Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. Диана Атанасова Добрева д.х.

Факултет Фармация, ет. 3, каб. 312​


Катедра: Химия
УС:
Е-поща: diana@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 050, вътр. 2949

 

Биография

Родена през 1976 г. в гр. Пловдив. Завършва Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски” (1999 г.). В Пловдивския университет постъпва през 1999 г. и работи там като химик, асистент и старши асистент по Аналитична химия.

В Медицински Университет Варна “Проф. д-р П. Стоянов” постъпва на работа през 2008 г. Води упражнения по Обща и Органична Химия (лабораторни упражнения и семинари за студенти I курс, специалност “Медицина”) и по Аналитична Химия (лабораторни упражнения и семинари за студенти I курс, специалност “Фармация”).

Научните и́ интереси са в областта на: химия на храни, анализ на витамини; течна хроматография, Uv-Vis и IR спектроскопия.


Публикации

Научни публикации

Отворен достъп


Stancheva M., Merdzhanova A., Dobreva D.A., Makedonski L. (2014) Danube river's Common carp (Cyprinus caprio) and European catfish (Sillurus glanis) as a source of fat soluble vitamins and fatty acids, Czech J. Food Sci. Vol 32 (1), 16-24

Dobreva D., Merdzhanova A., Makedonski L., Stancheva M., SEASONAL CHANGES IN FATTY ACID COMPOSITION AND FAT SOLUBLE VITAMINS CONTENT OF GRASS CARP AND COMMON CARP, Agriculture sciences and technology 6 (3):271-277, 2014

Stancheva M., Dobreva D.A. (2013) Bulgarian Marine and Freshwater Fishes as a Source of Fat-Soluble Vitamins for a Healthy Human Diet, Foods, 2, 332-337

Stancheva M., Galunska B., Dobreva A.D., Merdzhanova A., (2012) Fat Soluble Vitamin And Fatty Acid Contents In Bulgarian Black Sea Fish Species, Grasas y Aceites

Dobreva D.A., Galunska B., Stancheva M., (2011) Liquid chromatography method for the simultaneous quantification of fat soluble vitamins in fish tissue, Scripta Scientifica Medica, Varna Medical University, 43, 1, 276-279

M. Stancheva, A. Merdzhanova, D. Dobreva, L. Makedonski, (2010) Fatty Acids Composition and Vitamin A, D and E Content of Sprat (Sprattus Sprattus) and Goby (Neogobius Rattan) from Bulgarian Black Sea, Ovidius University Annals of Chemistry, 21, 1, 23-28

Stancheva M., Dobreva D., Merdzhanova A., Galunska B., (2010) Vitamin Content and Fatty Acids Composition of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Scientific Papers, Plovdiv University „Paisii Hilendarski" – Bulgaria, Chemistry, A, 37, 5, 117-124

Член на