Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Гост-Проф. фарм. Стефан Димитров Николов д.ф.н.

Медицински колеж Варна, гр. Варна ул. "Цар Освободител" 84

Катедра: Катедра по фармацевтични технологии
УНС:
Е-поща: stefan.nikolov@mu-varna.bg
Телефон: +35952677249

 

Биография

Роден през 1947 г. в гр. Враца. През 1970 г. завършва Фармацевтичният факултет в София с образователна степен магистър фармацевт – производствен профил. От 1975 г. е кандидат на фармацевтичните науки/ сега образователна и научна степен „доктор"/ и от същата година е асистент по фармакогнозия във Фармацевтичният факултет в София. Хабилитира се като доцент през 1985 г. През 1999 г. получава научната степен „доктор на фармацевтичните науки" и от 2000 г. след конкурс е професор по фармакогнозия. Водещ лектор по фармакогнозия във Фармацевтичните факултети в София и Варна и в Медицинските колежи в София, Плевен и Бургас. Съавтор на два учебника по Фармакогнозия и един учебник по Фармацевтична ботаника. Главен редактор и съавтор на „Енциклопедия на лечебните растения в България" и на Ръководства за практически упражнения по Фармакогнозия, Билкосъбиране и др. Ръководител и изпълнител на научно-изследователски проекти, теми, публикации и научно-приложни задачи в научни направления свързани с: „фитохимия на растителни таксони, съдържащи стероидни и тритерпенови сапонини, сапогенини, стероли и флавоноиди"; стандартизация на растителни субстанции, разработване и внедряване на стандартизационни документи и фитопродукти; морфолого-анатомично и хемотаксономично изучаване на растителни субстанции; изучаване на находища на лечебни растения, определяне на фенофазната динамика на натрупване на биологичноактивни вещества и др.

Публикации

Научни трудове над 120 излязли от печат журнални публикации в наши и предимно в чужди научни списания. Забелязани над 250 цитирания на трудове, предимно от чужди автори в научни публикации, ревюта и монографии. Ръководство на 7 успешно защитили докторанти. Над 40 дипломанти от Фармацевтичния факултет и Биологичния факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Член на

Заемал е редица изборни, административни, научни длъжности, свързани с управлението на научно-учебния процес като: ръководител на катедра – 3 мандата и продължава; зам декан – 1 мандат; декан – 2 мандата; член на химическата комисия при ВАК – 2 мандата; зам председател на Висшия съвет по фармация при Министерството на здравеопазването – 2 мандата; член на ЕМА /Европейска Медицинска Агенция/ - Комисия по растителни медицински продукти /НМРС/, Лондон от 2005 до 2010 г.; член на Европейската Асоциация на Фармацевтичните факултети от 2000 до 2010 г.