Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл.ас. Десислава Пламенова Иванова д.б.


Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: desiplamenova@gmail.com / desislava.ivanova@mu-varna.bg
Телефон: +35952677050, вътр.2646

 

Биография

Родена на 23.04.1984г. в гр. Попово. Завършила бакалавърска програма по биология с направление молекулярна биология през 2007г. и магистратура по молекулярна биология и биотехнологии през 2009г. в Биологически факултет на ПУ "Паисий Хилендаски" гр. Пловдив. От 2010г. до 2013г. е редовен докторант по молекулярна биология към Катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология" в ПУ „Паисий Хилендарски". От 2014г. е асистент в Катедрата по Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика на МУ–Варна. През 2014 г. успешно защитила дисертация на тема: "Изследване на сайлънсингов механизъм в системата домат – Orobanche ramosa" с научен ръководител проф. д.б.н. И. Минков

Основни научни интереси: молекулярна биология, регулация на генна експресия при абиотичен и биотичен стрес, епигенетика, малки регулаторни РНК – сиРНК и миРНК, сайлънсинг, вироиди. 

Публикации

Има 8 публикации, 6 участия в международни научни конгреси и 4 обучения в чужбина.

1. Ivanova D, Milev I, Vachev T, Baev V, Yahubyan G, Minkov G, Gozmanova M. Small RNA analysis of Potato Spindle Tuber Viroid infected Phelipanche ramosa. Plant Physiol Biochem., 2014 Jan;74:276-82. Epub 2013 Nov 27.

2. Ivanova D., Vachev T., Minkov G., Yahubyan G., Zahmanova G., Naimov S., Gozmanova M., 2014. Expression changes of MYB1 and ACO genes upon Potato Spindle Tuber Viroid infection of Phelipanche ramosa. Българска Академия на Науките

3. Vachev, T, Ivanova D., Yahubyan, G, Naimov, S., Minkov I. and Gozmanova, M. Detection of PSTVd sequence variants, cloned from PSTVd infected Ph.ramosa, in flower organs of tomato. Biotechnol. & Biotechnol. Eq 2014 г.

4. Десислава Иванова, Тихомир Въчев, Айше Салим, Галина Яхубян, Иван Минков, Марияна Гозманова. Клониране и секвениране на кДНК, кодираща Аргонавт 2 (AGO2) в паразитното растение Orobanche ramosa. 50 годишен юбилей на ПУ „П. Хилендарски" публикувана 2012 година стр. 111-122

5. Въчев, Т., Иванова, Д., Минков, И., Гозманова, М. Детекция на Potato Spindle tuber Viroid изолат KF440-2 в цветни части на домат (Lycopersicon esculentum) посредством RT-PCR. Пловдивско-университетско издание 2011

6. Vachev T, Ivanova D, Minkov I, Tsagris M, Gozmanova M. Trafficking of the Potato Spindle Tuber Viroid between tomato and Orobanche ramosa. Virology 2010 Apr:10; 399(2):187-93

7. Baev V, Naydenov M, Apostolova E, Ivanova D, Doncheva S, Minkov I, Yahubyan G. Identification of RNA-dependent DNA-methylation regulated promoters in Arabidopsis. Plant Physiology Biochem, 2010 Jun;48(6):393-400. Epub 2010 Mar 27

8. Ivanova, D., Vachev, T., Baev, V., Minkov, I., Gozmanova, M. Indentification of PSTVd vsRNAs in Orobanche ramosa by microarray. Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 24/2010/Se Second Balkan Conference On Biology Special Edition/On-Line 21-23 May 2010, Plovdiv, P.144-146

 Учебници и учебни помагала:

Ръководство по Молекулярна вирусология Университетско издателство „П. Хилендарски" ISBN 978-954-423-91 Пловдив 2014. М. Гозманова, Г. Захманова, Д. Иванова, Т. Въчев, И. Минков

Член на