Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Органи за управление

Катедрен съвет

Ръководител на катедрата :  Проф. Любомир Евстатиев Македонски, д.х​.

 Катедрен съвет:

Катедреният съвет се състои от всички членове на Академичния състав ​ на катедрата, които са на основен трудов договор. 


 1. Разработва и внася във Факултетния съвет на Факултета по фармация планове и програми, свързани с oрганизацията на учебната и научно-изследователската дейност.
 2. Предлага на Факултетния съвет на Факултета по фармация повишаване в длъжност на нехабилитирани преподаватели.
 3. Провежда вътрешни защити на докторски разработки и прави предложение за разкриване на процедури за защита на дисертации.
 4. Прави предложение пред Факултетния съвет за обявяване на конкурси за асистенти, доценти и професори, хонорувани преподаватели.
 5. Организира учебно-преподавателската дейност в катедрата.
 6. Обсъжда въпроси, свързани с материалната база на катедрата и прави предложения за осъвременяването й пред Факултетния съвет на Факултета по фармация.
 7. Прави предложения пред Факултетния съвет на Факултета по фармация и Академичния съвет на Медицински университет – Варна, за редовни докторантури по предварително утвърдени теми.
 8. Най-малко два пъти годишно разглежда работата на редовните докторанти и докторантите на самостоятелна подготовка.
 9. Най-малко един път годишно прави анализ на научната дейност на катедрата и учебно-научните сектори.
 10. Най-малко един път годишно прави анализ на изпитните сесии и обсъжда методиката на провеждане на семестриалните и държавни изпити.
 11. По предложение на Катедрения съвет и учебно-научните сектор и в изпитните комисии за държавен изпит могат да се привличат хабилитирани преподаватели от други катедри и хабилитирани преподаватели от акредитирани лечебни структури.
 12. Най-малко един път годишно прави анализ на работата със специализантите в катедрата и подготвя отчет, който се предоставя на заместник-ректора по университетско-болнична координация и следдипломно обучение.


 Ръководителят на катедрата:

 1. Представлява катедрата пред Факултетния съвет на Факултета по фармация и Академичния съвет на Медицински университет - Варна.
 2. Председателства събранията на Катедрения съвет.
 3. Извършва координация със сродни звена в структурата на Факултета по фармация.
 4. Периодично отчита дейността си пред Катедрения съвет.
 5. Ръководи и контролира учебната и научноизследователската дейност на катедрата (на студенти, докторанти и специализанти).
 6. Отговаря за периодичната актуализация на учебните програми, за изработване на нови учебни програми, които след приемане на Катедрения съвет предлага за утвърждаване от Факултетния съвет.
 7. Прави предложения пред Факултетния съвет на Факултета по фармация за обявяване на конкурси за нови асистенти, повишаване в научно звание, разкриване на процедури за хабилитация, привличане на гост-преподаватели, заявяване на докторантури и специализации.
 8. Предлага членове на изпитни комисии при провеждане на изпити и конкурси в катедрата, подписва молби за отпуски и доклади за командировки.
 9. Инициира разглеждане на проблеми, общи за дейността на учебно-научните сектори от състава на катедрата.
 10. Прави предложения до Заместник-ректора по научната дейност за издаване на учебници, ръководства и монографии в печатната база на Университета от членовете на катедрата, а също така и определяне на необходимите за целта рецензенти.
 11. Всички преподаватели от идентични специалности във Факултета по медицина, Факултета по дентална медицина и Факултета по фармация участват равноправно в учебната, научната дейност и кадрови въпроси на основните катедри, като ръководителите на същите са длъжни да ги информират за провежданите катедрени съвети (не участват в гласуването по ЗВО).