Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Гл.ас. Неше Ферахова Назифова-Тасинова д.б.

Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”
ул. Марин Дринов № 55, 9002 Варна; 


Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: neshe.tasinova@mu-varna.bg
Телефон: +35952677050

 

Биография

Образование:

Висше образование:

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" – Бакалавър „Mолекулярна биология", 2009 г.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" – Магистър „Молекулярна биология и биотехнологии", 2011 г.

Специализация:

Медицински университет Варна „Проф. д-р П. Стоянов" – Специалист „Биохимия", 2018 г.

Придобити научни степени и заемани академични длъжности:

Медицински университет Варна „Проф. д-р П. Стоянов" – Образователна и научна степен "Доктор"- 2015 г.

Медицински университет Варна „Проф. д-р П. Стоянов" – академична длъжност „Главен асистент", 2016 г.

Области на професионален интерес:

Биохимия, Молекулярна Биология, Нутригеномика, Фенотипна пластичност, Транскриптомика и др.

 

Членство в научни организации:

Европейска Организация по  нутригеномика (NuGO);

СУБ – Секция по Молекулярна биология, Биохимия и Биофизика.

Съюз на учените – Варна, България.

Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ);

 

Специализации и работа в чужбина:

Великобритания, Abbey Home Farm, Cirencester, обучение по Хомеопатия за фермери, ветеринари и учени, организирано от "Homeopathy at Wellie Level", една седмица, ноември 2017 г.  

Ирландия, University College Dublin, Institute of Food and Health, лаборатория по метаболомика, едностранен научноизследователски обмен, един месец, май-юни 2017 г.

Италия, The Vesuvian Institute, Castellemmare di Stabia, обучение на тема "Nutrigenomics studies in humans: from epidemiology to intervention" 07-09.09.2014г. Организирано от Nutrigenomics Organisation (NuGO).

Италия, University of Camerino, лятно училище „Summer School on Nutrigenomics" 01-05.09.2014г.

Холандия, Wageningen University, обучение на тема „Epigenesis and epigenetics - Physiological consequences of perinatal nutritional programming" 21-23.05.2014г. Организирано от Graduate Schools VLAG (Food Technology, Agro-biotechnology, Nutrition and Health Sciences) и WIAS (Wageningen Institute of Animal Sciences).

Великобритания, Imperial College London, работа по съвместен научен проект, две седмици, януари 2014 г.

 

Научно - изследователска активност

Изследване на биологичните ефекти на медицински растения в експериментални модели на цитотоксичност при клетъчни култури – индуциран оксидативен стрес и възпалителен отговор.

Участие в провеждането на интервенции с доброволци за изследване биологичните ефекти от прием на водни извлеци от медицински растения (Agrimonia eupatoria L., камшик) или сяра-съдържащи води от Варненския минерален басейн.

Провеждане на изследвания на клинични биохимични показатели, маркери на оксидативен стрес, възпалителни фактори и други показатели в различни биологични проби (плазма, кръвни клетки, тъкани, урина). Изследване на молекулните механизми на противовъзпалително, антиоксидантно, инсулиноподобно и имуностимулиращо действие посредством приложение на съвременни биохимични, молекулярно-биологични и имунологични методи: спектрофотометрични методи, Real-Time qPCR за анализ на генна експресия, ELISA метод за определяне наличие и концентрация на белтъци в биологични проби; гел-електрофоретични методи за разделяне на нуклеинови киселини и белтъци и др.

Оценка на фенотипната пластичност на доброволци, подложени на калорийна рестрикция чрез изследване промяната в биохимични показатели, маркери на оксидативния стрес, окисление на ДНК и др.

Апробиране и оптимизиране на метод за изолиране и култивиране на периферни мононуклеарни клетки (PBMC); анализ на експресионния профил на PBMC. Изследване отговора на първична клетъчна култура от PBMC към стимулиране с възпалителни индуктори като бактериални липополизахариди. Отчитане промяната в отговора към възпалителен стимул след проведена интервенция с прием на воден извлек от камшик. NMR-спектроскопски метод за анализ на метаболомен профил на кръвни проби от здрави доброволци.

Изследване нивата на генна експресия на микро и кръгови РНК-и в биологични проби от пациенти с Колоректален карцином (КРК) с оглед приложението им като молекулни диагностични и прогностични маркери за развитие на КРК. 

Участие в договори, проекти, програми

2012-1016 КВВЕ.2011.2.2-02,  Grant agreement no: 289511 "NutriTech - Application of new technologies and methods in nutrition research – the example of phenotypic flexibility" финансиран от Европейската комисия, Продължителност 2012-2016,  Ръководител на проекта от българска страна: проф. Диана Иванова, дбн. ръководител катедра по Биохимия, молекулна медицина и нутригеноомика.

2017-2020 ПР вх. №Н13/41 договор ДН13/9 от 15.12.2017 г. „Цианопрокариоти – нов потенциален рисков фактор за злокачествени заболявания в България?", по Фонд "Научни изследвания" на МОН, конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017г. Научен ръководител проф. дбн Мая Стойнева-Гертнер.

2017-2019 вх. № Н 01/42 от 03.09.16. "Проучване на молекулните механизми на действие на сяра съдържащи минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство", фонд Научни Изследвания на МОН – конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания. Научен ръководител проф. дбн Диана Георгиева Иванова.

2018-2019 ПР №17015, договор № ФМН-42/18.12.2017 г. „Проучване ефектите на сяра-съдържащи минерални води върху метаболизма на сяра при хора", по Фонд „Наука" на МУ-Варна. Научен ръководител доц. Милка Аспарухова Нашар, дф.

2018 - 2020 ПР №17002, договор № ФМН-50/18.12.2017 г. „Витамин К- зависими GLA-протеини – нови биомаркери за сърдечносъдова калцификация", по Фонд „Наука" на МУ-Варна. Научен ръководител: проф. Бистра Цанева Галунска, д.х.

2018-2020 ПР №17019, договор № ФМН-53/18.12.2017 г. „Изследване на единични нуклеотидни полиморфизми в некодиращи РНК-и при пациенти с колеректален карцином с цел идентифициране на нови диагностични, прогностични и предиктивни биомаркери за българската популация", по Фонд "Наука" на МУ – Варна. Научен ръководител доц. Мария Атанасова Раданова, д.б.

2018-2020 ПР №17020, договор № ФМН-41/18.12.2017 г. „Получаване на богат на антоцианини екстракт от плодове на бъзак (Sambucus ebulus) и охарактеризиране на биологичната му активност във връзка с установяване на адаптогенен потенциал с оглед използването му като суровина при производство на храни и лечебни средства", по Фонд „Наука" на МУ-Варна. Научен ръководител доц. Йоана Киселова-Кънева, дб.


Публикации

Научни публикации

Oтворен достъп

Участие в международни научни форуми:

  1. Vankova D., Tasinov O., Nazifova N., Pavlov D., Kiselova Y., Ivanova D. Bulgarian medicinal plant extracts modulate PPARgamma and adiponectin gene expression levels in 3T3-L1 preadipocytes. NUGO week 2012, Helsinki, Finland, 2012, p. 20.
  2. N. Nazifova-Tasinova*, Y. Kiselova-Kaneva, O. Tasinov, D. Ivanova. Hypoglycemic activity of Agrimony tea in normal and overweight subjects. NUGO week 2013, Freising, Germany, 2013, p. 142.
  3. D. Ivanova, O. Tasinov, N. Nazifova, Y. Kiselova-Kaneva. Sambucus ebulus fruit extracts reduce TNFα and IL6 expression elevated in ethanol– treated 3T3-L1 preadipocytes. Annals of Nutrition & Metabolism, 20th International Congress of Nutrition, Granada, Spain, 2013, p. 294.

Участие в национални научни форуми:

  1. Neshe Nazifova*, Yoana Kiselova – Kaneva, Diana Ivanova. Biomarkers used for evaluation of the phenotypic flexibility during nutrition studies. Наука и Младост, 2012, Медицински университет – Пловдив.

Учебници и учебни помагала:

  1. Иванова Д., Галунска Б., Назифова Н., Киселова-Кънева Й. Задачи и практически упражнения по биохимия. Ръководство за студенти по фармация. (2012). Медицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна, с.– 164. ISBN 978-954-9685-74-9.

  • Neshe Nazifova, Yoana Kiselova – KanevaDiana Ivanova. Biomarkers used for evaluation of the phenotypic flexibility during nutrition studies. „НАУКА И МЛАДОСТ" - Медицински Университет – Пловдив МНД „Асклепий", Plovdiv, Bulgaria; 18-20.04.2013. p. 95-100.
  • Diana Ivanova, Milka Nashar, Yoana Kiselova-Kaneva, Oskan Tasinov, Deyana Vankova and Neshe Nazifova-Tasinova. The impact of human intervention studies on the evaluation of medicinal plant antioxidant and anti-inflammatory activities. Human Health and Nutrition: New Research, Sergej M. Ostojic (Editor), NOVA SCIENCE PUBLISHERS, INC. 2015, ISBN: 978-1-63482-823-9.
  • ​Neshe Nazifova-Tasinova, Oskan Tasinov, Milena Pasheva, Diana Ivanova, Yoana Kiselova-Kaneva. Peripheral blood mononuclear cells isolated from normal weight and overweight subjects differentially respond to lipopolysaccharides stimulation. НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ. Съюз на учените - Стара Загора. Science & Technologies, Volume V, Number 1, 2015, Medicine, p. 282-289.

 


Член на

Съюз на учените –Варна

Европейската организация по нутригеномика (NuGo).

Асоциация на биохимичните катедри в България