Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. д-р Албена Василева Мерджанова д.х.

Факултет Фармация, ет. 3, каб. 312​


Катедра: Химия
УС:
Е-поща: albenamerdjanova@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 050, вътр. 2949

 

Биография

Завършила магистратура в Химико Технологичен и Металургичен Университет гр. София (1993 г.). През 2016г. завършва втора магистратура по Органична химия  към Шуменски университет.  През м. юли  2014 г. защитава дисертация на тема „Мастнокиселинен състав на черноморски и сладководни риби" и придобива научната степен „доктор по химия".. Работила е в Института по Океанология – БАН - Варна като химик, научен сътрудник (ІІІ-І степен) до 2005г.  През 2005 г. постъпва на работа в Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов" – Варна като главен асистент в Катедрата по Химия към Факултет по Фармация. През 2018 г. печели конкурс за доцент по Химия.

Лектор по Неорганична химия за студенти от специалност "Помощник-фармацевт" и Обща и органична химия за студенти от специалност "Медицински лаборант" към  Медицински колеж, МУ-Варна. Води упражнения по Химия (лабораторни упражнения и семинари за студенти I курс, специалност "Медицина"), по Обща и Неорганична Химия (лабораторни упражнения и семинари за студенти I  курс, специалност "Фармация"), по Химия (лабораторни упражнения и семинари за студенти I курс, специалност "Дентална медицина"),  по Обща и органична химия (лабораторни упражнения и семинари за студенти I курс, специалност "Медицински лаборант", Медицински колеж), по Неорганична химия (лабораторни упражнения и семинари за студенти I курс, специалност "Помощник-фармацевт", Медицински колеж).

Научна тематика до 2005 г.: анализ на дихателни смеси за водолазни цели. Научни интереси в областта на химия на храни, химия на липидите, липиден профил, анализ на мастни киселини, стероли; анализ на общи протеини,  газова хроматография с мас детекция, система за анализ на общ азот по метод на Келдал и др.

Публикации

Има над 60 научни публикации и съобщения у нас и в чужбина, както и съавторство в учебни помагала. Има повече от 60 участия в научни форуми у нас и в чужбина.


Отворен достъп

Albena Merdzhanova, Diana A. Dobreva, Mona Stancheva, Lubomir Makedonski, FAT SOLUBLE VITAMINS AND FATTY ACID COMPOSITION OF WILD BLACK SEA MUSSEL, RAPANA AND SHRIM, Ovidius University Annals of Chemistry, 25, 1, 15-23, 2014

Albena Merdzanova, Diana A. Dobreva, Mona Stancheva, Lubomir Makedonski, FAT SOLUBLE VITAMINS CONTENT AND FATTY ACID COMPOSITION OF WILD BLACK SEA MUSSEL, RAPANA AND SHRIMP, Ovidius University Annals of Chemistry 25 (1):15-23, 05/2014

Albena Merdzhanova, Mona Stancheva, Lubomir Makedonski, Veselina Ivanova, FATTY ACID COMPOSITION OF BULGARIAN BLACK SEA FISH SPECIES, International Conference Chimia 2012 "New trends in applied chemistry, Ovidius University of Constanta, May 24-26, 2012, Constanta, Romania

Stancheva, M., Merdzhanova, A.(2011). Polyunsaturated Fatty Acids in Fish Species from Bulgaria. Научни трудове на ШУ "К. Преславски" 2011, т.ХХІ, В1, 125-133

M. Stancheva, A. Merdzhanova, L.Makedonski, (2011) Fatty Acid Composition of Fish Species from the Bulgarian Black Seа. Acta Medica Bulgarica, бр.1,

Dobreva A.D., Stancheva M., Merdzhanova A., Makedonski L., (2011) Fatty Acid profile and Vitamin A and E content in Horse mackerel (Trachurus mediterraneus), Asian Chemistry Letters, 15, 1 and 2, 91-100

Stancheva M., Merdzhanova A., (2011) "Fatty acid composition of common carp,rainbow trout and grey mullet fish species", Agricultural Science and Technology, кн.3

M. Stancheva, A. Merdzhanova, D. Dobreva, L. Makedonski, (2010) Fatty Acids Composition and Vitamin A, D and E Content of Sprat (Sprattus Sprattus) and Goby (Neogobius Rattan) from Bulgarian Black Sea, Ovidius University Annals of Chemistry, 21, 1, 23-28

Член на