Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Проф. хим. Бистра Цанева Калчева д.х.

Варна 9002, Медицински Университет – Варна, Факултет „Фармация", бул. "Цар Освободител" №84, Б, етаж 5, Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, кабинет 511 Катедра: по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика ​

Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: bistra.galunska@gmail.com/ galunska@mu-varna.bg
Телефон: 052677050/ вътр. 2883

 

Биография

​Завършила химия в Химически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” със специалност химик-органик. През 1991 г. придобива специалност по биохимия. През 2004 г. защитава дисертационен труд по научната специалност фармакология на тема: “Оксидативен стрес при експериментална остра улцерогенеза. Влияние на парацетамол и пропацетамол.” Специализирала хроматография в медицината в катедрата по Фармакология към университета в гр Флоренция, Италия (1994 г.), модерни инструментални методи във фармакологията  в Източен университет в гр. Лондон, Великобритания (1997 г.), съвременни методи и подходи е преподаването по биохимия за студенти по медицина в гр. Дънди, Великобритания (1998 г.). От 2007 г. е доцент по научната специалност “Биохимия”.
Член е на научния колектив на един Европейски проект по 7РП. Участвала е в изследователските екипи четири научни проекта, финансирани от МОМН, на четири научни проекта, финансирани от Фонд “Медицинска наука” при МУ-Варна. Водещ изследовател е на един научен проект, финансирани от Фонд “Медицинска наука” при МУ-Варна.
Като гост-лектор е изнасяла лекции  по биохимия на студенти по медицина в Медицинския университета в гр. Варшава, Полша (2011), в Института по вегетативна физиология към Медицинския университет в гр. Кьолн Германия (2005). Участвала е като поканен лектор в летни училища, организирани от Трансилванския университет в гр. Брашов, Румъния (2009, 2010 г.).
Член е на университетската комисия Еразъм за студентска и преподавателска мобилност. От 2012 г. е председател  на комисията по етика на научните изследвания при МУ-Варна.

Публикации

Има над 80 научни публикации в български и чуждестранни научни списания, четири издадени учебни помагала, една монография, над 100 участия в научни форуми в България и в чужбина и един хроматографски метод, одобрен като отраслова нормала по закона за стандартизацията. Основните научни разработки са в областта на оксидативния стрес, ендогенни и екзогенни антиоксиданти, биоанализ, приложение на наноматериали в медицината.

Научни публикации

 1. Kerekovska, A., B. Galunska, Z. Radkova. Code of Ethics for Publication in Scripta Scientifica Medica – Scripta Scientifica Medica, 2013, 45, No 1, 52-57.
 2. Галунска, Б. G-протеин свързаните рецептори и Нобеловата награда за химия за 2012 г. – Наука, 23, 2013, No 1, 3-6.
 3. Милева С, Галунска Б, Герова Д, Ненова М, Червенков Т. Зависимост между серумния цинк, тимулин, витамин Д и протичането на острата диария при деца в ранна възраст – Medinfo, 2012, No 11, 33-35.
 4. Герова, Д., Б. Галунска. Витамин Д и детско здраве – Софарма Клуб, декември 2011/януари 2012, 34.
 5. Stancheva M., D. Dobreva and B. Galunska, Retinol, cholecalciferol and alpha-tocopherol contents of Bulgarian Black Sea fish species, Ovidius University Annals of Chemistry, 23, 2012, No 1, 31-34.
 6. Stancheva M., Galunska B., Dobreva A.D., Merdzhanova A.. Fat Soluble Vitamin And Fatty Acid Contents In Bulgarian Black Sea Fish Species, Grasas y Aceites, 63, 2012, No 2, 152-157.
 7. Zhelyazkova-Savova, M., B. Galunska, D. Gerova, M. Siderova, R. Zorcheva, D. Paskalev. Undercarboxylated Osteocalcin in Postmenopausal Patients on hemodialysis – Nephrology (St. Petersburg), 15, 2011, No 3, 35-39.
 8. Dobreva, D., B. Galunska, M. Stancheva. Liquid chromatography method for simultaneous determination of fat soluble vitamins in fish tissue – Scripta Scientifica Мedica, 43, 2011, No 1, 276-279.
 9. Galunska, B. Nanosized drug delivery systems – challenges and perspectives – Nanoscience & Nanotechnology, 11, 2011, 167-171.
 10. Герова, Д., Б. Галунска, Д. Паскалев. Витамин Д: отвъд калциемичния ефект – Медицицнски преглед, 46, 2010, No 4, 24-32.
 11. Zhelyazkova-Savova, M., B. Galunska. Vitamin K beyond coagulation: а role in health and disease – J.M.B., 2010, No 3, 21-25.
 12. Velkov, Z., Y. Velkov , B. Galunska , D. Paskalev, A. Tadjer. Quantumchemical and biochemical investigation of antioxidant activity – European Journal of Medicinal Chemistry, 44, 2009, No 7, 2834-9.
 13. Bekyarova G., Galunska B., Ivanova D., Yankova T. Effect of melatonin on burn induced gastric mucosal injury in rats. Burns, 35, 2009 No 6, 86-38.
 14. Galunska BT, Gerova DI, Boncheva MI, Svinarov DA. HPLC method for measuring the circulating levels of 25-hydroxy vitamin D: Validation and comparison with ID LC/MS/MS and immunoassay. DOI: 10.15761/IFNM.1000112. http://www.oatext.com/HPLC-method-for-measuring-the-circulating-levels-of-25-hydroxy-vitamin-D-Validation-and-comparison-with-ID LC MS MS-and-immunoassay.phpT2015.

 15. Galunska B., Gerova D, Kosev P., Anakievski D., Hinev A. Serum 25-hydroxy vitamin D levels in Bulgarian patients with prostate cancer: a pilot study. Clinical Laboratory , 2015 (in press) IF = 1.084

 16. Gerova D, Galunska B, Ivanova I., Kotzev I., Tchervenkov T., Balev S., Svinarov D. Prevalence of vitamin D deficiency and insufficiency in Bulgarian patients with chronic Hepatitis C viral infection.  Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, November 2014, Vol. 74, No. 8 : Pages 665-672 (doi: 10.3109/00365513.2014.930710) IF = 2.09

Учебни помагала и книги

 1. Герова, Д., Б. Галунска, М. Желязкова-Савова, Д. Паскалев. Витамин D: отвъд рубикона на рахита. Изд. "Стено", Варна, с. – 71. ISBN 978-954-449-579-4. 2012.
 2. Иванова Д., Галунска Б., Назифова Н., Киселова-Кънева Й. „Задачи и практически упражнения по биохимия", Ръководство за студенти по фармация. © Мeдицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна, с. – 88. ISBN 978-954-9685-74-9, 2012.
 3. Галунска Б., Иванова Д., Ванкова Д., Тасинов О. „Ръководство по биохимия"  за студенти по дентална медицина. © Мeдицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна, с. – 130. ISBN 978-954-9685-67-1, 2012.
 4. Иванова, Д, Галунска Б, Нашар М, Павлов Д. „Задачи и практически упражнения по биохимия", Ръководство за студенти по медицина. © Мeдицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна, с. – 164. ISBN 978-954-9685-59-6, 2011.
 5. Галунска, Б., Т. Янкова, Д. Паскалев, Т. Червенков. Биохимични аспекти на някои заболявания – 28 клинични случая. Изд. "Спектра"- Варна, 2008.
 6. Галунска, Б., Д. Герова, Д. Иванова, Т. Червенков, Т. Манолова. Тестове по биохимия. Под ред. на Т. Янкова. Варна, Медицински университет, с. – 191. 2002

Член на

​Съюз на учените – Варна, България
Национален съвет по наноматериали и нанотехнологии, София, България
Научно дружество по фармакология, София, България
Съюз на учените в България, секция “Биохимия, биофизика и молекулярна биология” (член на FEBS), България
Асоциация на биохимичните катедри в България (АБКБ)