Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

УС Висша математика и информационни технологии

​​С разкриването на Факултета по фармация през 2009 г. Катедрата по физика и биофизика е структурна единица от същия факултет, като в нея е обособен и УС по висша математика и информационни технологии. За асистент по висша математика и информационни технологии към катедрата е избрана Ана Шишкова (2009), до тогава асистент в Технически университет — Варна. Ас. Шишкова преподава „Висша математика. Информационни технологии" и „Статистически методи във фармацията" за студенти, специалност фармация до своето пенсиониране.

През учебната 2018/2019 година, лекциите и упражненията се водят от хонорувани преподаватели от Технически университет — Варна:

доц. д-р Цанко Райков Генчев
Е-поща: genchev57@yahoo.com

гл.ас. д-р Диана Кирилова Неделчева
Е-поща: diana.k.nedelcheva@gmail.com

aс. Анна Димитрова Николова
Е-поща: a_d_nikolova@abv.bg


гл. ас. Ана Георгиева Шишкова

гл. ас. Ана Георгиева Шишкова