Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Проф. Мона Динкова Станчева-Стоянова д.х.н.

​Факултет Фармация, ет. 3, каб. 315

Катедра: Химия
УС:
Е-поща: mona_stancheva@abv.bg / mona.stancheva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 050, вътр. 2881

 

Биография

Родена  на 6.10.1952 г., завършва висше образование през 1975 г. в Софийски Университет "Св. Климент Охридски" – Химически факултет. Има специализации по Химична кинетика, сорбция и катализ, Химия на храните, Биологично активни вещества, проведени в СУ "Св. Климент Охридски" и Медицински Университет – София. Започва работа в МУ-Варна като асистент през 1983г. Защитава кандидатска дисертация през 1984г. в областта на хетерогенния катализ и се хабилитира през 1998г.  Ръководител е на УС по Химия от 1995 г., а след откриването на факултета по Фармация през 2008 г. до 2017 г. е ръководител на Катедрата по Химия.
Чете лекционни курсове:
1. Химия за студенти по Медицина
2. Аналитична химия за студенти по Фармация
3. Аналитична химия, Органична химия и Обща химия за студенти от Медицински колеж

Разработва редица учебни програми за лекции и упражнения, учебни помагала, участва в на проекта за разкриване на Факултета по Фармация в МУ-Варна и създаването на нови учебни лаборатории по: неорганична химия, аналитична химия, физикохимия и колоидна химия.
Научните интереси са в областите: химия на храните – качество и безопасност, биологично активни вещества в природни продукти, катализ и околна среда.  
Участва в няколко проекта – национални и международни, ръководител на проекта „Безопасност и хранителна стойност на черноморски хранителни продукти", разработен в катедрата в периода 2009-2012 г. и финансиран от Министерството на образованието и науката.
През 2013 г. доц. Мона Станчева  защитава дисертация за присъждане на научна степен „ Доктор на химическите науките" на тема: „Устойчиви органични замърсители и тежки метали в черноморски риби".  
Ръководител на  четири докторанта.

Публикации

Има над 80 научни публикации в специализирани списания и над 50 участия в научни форуми.
Научни публикации
Отворен достъп​

Избрани публикации :

Katya Peycheva, Lubomir Makedonski, Albena Merdzhanova, Mona Stancheva (2014) Evaluation of toxic metal levels in edible tissues of three wild captured freshwater fishes, Ovidius University Annals of Chemistry, Vol 25, Number 1, pp.53-58

Katya Peycheva, Veselina Panayotova, Lubomir Makedonski, Mona Stancheva (2014) Toxic and essential metal concentration of freshwater fishes from Pyasachnik Dam, Bulgaria, Agricultural Science and Technology, Vol. 6, No 3, pp. 364 - 369, 2014

Albena Merdzanova, Diana A. Dobreva, Mona Stancheva, Lubomir Makedonski, FAT SOLUBLE VITAMINS CONTENT AND FATTY ACID COMPOSITION OF WILD BLACK SEA MUSSEL, RAPANA AND SHRIMP, Ovidius University Annals of Chemistry 25 (1):15-23, 05/2014

Stancheva M., Merdzhanova A., Dobreva D.A., Makedonski L. (2014) Danube river's Common carp (Cyprinus caprio) and European catfish (Sillurus glanis) as a source of fat soluble vitamins and fatty acids, Czech J. Food Sci. Vol 32 (1), 16-24

Stancheva, M., L. Makedonski and E. Petrova, 2013. Determination of heavy metals (Pb, Cd, As and Hg) in Black Sea grey mullet (Mugil cephalus). Bulg. J. Agric. Sci., Supplement 1: 30–34

Stancheva, M., A. Merdzhanova, E. Petrova and D. Petrova, 2013. Heavy metals and proximate composition of Black Sea sprat (Sprattus sprattus) and goby (Neogobius melanostomus). Bulg. J. Agric. Sci., Supplement 1: 35–41

Ivanova, V., M. Stancheva and D. Petrova, 2013. Fatty acid composition of Black Sea Ulva rigida and Cystoseira crinita. Bulg. J. Agric. Sci., Supplement 1: 42–47

M. Stancheva, L. Makedonski, K. Peycheva, DETERMINATION OF Cd, Cu, Fe, Mn AND Pb IN EUROPEAN CARP (CYPRINUS CARPIO CARPIO). Scripta Scientifica Medica, Varna Medical University, 44 (1), 39-43, 2012

M.Stancheva, V. Ivanova, K. Peycheva, DETERMINATION OF HEAVY METALS IN BLACK SEA MYTILUS GALLOPROVINCIALIS AND RAPANA VENOSA. Scripta Scientifica Medica, Varna Medical University, 44 (2), 27-30, 2012

T.Rizov, M. Stancheva, L. Makedonski, POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN FISHES FROM BULGARIAN BLACK SEA COAST, Scripta Scientifica Medica, Varna Medical University, 44 (1), 51-55, 2012

S.Georgieva, M. Stancheva and L. Makedonski, Organochlorine pesticides and PCBs in marine fish, Ovidius University Annals of Chemistry, 23 (1), 92-98, 2012

M.Stancheva, A. Merdzhanova, D. Dobreva, L. Makedonski, (2010) Fatty Acids Composition and Vitamin A, D and E Content of Sprat (Sprattus Sprattus) and Goby (Neogobius Rattan) from Bulgarian Black Sea, Ovidius University Annals of Chemistry, 21, 1, 23-28

M.Stancheva, K. Peycheva, L. Makedonski, T. Rizov, Heavy Metals and PCBs Level of Bluefish (Pomatomus Saltatrix) from Bulgarian Black Sea Waters. Ovidius University Annals of Chemistry, 21(1), 41-48, 2010

Член на

​Академичния съвет на Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов"- Варна,
Факултетния съвет на Факултета по Фармация към Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов"- Варна
MoniQa- европейската асоциация по безопасност на храни