Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. Светлана Фоткова Георгиева д.ф.

Медицински колеж - Варна, гр. Варна ул. "Цар Освободител" 84


Катедра: Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт
УС:
Е-поща: svetlana.georgieva@mu-varna.bg
Телефон: +35952677249

 

Биография

Родена е на 17.04.1981 г. в гр. Бургас, обл. Бургас. Завършва биотехнологии в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас през 2006 г. със специалност “Биотехнологии”. От 2008 г. е асистент към Катедрата „Фармация” към Медицински колеж при Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, а от 2012 г. е асистент към Катедрата „Фармацевтични науки”, Факултет по фармация при МУ-Варна. През 2011 г. защитава дисертационен труд по научната специалност фармацевтична химия на тема: “Биотрансформация на съединения с естрогенна активност с помоща на имобилизирана върху полимерна мембрана лакказа в неизотермален биореактор”. През 2013 г. е избрана за доцент по фармацевтична химия към катедрата по Фармацевтични науки, Факултет по фармация при МУ-Варна.

Публикации

Има над 30 научни публикации в български и чуждестранни научни списания с над 25 цитирания от български и чужди автори. Има участие в 8 проекта, на два от които възложител е МОМН, фонд „Научни изследвания”. Основните научни разработки са в областта на лекарствените вещества с естрогенна активност, прогнозиране на реакционната способност на веществата с естрогенна активност; прогнозиране на токсичните ефекти на веществата с естрогенна активност; рискова оценка на различни органични съединения и новосинтезирани фармацевтични продукти; създаване на база данни за реакционната способност на органични съединения и фармацевтични продукти.

1. S. Georgieva, T. Godjevargova, M. Portaccio, M. Lepore, D.G. Mita (2008). “Advantages in using non-isothermal bioreactors in bioremediation of water polluted by phenol by means of immobilized laccase fro Rhus vernicifera”. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, volume 55, issues 3-4, pages 177-184.

2. D. G. Mita, N. Diano, V. Grano, M. Portaccio, M. Bianco, L. Mita, S. Georgieva, T. Godjevargova (2009). “The process of thermodialysis in bioremediation of waters polluted by endocrine disruptors”. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, volume 58, issues 3-4, pages 199-207.

3. S. Georgieva, T. Godjevargova, D.G. Mita, N. Diano, C. Menale, C. Nicolucci, C. Romano Carratelli, L. Mita, E. Golovinsky (2010). “Non-isothermal bioremediation of waters polluted by phenol and some of its derivatives by laccase covalently immobilized on polypropylene membranes” Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, volume 66, pages 210-218.

4. Y. Koleva, S. Georgieva (2012). “Estrogenic Activity And Possible Biotransformation Metabolites Of Several Phenolic Compounds”, Oxidation Communications 35, № 4, pages 982–989.

5. Y. Koleva, S. Georgieva (2013). “Environmental risk assessment of bisphenol a and its metabolites as endocrine disruptors'”, Oxidation Communications 36, № 1, pages 225-235.

Научни публикации​

Член на