Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Гл. ас. Катя Пейчева Иванова д.х.

Факултет Фармация, ет. 3, каб. 312​


Катедра: Химия
УС:
Е-поща: peytcheva@hotmail.com / peycheva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 050, вътр. 2948

 

Биография

Родена на 20.07.1980 в гр.Варна. Завършила магистратура" Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ" и  магистраура „Учител по химия" в Софийски Университет „ Св.Климент Охридски". Специализира шест месеца в IMEC, Leuven, Белгия. През 2008 постъпва на работа в Медицински Университет "П. Стоянов" – Варна и работи там  и до днес като асистент  в катедрата по Химия, към Факултета по Фармация. Научната тематика до 2008 г обхваща областта на високо технологичните полупроводници използвайки техники като Инфрачервена Спектроскопия с Фурие Трансформация, Спектрална Елипсометрия , Елипсометрична Порьозиметрия с Воден източник и Контактен Ъгъл. В МУ-Варна работи върху анализиране на тежки метали в морски и речни рибни тъкани чрез AAS и ICP.

Публикации

Научни публикации
Отворен достъп
M. Stancheva, Katya Peycheva, L. Makedonski, T. Rizov (2010) Heavy Metals and PCBs Level of Bluefish (Pomatomus Saltatrix) from Bulgarian Black Sea Waters, Ovidius University Annals of Chemistry, Vol 21, Number 1, pp.41-48

Mona Stancheva, Katya Peycheva, Lubomir Makedonski (2010) Assessment of heavy metal distribution in muscle, skin and gills of two fish species from the Black Sea, Bulgaria, Scientific Works of the University of Plovdiv, LVII,part 2, pp. 41

Lubomir Makedonski, Katya Peycheva, Mona Stancheva (2011) Determination of Heavy Metals in Fish Species from the Bulgarian Black Sea Coast; Archives of the Balkan Medical Union, 46 (4), 215-220

Mona Stancheva, Lubomir Makedonski, Katya Peycheva (2012) Determination of Cd, Cu, Fe, Mn and Pb in European Carp (Cyprinus Carpio Carpio), Scripta Scientifica Medica,; vol. 44 (1), pp 39-43

Mona Stancheva, Veselina Ivanova, Katya Peycheva (2012) Determination of heavy metals in Black Sea MYTILUSGALLO PROVINCIALIS and RAPANA VENOSA, Scripta Scientifica Medica; vol. 44 (2), pp 27-30

Lubomir Makedonski, Zlatina Peteva, Katya Peycheva, Mona Stancheva (2013) Laboratory manual in teaching medical chemistry in English language course for the student of medicine and dental medicine, JAHR, Vol. 4, No. 7,

Katya Peycheva, Lubomir Makedonski, Mona Stancheva (2014) Daily intake of arsenic and mercury by consumption of Bulgarian Black Sea Fishes, Scripta Scientifica Pharmaceutica, vol.1, pp.38-43

Katya Peycheva, Lubomir Makedonski, Albena Merdzhanova, Mona Stancheva (2014) Evaluation of toxic metal levels in edible tissues of three wild captured freshwater fishes, Ovidius University Annals of Chemistry, Vol 25, Number 1, pp.53-58

Katya Peycheva, Veselina Panayotova, Lubomir Makedonski, Mona Stancheva (2014) Toxic and essential metal concentration of freshwater fishes from Pyasachnik Dam, Bulgaria, Agricultural Science and Technology, Vol. 6, No 3, pp. 364 - 369, 2014

Учебници и учебни помагала

Lubomir Makedonski, Katya Peycheva, Mona Stancheva: Laboratory Manual for General and Organic Chemistry for Student of Medicine, Varna , Steno Publisher, 2011, ISBN 978-954-449-552-7

Lubomir Makedonski, Katya Peycheva, Mona Stancheva: Chemistry Laboratory Manual for Student of Medicine and Dental Medicine, Varna , Steno Publisher, 2013, ISBN 978-954-449-681-4

Lubomir Makedonski, Katya Peycheva, Zlatina Peteva , Veselina Panayotova, Mona Stancheva: A Handbook of Biology and Chemistry Test Items edited by Dobri Ivanov and Lubomir Makedonski, Varna, Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov Publisher, 2014, ISBN: 978-618-7137-02-6

Lubomir Makedonski, Katya Peycheva, Zlatina Peteva , Veselina Panayotova, Mona Stancheva: Chemistry Textbook For the Entrance Test at Varna Medical University, Varna, Medical University Prof. Dr. Paraskev Stoyanov Publisher, 2014, ISBN: 978-619-7137-04-0

Участие в научни конференции

Lubomir Makedonski, Katya Peycheva, Mona Stancheva, Determination of Heavy Metals in Fish Species from the Northern Black Sea (Bulgaria) by ICP-MS 5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, 23-26 September 2009, Fatsa – Ordu, Turkey

Mona Stancheva, Katya Peycheva, Lubomir Makedonski, Tomislav Rizov, Heavy Metals and PCBs Level of Bluefish (Pomatomus Saltatrix) from Bulgarian Black Sea Waters, Workshop Challenges in Food Chemistry, 27-29 May 2010, Constanta, Romania 

Veselina Ivanova, Katya Peycheva, Lubomir Makedonski, Mona Stancheva, Determination of Cd, Cu, Fe, Mn and Pb in European Carp (Cyprinus Carpio Carpio), 8th  International Chemistry Scintific conference, 18 - 19 June 2010, Koprivschtica, Bulgaria 

Mona Stancheva, Katya Peycheva, Lubomir Makedonski, Assessment of heavy metal distribution in muscle, skin and gills of two fish species from the Black Sea, Bulgaria, International Scientific Conference  ''Food science and technology ',15 – 16 October 2010, Plovdiv, Bulgaria

Mona Stancheva, Katya Peycheva, Lubomir Makedonski, Heavy metal content of two fish species from Bulgarian Black sea waters, 31st Balkan Medical Week, 28-31 October 2010, Athens,Grecce

Lubomir Makedonski, Mona Stancheva, Irina Karadjova, Katya Peycheva, Contamination by heavy metals of selected Black Sea fish species, 4th International Congress on Food and Nutrition together with the 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety, 12-14 October 2011, Istanbul, Turkey

Veselina Panayotova, Katya Peycheva, Lubomir Makedonski, Mona Stancheva, Determination of heavy metal concentrations in four fish species from Bulgarian Black Sea coast, International Conference "Marine Research Horizon 2020" Institute of Oceanology – Bulgarian Academy of Sciences, September 17-20, 2013, Golden Sands, Bulgaria

Katya Peycheva, Lubomir Makedonski, Mona Stancheva, Toxic and essential metal concentration of freshwater fishes from Pyasachnik Dam, Bulgaria, International Scientific Conference „ BULGARIAN AGRICULTURE- HORIZON 2020 " , 15-16 May 2014, Stara Zagora, Bulgaria

Lubomir Makedonski, Katya Peycheva, Veselina Panayotova, Mona Stancheva, Determination of some toxic and essential metal concentrations of four fish species from Bulgarian Black Sea coast, "33rd Balcanic Medical Union's Week 2014", 08.10 -11.10.2014,  Bucurest, Romania

Член на