Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

гл. ас. Детелина Пенева Илиева д.ф.

9004 Варна, бул. “Цар Освободител” № 84, Катедра по физика и биофизика


Катедра: Физика и биофизика
УС:
Е-поща: ilieva_detelina@mu-varna.bg
Телефон: +35952677257

 

Биография

Родена на 03.07.1969 г. в гр. Тервел. Придобива магистърска степен по физика в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, катедра “Оптика и спектроскопия” през 1993 година. Дипломната работа е на тема „Оптогалваничен ефект от Ar-ви йони и Ne-ви атоми в тлеещ разряд в кух катод” и е правена в Института по физика на твърдото тяло към Българска академия на науките (БАН), София.

От 1994 г. до 1998 г. е метролог в отдел „Газоаналитични измервания” и отдел „Оптични измервания” към Национален център по метрология (НЦМ), София. Работен опит: държавни проверки; одобряване на типове и калибриране на газоаналитични, оптични и фоторадиометрични измервателни уреди, съобразно изискванията на българските държавни стандарти (БДС); проверки и експертни заключения за състоянията на използваните стандартни образци в различни държавни предприятия и учреждения.

От 2004 г. до 2006 г. (вкл.) е докторант в група “Оптичен запис на информация” към Централната лаборатория по оптичен запис и обработка на информация (ЦЛОЗОИ), БАН, София. През 2005 г. е на специализация в Risoe National Laboratory, Optics and Plasma Research Department, Роскилде, Дания по научна програма Short Term Scientific Mission, COST Action P8, Materials and Systems for Optical Data Storage and Processing. През 2008 г. получава докторска степен по физика от БАН. Темата на дисертационния труд е „Поляризационен оптичен запис във фотоанизотропни полимери”. От 2009  г. е назначена като н.с.II ст. към ЦЛОЗОИ, БАН, София.

От 2010 г. е Главен асистент в катедрата по Физика и биофизика на МУ — Варна.

Публикации

​Има над 20 научни публикации и над 15 участия с доклади и/или в постерни сесии в конференции в страната и чужбина. Основните научни разработки са в областта на спектроскопията; оптогалваничния ефект в тлеещ разряд в кух катод; фотоизомеризация; фотоиндуцирани анизотропни процеси; холография; холографско мултиплексиране; материали за оптичен запис: азополимери, стилбенови съединения, фотоанизотропни багрила от различен тип и други.

Научни публикации​

Член на

Съюз на физиците в България от 1992 г.

WIN – секция Варна