Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Гл.ас. Неше Ферахова Назифова-Тасинова д.б.

Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”
ул. Марин Дринов № 55, 9002 Варна; 


Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: neshe.tasinova@mu-varna.bg
Телефон: +35952677050

 

Биография

Завършила Биологически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" като бакалавър по молекулярна биология през 2009 г., а през 2011 г. придобива магистърска степен със специалност молекулярна биология и биотехнология в същия университет.

От 2011 г. е асистент по биохимия в катедра Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика при МУ – Варна. От април 2013 г. е специализант по биохимия. През октомври 2015 г. успешно защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор" по специалност „Биохимия" на тема „Идентифициране на биомаркери за оценка на фенотипната пластичност с приложение в науката за хранене" с ръководител доц. Йоана Киселова-Кънева, д.б.

Ас. Назифова-Тасинова има участия в 7 курса за допълнителна квалификация сред които: "Nutrigenomics studies in humans: from epidemiology to intervention" - Nutrigenomics Organisation, NuGO; „Epigenesis and epigenetics - Physiological consequences of perinatal nutritional programming" - Food Technology, Agro-biotechnology, Nutrition and Health Sciences and Wageningen Institute of Animal Sciences; „Summer School on Nutrigenomics" - University of Camerino; „Съвременни молекулярно-генетични методи" - Център по Молекулна Медицина, Медицински университет – София и др. Посещава езикови курсове за изучаване на немски и френски език. Участва в екипа на един международен проект финансиран по 7РП на ЕС и съфинансиран от МОН. Основните научни интереси включват проучване на ефекти от хранителни интервенции, биохимични и генетични маркери за оценяване на интервенции, фенотипна пластичност, биологична активност на растителни екстракти.

Има участие в 15 международни и национални научни форуми. Носител на грамота за най-добре представил се млад учен на Двадесет и пета международна научна конференция, 4-5 юни, 2015, Съюз на учените – Стара Загора

Публикации

Научни публикации

Oтворен достъп

Участие в международни научни форуми:

  1. Vankova D., Tasinov O., Nazifova N., Pavlov D., Kiselova Y., Ivanova D. Bulgarian medicinal plant extracts modulate PPARgamma and adiponectin gene expression levels in 3T3-L1 preadipocytes. NUGO week 2012, Helsinki, Finland, 2012, p. 20.
  2. N. Nazifova-Tasinova*, Y. Kiselova-Kaneva, O. Tasinov, D. Ivanova. Hypoglycemic activity of Agrimony tea in normal and overweight subjects. NUGO week 2013, Freising, Germany, 2013, p. 142.
  3. D. Ivanova, O. Tasinov, N. Nazifova, Y. Kiselova-Kaneva. Sambucus ebulus fruit extracts reduce TNFα and IL6 expression elevated in ethanol– treated 3T3-L1 preadipocytes. Annals of Nutrition & Metabolism, 20th International Congress of Nutrition, Granada, Spain, 2013, p. 294.

Участие в национални научни форуми:

  1. Neshe Nazifova*, Yoana Kiselova – Kaneva, Diana Ivanova. Biomarkers used for evaluation of the phenotypic flexibility during nutrition studies. Наука и Младост, 2012, Медицински университет – Пловдив.

Учебници и учебни помагала:

  1. Иванова Д., Галунска Б., Назифова Н., Киселова-Кънева Й. Задачи и практически упражнения по биохимия. Ръководство за студенти по фармация. (2012). Медицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна, с.– 164. ISBN 978-954-9685-74-9.

  • Neshe Nazifova, Yoana Kiselova – KanevaDiana Ivanova. Biomarkers used for evaluation of the phenotypic flexibility during nutrition studies. „НАУКА И МЛАДОСТ" - Медицински Университет – Пловдив МНД „Асклепий", Plovdiv, Bulgaria; 18-20.04.2013. p. 95-100.
  • Diana Ivanova, Milka Nashar, Yoana Kiselova-Kaneva, Oskan Tasinov, Deyana Vankova and Neshe Nazifova-Tasinova. The impact of human intervention studies on the evaluation of medicinal plant antioxidant and anti-inflammatory activities. Human Health and Nutrition: New Research, Sergej M. Ostojic (Editor), NOVA SCIENCE PUBLISHERS, INC. 2015, ISBN: 978-1-63482-823-9.
  • ​Neshe Nazifova-Tasinova, Oskan Tasinov, Milena Pasheva, Diana Ivanova, Yoana Kiselova-Kaneva. Peripheral blood mononuclear cells isolated from normal weight and overweight subjects differentially respond to lipopolysaccharides stimulation. НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ. Съюз на учените - Стара Загора. Science & Technologies, Volume V, Number 1, 2015, Medicine, p. 282-289.

 


Член на

Съюз на учените –Варна

Европейската организация по нутригеномика (NuGo).

Асоциация на биохимичните катедри в България