Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. Мария Атанасова Раданова д.б.

Катедра по Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика; Лаборатория по нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици
Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”
ул. Марин Дринов № 55, 9002 Варна; стая 107


Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: maria.radanova@mu-varna.bg
Телефон: +35952677050

 

Биография

Образование:

Биологически факултет, Софийски Университет "Св. Климент Охридски", гр. София, Магистър по специалност "Молекулярна биология" със специализация "Клинична химия", 1999

Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", гр. Варна, Специалист по „Биохимия", 2015

Придобити научни степени и заемани академични длъжности:

Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика", Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", гр. Варна - Образователна и научна степен „Доктор", 2011

Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика", Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", гр. Варна - Академично звание „Доцент", 2016

Области на професионален интерес:

Молекулярна биология, имунология и онкология.

Молекулярна биология на болестите в посока изследване на процесите на регулация на неопластичната трансформация на клетките, водещи до появата и прогресията на тумори, от една страна и пречупването на толерантността към собствени антигени, водещи до проявата на автоимунитет, от друга.

Членство в научни организации:

Съюз на учените в България, секция "Биохимия, биофизика и молекулярна биология" (член на FEBS)

Европейска Организация по нутригеномика (NuGO)

Асоциация на биохимичните катедри в България

Специализации и работа в чужбина:

Франция, Париж, Френската национална референтна лаборатория за анализ на белтъците от системата на комплемента при Европейската болница „Жорж Помпиду", Обучение за работа с Genetic Analyzer - ABI PRISM 310 на фирмата Applied Biosystems - автоматичен ДНК секвенатор за секвенционен и фрагментационен анализ (в рамките на спечелен проект за българо-френско сътрудничество), 12.10 – 03.11.2009 г.

Франция, Париж, INSERM U872, екип 13 и екип 16, както и в INSERM U845 при Болница „Некер". Обучение за работа с Biacore 2000, усвояване на метод за проследяване на междумолекулните взаимодействия в реално време основан на повърхностния плазмонен резонанс (в рамките на спечелен проект за българо-френско сътрудничество), 23.10 – 15.11.2010 г.

Научно - изследователска активност

Изследване на патогенетични механизми в основата на системния лупус еритематодес (СЛЕ) и неговата остра клинична изява лупусния нефрит. Проучване на ролята на анти-комплементните антитела в бъбречните увреди при пациенти с лупусен нефрит. Изследване на функционално и генетично обусловени промени в комплементните белтъци и тяхната роля в патогенезата на СЛЕ.

Изследване на молекулярни механизми, създаващи придобита резистентност към терапия при различни онкологични заболявания. Търсене на биомаркери, предсказващи риск от ранен рецидив, риск от развитие на метастази и отговор към терапията при пациенти със солидни тумори.

Участие в договори, проекти, програми

Договор № ДН01/12, 16.12.2016 г. Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2016 г. Фонд „Научни изследвания", МОН. Тема: „Проучване на молекулните механизми на действие на сяра съдържащи минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство". Ръководител на работен пакет.

Договор № ДНТС/Франция 01/11 от 09.05.2017 г. Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2016 г. – България – Франция, Фонд „Научни изследвания", МОН. Тема: „Автоимуннен отговор срещу плазмени протеин на вродената имунна система". Ръководител на проекта за българската страна.

Договор № ФМН-53/18.12.2017 г. Конкурс за финансиране на научни изследвания  – 2017 г., Фонд „Наука" 2017 г., Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна. Тема: „Изследване на единични нуклеотидни полиморфизми в некодиращи РНК-и при пациенти с колоректален карцином с цел идентифициране на нови диагностични, прогностични и предиктивни биомаркери за българската популация". Ръководител на проекта.

Договор № ФМН-41/18.12.2017 г. Конкурс за финансиране на научни изследвания на докторанти и млади учени – 2017 г., Фонд „Наука" 2017 г., Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна. Тема: „Получаване на богат на антоцианини екстракт от плодове на бъзак (Sambucus ebulus) и охарактеризиране на биологичната му активност във връзка с установяване на адаптогенен потенциал с оглед използването му като суровина при производство на храни и лечебни средства".

Публикации

Има 11 публикации и 19 участия в научни конгреси, както и 6 краткосрочни обучения в чужбина.

Научни публикации

Отворен достъп

1) Radanova M., Vasilev V., Deliyska B., Kishore U., Ikonomov V., and Ivanova D. Anti-C1q autoantibodies specific against the globular domain of the C1qB-chain from patient with lupus nephritis inhibit C1q binding to IgG and CRP. Immunobiology http://dx.doi.org/10.1016/j.imbio.2011.11.007, 2011

2) Roumenina L. T., Sène D., Radanova M., Blouin J., Halbwachs-Mecarelli L., Dragon-Durey M., Fridman W. H., and Fremeaux-Bacchi V. Functional complement C1q abnormality leads to impaired immune complexes and apoptotic cell clearance. J Immunol 187, 4369-73, 2011

3) Roumenina L. T., Radanova M., Atanasov B. P., Popov K. T., Kaveri S. V., Lacroix-Desmazes S., Fremeaux-Bacchi V. and Dimitrov J. D. Heme interacts with C1q and inhibits the classical complement pathway. J Biol Chem 286, 16459-69, 2011

4) Tsacheva I., Radanova M., Todorova N., Argirova T. and Kishore U. Detection of autoantibodies against the globular domain of human C1q in the sera of systemic lupus erythematosus patients. Mol Immunol 44, 2147-51, 2007

5) Deliyska B., Tsacheva I., Radanova M., Stoianova V., Tchorbadjieva M. and Dobreva. N. Lupus nephritis sera contain autoantibodies that recognize epitopes within the globular fragment of C1q. Med Pregl 60 Suppl 2, 25-7, 2007

6) Раданова, М., Руменина Л., Цачева Ив. C1q – една удивителна молекула. Силистра: Издателство и печатница “Ритт” – 68 с., ISBN-10: 954-759-145-2, 2006

Член на

Съюз на учените – Варна, България

Съюз на учените в България, секция “Биохимия, биофизика и молекулярна биология” (член на FEBS)

Европейска Организация по нутригеномика (NuGO);

Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ).