Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22 (3): 374–380.

Stanchevа M, Peteva Z, Krock B (2019). STUDY ON RISK OF EXPOSURE OF SEAFOOD CONSUMERS IN BULGARIA TO HYDROPHILIC MARINE TOXINS, Scripta Scientifica Medica, 51(1):24-31

Петева З, Станчева М, Георгиева С, Герасимова А, Македонски Л (2019). РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО, СВЪРЗАНИ С КОНСУМАЦИЯТА НА МОРСКИ ХРАНИ, СЪДЪРЖАЩИ БИОТОКСИНИ ОТ СЕВЕРНОТО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ. Варненски медицински форум, 7(3): 135-142

Peteva Z, Stancheva M, Krock B, Georgieva S, Gerasimova A (2019). EMPIRICAL DETERMINATION OF CONVERSION FACTOR FOR DEPICTING PHYCOTOXIN CONCENTRATION IN WHOLE MUSSEL MYTILUS GALLOPROVINCIALIS MEAT. Food Science and Applied Biotechnology, 2019, 2(2), 166-174

 

Участия в научни форуми

17th International Conference on Chemistry and the Environment ICCE 2019, Thessaloniki, Greece, 16-20 June 2019.

Peteva Z, Georgieva S, Krock B, Stancheva M, Detection of domoic acid and lipophilic toxins in plankton and mussel samples from Bulgarian north coast in 2017. Human exposure to marine toxins

2nd FOOD CHEMISTRY CONFERENCE,  Seville, Spain, 17-19 September 2019.

Stancheva M, Peteva Z, Krock B, Gerassimova A, Georgieva S, Makedonski L, Survey on marine biotoxins contamination status of mussels from the Black Sea, Bulgaria

10та Юбилейна национална конференция по химия, София, България, 26-28 септември 2019.

Peteva Z, Georgieva S, Krock B, Stancheva M, Detection of marine algal toxins in phytoplankton net samples from Bulgarian coast of the Black Sea

9th International Symposium on RECENT ADVANCES IN FOOD ANALYSIS, Prague, Czech Republic, November 5-8, 2019 

Peteva Z, Georgieva S, Krock B, Stancheva M. Domoic acid levels in mussels from Bulgarian Black Sea coast and human exposure estimation

IMAB 2018, Varna, Bulgaria, 13-16 May, 2018.

Peteva, Z., Georgieva, St., Gerasimova, A., Stancheva, M., Makedonski, L. Assessing the presence of marine toxins in bivalve mollusks in relation to human health

10th Congress of Toxicology in developing countries, April 18-21, 2018, Belgrade , Serbia.

Georgieva, St.,  Peteva, Zl., Krock, B., Gerasimova, A., Stancheva, M. One-year study on exposure assessment to marine biotoxins via consumption of shellfish from the Black Sea, Bulgaria

International Conference New Trends in Applied Chemistry, May, 24-26, 2018, Constanta, Romania

Zl.Peteva, A.Gerasimova, B.Krock, St.Georgieva, M.Stancheva, L.Makedonski. Summer profile of lipophilic toxins in shellfish from Bulgaria

6th International Symposium Marine and Freshwater Toxins Analysis, 22-25 October 2017, Baiona, Spain.

Peteva, Z.V., Georgieva, St., Krock B., Stancheva M., Makedonski, L.(2017). First observation of domoic acid in plankton net samples and associated toxicity of shells Mytilus galloprovincialis from the Black Sea, Bulgaria

21st  Session of Balkan medical Days. 6-8 October, 2017.

Peteva, Z.V., Georgieva, St., Stancheva M., Makedonski L. (2017). RECREATIONAL ANGLER EXPOSURE TO DOMOIC ACID VIA CONSUMPTION OF CONTAMINATED SHELLFISH FROM THE BLACK SEA, BULGARIA: A PRELIMINARY STUDY

BSYSB 2017, Varna, Bulgaria.

Boyanova D., Angelov I., Peteva Z.(2017). Toxic and therapeutic effects of yessotoxin and domoic acid

Seafood safety: new findings & innovation challenges, 25-26 January, 2017, Brussels.

Zlatina Peteva, Stanislava Georgieva, Mona Stancheva, Bernd Krock (2017). STUDY ON SELECTED CONTAMINANTS IN SEAFOOD FROM THE BLACK SEA, BULGARIA

Участия в проекти

ФНИ. Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени – 2016 г. № ДМ09/1, 15.12.2016г. Тема: „Определяне на морски токсини в Черноморски миди и планктон". Лично участие: ръководител

Повишаване капацитета на "Лабораторията по химия на храни и околна среда" в Медицински университет – Варна и превръщането й в специализирана лаборатория за изследването на морски и сладководни ресурси и аквакултури. Договор №Д-33-49/30.06.2015. Лично участие: експерт

Научни публикации​

Член на

International Association of Environmental Analytical Chemistry
International Society for the Study of Harmful Algae
Съюз на химиците – България