Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Проф. Бистра Цанева Калчева д.фарм.

Варна 9002, Медицински Университет – Варна, Факултет „Фармация", бул. "Цар Освободител" №84, Б, етаж 5, Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, кабинет 511 Катедра: по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика ​

Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: bistra.galunska@gmail.com/ galunska@mu-varna.bg
Телефон: 052677050/ вътр. 2883

 

Биография

Образование:

Висше образование: СУ "Св. Климент Охридски", Химически факултет, специалист "химик органик', 1979

Придобити научни степени и заемани академични длъжности:

 • Образователна и научна степен "Доктор" – 2004, МУ „проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна
 • Академично звание "Доцент" – 2007
 • Академично звание „Професор" - 2015

Области на професионален интерес:

молекулни биомаркери, метаболитно профилиране, метаболомика и метаболомен, протеомика и протеомен анализ, клинична биохимия и патобиохимия, фармакобиохимия, биохимия на нутриентите, биохроматография и др.

Членство в научни организации:

 • СУБ - Секция по Молекулярна биология, Биохимия и Биофизика
 • Национален координационен съвет по наноматериали и нанотехнологии, София
 • СУ Варна
 • Асоциация на биохимичните катедри в България

Специализации и работа в чужбина:

 • Специализиран обучителен семинар "Новият БДСEN17025:2018: Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране. Практически насоки за внедряване на стандарта в практиката на лабораториите" 27 март 2018, Парк хотел „Витоша", София, 2018
 • Специализиран обучителен семинар "Waters Metabolomics Meeting APPLIED METABOLOMICS SOLUTIONS FROM RESEARCH TO ROUTINE, Manchester, UK 20-21 October, 2015
 • Специализиран обучителен семинар "Innovations in Omics Research & Translational Medicine", Waters Ltd., Eschborn, Germany, 2015
 • Квалификационен курс по английски език ниво В2, Медицински университет – гр. Варна, 2015
 • Специализиран обучителен семинар "FOT EXPO 2014" с фокус върху течна хроматография, конвергентна хроматография, течна хроматография с мас-селективна детекция, Пловдив, 2014
 • Интензивен курс върху обучението по биохимия, организиран от Education Committee of FEBS, Bulgarian Society of Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology and Medical University of Sofia, 2008
 • Интензивен курс по контрол на качеството в лаборатории за изпитване. Национална агенция по контрол на качеството, София, България, 2007
 • Интензивен курс по проект Tempus "Качество на обучението и трансфер на кредити в рамките на Медицинските университети в България", Варна, България, 1998
 • Интензивен курс по проект TEMPUS S-JEP-07424-96: Съвременни биохимични и фармакологични техники"; Университет Източен Лондон, Великобритания
 • Специализация по Биохимия, Катедра по Биохимия, Университет в гр. Дънди, Великобритания, 1997
 • Интензивен курс по течна хроматография, Лаборатории Perkin – Elmer, Бодензее, Германия; 1995
 • Гост-лектор по програма Еразъм в Национален Университет по Фармация, гр. Харков, Украйна, 2017
 • Гост-лектор по програма Еразъм в Катедрата по Медицинска химия, Фармацевтичен факултет, Университет в гр. Бари, Италия, 2015
 • Гост-лектор по проект CEEPUS Clll-RO-O313-05-12-13 "Developing a network for monitoring the impact of environmental and  nutritional factors on fertility and neonatal health", Charles University, Faculty of Pharmacy, Department of Biochemical Sciences, Prague, Czech Republic, 2013
 • Гост-лектор по проект CEEPUS Clll-RO-O313 "Developing a network for monitoring the impact of environmental and  nutritional factors on fertility and neonatal health", Medical University of Warsaw, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Warsaw, Poland, 2011
 • Гост-лектор по проект CEEPUS Clll-RO-O313 "Developing a network for monitoring the impact of environmental and  nutritional factors on fertility and neonatal health", International Summer School, Transilvania University, Brashov, Romania, 2010
 • Гост-лектор по програма Еразъм в Института по вегетативна физиология, Университет в гр. Кьолн, Германия, 2005

Научно - изследователска активност

Изследване на некласическите ефекти на мастноразтворимите витамини и ролята им за превенцията и хода на хронични социално-значими заболявания.

 • Разработване и валидиране на хроматографски методи за определяне на серумни нива на ретинол, алфа-токоферол и циркулиращата форма на витамин D – 25-хидрокси витамин D. Високата аналитична надеждност и добрите резултати от външния лабораторен контрол са основание за използването на метода за определяне на серумни нива на 25-хидрокси витамин D като алтернативен на имунохимичните методи и/или като арбитражен, когато резултатите от рутинните имунохимични методи не съответстват на клиничните очаквания
 • Изследване на витамин D статуса на болни с кардиологични заболявания и обвързаността му с функционални параметри за СС здраве и калциевия скор.
 • Проучване на витамин D статуса на рискови групи пациенти (с хронична хепатит С вирусна инфекция (HCV), простатен карцином, хронична бъбречна болест) и взаимовръзките му с клинико-лабораторни и прогностични параметри за хода на заболяванията с оглед целесъобразността за включване на витамин D като превантивно и/или допълващо средство към основната терапия.
 • Проучване на бионаличността на 25-хидрокси витамин D при здрави деца в предпубертетна възраст с нормално тегло и с обезитет и взаимовръзката му с инсулиновата чувствителност, общ холестерол, паратхормон и антропометрични параметри, оценяващи натрупването на мастна тъкан с цел навременно установяване на витамин D дефицит в детска възраст и възможността за суплементиране с витамин D препарати за предотвратяване риска от развитие на хронични заболявания в зряла възраст, в чиято патогенеза участва ендокринната ос на витамин D.
 • Проучване на витамин D статуса при деца с остра диария и е потърсена взаимовръзка с диетичния внос на цинк, етиологията, интензитета и рискови фактори на диарийния синдром.
 • Проучванията върху функциите на витамин K извън хемостазата и неговата роля за костното здраве при жени с пост-менопаузна остеопороза и на пациентки с хронична бъбречна болест (ХББ) и костна болест;
 • Проучване на ролята на витамин К-зависимите Gla протеини като инхибитори на съдовата калцификация и ролята им като предикивни биомаркери за риска от съдова калцификация при пациенти със ССЗ.
 • Роля на витамин К зависимия Gla протеин остеокалцин в регулацията на глюкозната хомеостаза и енергийния метаболизъм при експериментален модел на метаболитен синдром.

Биохимия на оксидативния стрес и антиоксидантна активност на синтетични и природни продукти

 • Фракциониране, пречистване и определяне на фитохимичен състав и антиоксидантна активност на извлеци от плодове на медицински растения с цел изучаване на противовъзпалитеното и антиоксидантното им действие.
 • Проучване на молекулните механизми на действие на сярасъдържащи минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство
 • Проучване на ефекта на физиологичния антиоксидант мелатонин върху антиоксидантния статус в експериментален модели на термична травма и при пациенти с ХББ на хемодиализа, суплементирани с мелатонин.
 • Проучвания върху антиоксидантния и противовъзпалителен потенциал на природни продукти (плодов сок от Арония меланокарпа, извлеци от медицински растения) в експериментални модели

Наноматериали с приложение в медицината и фармацията

 • Изследване на хепато-, нефро- и кардиотоксичността на свободен доксорубицин и доксорубицин, включен в полибутилцианоакрилатни наночастици (ПБЦН) върху опитни животни.
 • Изследване на остра и хронична токсичност на полимерни наночастици от титанов и силициев диоксид в експериментални модели

Участие в договори, проекти, програми

2017 – до сега 17002, „Витамин К зависими Gla-протеини – нови биомаркери за сърдечносъдова калцификация", фонд „Наука" при МУ-Варна

2017 – до сега 17020 Остеокалцин при жени с метаболитен синдром,   фонд „Наука" при МУ-Варна

2017 – до сега 17022 Получаване на нови данни относно имуномодулиращия потенциал на плодове от S. ebulus чрез идентифициране на вътреклетъчни молекулни таргети на пречистена антоцианинова фракция", фонд „Наука" при МУ-Варна

2016 – до сега ДН01/12, 16.12.2016 г. „Проучване на молекулните механизми на действие на сярасъдържащи минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство", ФНИ, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания

2011-2015 ECGA number: 289511, NutriTech "Приложение на нови технологии и средства при научни изследвания, свързани с храненето – пример на фенотипна флексибилност (NutriTech)", ЕС, Седма рамкова програма

2009-2012 DVU 440 "Безопасност и хранителна стойност на черноморски хранителни продукти", ФНИ, МОН

2009-2012 "Оценка на цинковия статус на деца в ранна възраст с остра диария и ефективност на допълнителната терапия с цинк". DОС 01/108, финансиран по ФНИ, МОН

2015-2016 „Създаване на инфраструктура за контролирана концентрация на биологично активни вещества от природни продукти", фонд „Наука" при МУ-Варна

2015-2016 „Корелации между витамин D и андрогени при бенигнени и малигнени заболявания на простата", фонд „Наука" при МУ-Варна

2015-2016 „Фармакологично повлияване на витамин К зависимия протеин остеокалцин при плъхове с метаболитен синдром – метаболитни и поведенчески аспекти", фонд „Наука" при МУ-Варна

2013-2014 "Актуализиране и апробиране на учебните планове и програми на Факултета по фармация при Медицински университет – Варна в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда" BG051PO001-3.01.07-0046, МОН, Европейски социален фонд 2007 – 2013, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (експерт в проекта).

2012-2014 „Повишаване на научния потенциал и възможностите за кариерно развитие в областта на медицината, здравеопазването и биотехнологиите" BG051РО001-3.3.06-0028, МОН, Европейски социален фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

2011-2015 „Оценка на витамин D статуса при таргетни групи чрез селективен хроматографски метод за определяне на 25-хидрокси витамин D", фонд „Наука" при МУ-Варна

2011–2013 „Витамин К статус и показатели на енергийния метаболизъм в експериментални и клинични условия", фонд „Наука" при МУ-Варна

2009-2010 "Витамин К при постменопаузна остеопороза и костна болест при ХБН", Фонд „Медицинска Наука" при МУ – Варна.

2004-2005 "Синтез, физикохимично и морфологично характеризиране и токсичност на полимерни наночастици от силициев и титанов диоксид" Р-12/2005, финансиран от МОН, Фонд "Научни изследвания".

2004-2005 "Проучване влиянието на мелатонин върху антиоксидантния статус при болни с хронична бъбречна недостатъчност на хемодиализа с оглед възможностите за приложението му като допълващо терапевтично средство", фонд „Медицинска наука" при МУ – Варна.

2002-2003 "Изследване на натурален екстракт от Аronia melanocarpa за хепатопротективна, антиоксидантна и антихиперлипидемична активност при експериментално предизвикана алкохолна токсичност и експериментална хиперхолестеролемия", фонд „Медицинска наука" при МУ – Варна.

1998-2001 „Нови подходи в обучението по биохимия в предклиничния курс на медицински университет – Варна", финансиран от Британски съвет, София.


Публикации

Научни публикации

Има над 80 научни публикации в български и чуждестранни научни списания, четири издадени учебни помагала, една монография, над 100 участия в научни форуми в България и в чужбина и един хроматографски метод, одобрен като отраслова нормала по закона за стандартизацията. Основните научни разработки са в областта на оксидативния стрес, ендогенни и екзогенни антиоксиданти, биоанализ, приложение на наноматериали в медицината.


 1. Kerekovska, A., B. Galunska, Z. Radkova. Code of Ethics for Publication in Scripta Scientifica Medica – Scripta Scientifica Medica, 2013, 45, No 1, 52-57.
 2. Галунска, Б. G-протеин свързаните рецептори и Нобеловата награда за химия за 2012 г. – Наука, 23, 2013, No 1, 3-6.
 3. Милева С, Галунска Б, Герова Д, Ненова М, Червенков Т. Зависимост между серумния цинк, тимулин, витамин Д и протичането на острата диария при деца в ранна възраст – Medinfo, 2012, No 11, 33-35.
 4. Герова, Д., Б. Галунска. Витамин Д и детско здраве – Софарма Клуб, декември 2011/януари 2012, 34.
 5. Stancheva M., D. Dobreva and B. Galunska, Retinol, cholecalciferol and alpha-tocopherol contents of Bulgarian Black Sea fish species, Ovidius University Annals of Chemistry, 23, 2012, No 1, 31-34.
 6. Stancheva M., Galunska B., Dobreva A.D., Merdzhanova A.. Fat Soluble Vitamin And Fatty Acid Contents In Bulgarian Black Sea Fish Species, Grasas y Aceites, 63, 2012, No 2, 152-157.
 7. Zhelyazkova-Savova, M., B. Galunska, D. Gerova, M. Siderova, R. Zorcheva, D. Paskalev. Undercarboxylated Osteocalcin in Postmenopausal Patients on hemodialysis – Nephrology (St. Petersburg), 15, 2011, No 3, 35-39.
 8. Dobreva, D., B. Galunska, M. Stancheva. Liquid chromatography method for simultaneous determination of fat soluble vitamins in fish tissue – Scripta Scientifica Мedica, 43, 2011, No 1, 276-279.
 9. Galunska, B. Nanosized drug delivery systems – challenges and perspectives – Nanoscience & Nanotechnology, 11, 2011, 167-171.
 10. Герова, Д., Б. Галунска, Д. Паскалев. Витамин Д: отвъд калциемичния ефект – Медицицнски преглед, 46, 2010, No 4, 24-32.
 11. Zhelyazkova-Savova, M., B. Galunska. Vitamin K beyond coagulation: а role in health and disease – J.M.B., 2010, No 3, 21-25.
 12. Velkov, Z., Y. Velkov , B. Galunska , D. Paskalev, A. Tadjer. Quantumchemical and biochemical investigation of antioxidant activity – European Journal of Medicinal Chemistry, 44, 2009, No 7, 2834-9.
 13. Bekyarova G., Galunska B., Ivanova D., Yankova T. Effect of melatonin on burn induced gastric mucosal injury in rats. Burns, 35, 2009 No 6, 86-38.
 14. Galunska BT, Gerova DI, Boncheva MI, Svinarov DA. HPLC method for measuring the circulating levels of 25-hydroxy vitamin D: Validation and comparison with ID LC/MS/MS and immunoassay. DOI: 10.15761/IFNM.1000112. http://www.oatext.com/HPLC-method-for-measuring-the-circulating-levels-of-25-hydroxy-vitamin-D-Validation-and-comparison-with-ID LC MS MS-and-immunoassay.phpT2015.

 15. Galunska B., Gerova D, Kosev P., Anakievski D., Hinev A. Serum 25-hydroxy vitamin D levels in Bulgarian patients with prostate cancer: a pilot study. Clinical Laboratory , 2015 (in press) IF = 1.084

 16. Gerova D, Galunska B, Ivanova I., Kotzev I., Tchervenkov T., Balev S., Svinarov D. Prevalence of vitamin D deficiency and insufficiency in Bulgarian patients with chronic Hepatitis C viral infection.  Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, November 2014, Vol. 74, No. 8 : Pages 665-672 (doi: 10.3109/00365513.2014.930710) IF = 2.09

Учебни помагала и книги

 1. Герова, Д., Б. Галунска, М. Желязкова-Савова, Д. Паскалев. Витамин D: отвъд рубикона на рахита. Изд. "Стено", Варна, с. – 71. ISBN 978-954-449-579-4. 2012.
 2. Иванова Д., Галунска Б., Назифова Н., Киселова-Кънева Й. „Задачи и практически упражнения по биохимия", Ръководство за студенти по фармация. © Мeдицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна, с. – 88. ISBN 978-954-9685-74-9, 2012.
 3. Галунска Б., Иванова Д., Ванкова Д., Тасинов О. „Ръководство по биохимия"  за студенти по дентална медицина. © Мeдицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна, с. – 130. ISBN 978-954-9685-67-1, 2012.
 4. Иванова, Д, Галунска Б, Нашар М, Павлов Д. „Задачи и практически упражнения по биохимия", Ръководство за студенти по медицина. © Мeдицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна, с. – 164. ISBN 978-954-9685-59-6, 2011.
 5. Галунска, Б., Т. Янкова, Д. Паскалев, Т. Червенков. Биохимични аспекти на някои заболявания – 28 клинични случая. Изд. "Спектра"- Варна, 2008.
 6. Галунска, Б., Д. Герова, Д. Иванова, Т. Червенков, Т. Манолова. Тестове по биохимия. Под ред. на Т. Янкова. Варна, Медицински университет, с. – 191. 2002

Член на

​Съюз на учените – Варна, България
Национален съвет по наноматериали и нанотехнологии, София, България
Научно дружество по фармакология, София, България
Съюз на учените в България, секция “Биохимия, биофизика и молекулярна биология” (член на FEBS), България
Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ)