Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл. ас. д-р Димитър Цанков Цанев д.м.

Медицински Колеж, 9004 Варна, бул. „ Цар Освободител" № 84

Катедра: Биология
УС:
Е-поща: doctor_tz@abv.bg / dimitar.tsanev@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 289

 

Биография

Роден на 14.07.1950г. в гр. Вълчи дол, обл. Варненска. Завършил медицина във ВМИ-гр. Варна през 1975 г. От 1981 г.е асистент към катедрата по Биология на МУ-Варна. През 1981г. защитава дисертационен труд на тема " Пируваткиназни форми и мутанти в еритроцити от човек", Институт по Биохимия към Хумболдт Университет, Берлин. Носител е на Хумболдтова награда.

Придобита специалност по медицинска биология през 1982г. Главен асистент в катедрата от 1990г.

Публикации

Научни публикации
Има двадесет и две публикации и шест участия в научни конгреси. Основни научни разработки в областта на електрофоретични изследвания  на пациенти с пируваткиназна недостатъчност, изолиране, пречистване на невронспецифична енолаза /туморен маркер/ и получаване на поликлонални антитела срещу ензима.

Член на

Дружеството по медицинска биология и генетика и Съюза на научните работници.