Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. Айше Сейхан Салим


Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: Ayshe.Salim@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

​Родена 1988 г. Завършила магистратура по биофармацевтична биохимия през 2013 г. и бакалавърска степен по молекулярна биология през 2011 г. в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". От 2014 г. до 2017 г. е редовен докторант към Катедра „Биохимия и микробиология" в ПУ „Паисий Хилендарски". През октомври 2017 г. успешно защитава дисертация на тема: "Оптимизиране ензимния синтез на олигозахариди с гликозилтрансферази от Leuconostoc mesenteroides" с научен ръководител проф.Илия Илиев. От 2018 г. е асистент в Катедрата по Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика на МУ–Варна.

Публикации

1) A.S. Salim, V. P. Bivolarski, T. A. Vasileva, Ilia N. Iliev* (2017) Enzymatic synthesis of fructo-oligosaccharides by recombinant levansucrase from Leuconostoc mesenteroides Lm17. Bulgarian Chemical Communications, Volume 49, Special Edition D, pp. 259 – 264;

2) Ilia Iliev, Tonka Vasileva, Veselin Bivolarski, Ayshe Salim, Sandrine Morel,Philippe Rabier & Valérie Gabriel (2018) Optimization of the expression of levansucrase L17 in recombinant E. Coli. Biotechnology & Biotechnological Equipment DOI: 10.1080/13102818.2018.1431056;

3) Tonka Vasileva, Veselin Bivolarski, Galya Michailova, Ayshe Salim, Yavor Rabadjiev,Iskra Ivanova and Ilia Iliev (2016) Glucansucrases produced by fructophilic lactic acid bacteria Lactobacillus kunkeei H3 and H25 isolated from honeybees. J. Basic Microbiol. 56, 1–10;

4) Tonka Vasileva, Veselin Bivolarski, Ayshe Salim, Petko Bozov, Ilia Iliev (2014) Influence of silymarin on glycosyltransferases from Leuconostoc mesenteroides URE 13 and Lm 28 strains. Comptes rendus de l'Académie bulgare des sciences: sciences mathématiques et naturelles 67(10):1377-1382;

5) Petko I. Bozov, Rumen D. Mladenov, Ivanka Dimitrova, Veselin P. Bivolarski, Galya M. Mihaylova, Ayshe S. Salim, Tonka A. Vasileva (2014) Influence of extracts from Mentha aquatica L. and Mentha longifolia L. on the activity of glycosyltransferases from Leuconostoc mesenteroides strains. Journal of BioScience & Biotechnology Special Edition, p61-66. 6p.

6) Десислава Иванова, Тихомир Въчев, Айше Салим, Галина Яхубян, Иван Минков, Марияна Гозманова (2012) Клониране и секвениране на кДНК, кодираща Аргонавт 2 (AGO2) в паразитното растение Orobanche ramosa. 50 годишен юбилей на ПУ „П. Хилендарски", стр. 111-122;

Член на