Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Гл.ас. Десислава Пламенова Недялкова д.б.


Катедра: Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика
УС:
Е-поща: desiplamenova@gmail.com / desislava.ivanova@mu-varna.bg
Телефон: +35952677050, вътр.2646

 

Биография

Образование:

Висше образование:

Бакалавър - ПУ "Паисий Хилендарски", Молекулярна биология, 2007

 Магистър - ПУ "Паисий Хилендарски", Молекулярна биология и биотехнологии, 2009

Придобити научни степени и заемани академични длъжности:

ПУ "Паисий Хилендарски" - Образователна и научна степен "Доктор" по Молекулярна биология - 2014

Академично звание "главен асистент" – 2016

Области на професионален интерес:

молекулярна биология; вироиди, ракови заболявания, малки РНК (miRNAs, siRNAs), некодиращи РНК, комплемент

Членство в научни организации:

СУБ - Секция по Молекулярна биология, Биохимия и Биофизика.

Специализации и работа в чужбина:

-Курс по миРНК майкроарей техники в EMBL Хайделберг, Германия 2008 год – 5 дни (юли месец)

-Специализация в Университета на о-в Крит при доц. Мина Цагрис и доц. Критон Калантидис 2010 година -1 месец; 2011 година – 2 седмици (юни месец); 2012 година – 3 месеца (февруари – май); 2013 година – 1 месец (септември – октомври) по Проект „Наука и бизнес", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

-Специализация в Cordeliers Research Centre, Париж, Франция във връзка с изпълнение на задачи по Билатерален Българо-Френски проект, 2-седмици, 5-18 Ноември 2017г.

Научно - изследователска активност

Изследване експресионния профил на някои протеин кодиращи и miRNA гени при колоректален карцином (КРК). Анализиране на проби от парафинови срези на здрава и туморна тъкан при пациенти в различни стадии на КРК. Изследване експресията на miRNA и други некодиращи РНК в серум на пациенти диагностицирани с КРК и здрави контроли.

Изследване на компоненти от комплемента при лупусен нефрит.

Вироиди и тяхното влияние върху симптоматични гостоприемници. Промяна в профила на малки РНК (siRNAs и miRNAs) при вироидна инфекция. Транскриптомни промени настъпили в отговора на инфекцията. Идентифициране на нови вироидни варианти и анализ на тяхната патогенност.

Участие в договори, проекти, програми през последните години

„Автоимунен отговор срещу плазмени протеини на вродената имунна система", Конкурси за проекти по програми за двустранно сътрудничество – 2016, България - Франция", Фонд научни изследвания, Министерство на образованието и науката, ръководител на проекта: доц. Мария Раданова, дб, срок на изпълнение: 2017-2018 г. (международен проект)

Проект: вх. № Н 01/42 от 03.09.16. "Проучване на молекулните механизми на действие на сяра съдържащи минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство", фонд Научни Изследвания на МОН – конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания. Научен ръководител проф. дбн Диана Георгиева Иванова, за периода 2017-2019г

Проект номер ДН06/6- 2016 г. „Идентифициране на специфични взаимодействия между Potato Spindle Tuber Viroid и два български сорта пипер" – 2016, Фонд Научни Излседвания, Министерство на образованието и науката, Ръководител на проекта: Доц. Марияна Гозманова, д.б., за периода 2017-2019

Проект №16020, договор № НИ-3/5.12.2016г. „Проучване на генната експресия на някои слабо проучени белтъци и микро РНКи с оглед на приложението им като молекулярни маркери при пациенти с колоректален карцином", проект по Фонд „Наука" на МУ-Варна. Научен ръководител гл. ас. Оскан Тасинов, дб, за периода от 2016-2017г.

2016-2018 ПР №16020, договор № НИ-3/5.12.2016г., допълнително споразумение ДД-97/05.12.2017 „Проучване на генната експресия на някои слабо проучени белтъци и микро РНКи с оглед на приложението им като молекулярни маркери при пациенти с колоректален карцином", проект по Фонд „Наука" на МУ-Варна. Научен ръководител гл. ас. Оскан Тасинов, дб.

2018-2020 ПР №17019, договор № ФМН-53/18.12.2017 г. „Изследване на единични нуклеотидни полиморфизми в некодиращи РНК-и при пациенти с колеректален карцином с цел идентифициране на нови диагностични, прогностични и предиктивни биомаркери за българската популация", по Фонд "Наука" на МУ – Варна. Научен ръководител доц. Мария Атанасова Раданова, д.б.

2018-2020 ПР №17020, договор № ФМН-41/18.12.2017 г. „Получаване на богат на антоцианини екстракт от плодове на бъзак (Sambucus ebulus) и охарактеризиране на биологичната му активност във връзка с установяване на адаптогенен потенциал с оглед използването му като суровина при производство на храни и лечебни средства", по Фонд „Наука" на МУ-Варна. Научен ръководител доц. Йоана Киселова-Кънева, дб.


Публикации

Има 8 публикации, 6 участия в международни научни конгреси и 4 обучения в чужбина.

1. Ivanova D, Milev I, Vachev T, Baev V, Yahubyan G, Minkov G, Gozmanova M. Small RNA analysis of Potato Spindle Tuber Viroid infected Phelipanche ramosa. Plant Physiol Biochem., 2014 Jan;74:276-82. Epub 2013 Nov 27.

2. Ivanova D., Vachev T., Minkov G., Yahubyan G., Zahmanova G., Naimov S., Gozmanova M., 2014. Expression changes of MYB1 and ACO genes upon Potato Spindle Tuber Viroid infection of Phelipanche ramosa. Българска Академия на Науките

3. Vachev, T, Ivanova D., Yahubyan, G, Naimov, S., Minkov I. and Gozmanova, M. Detection of PSTVd sequence variants, cloned from PSTVd infected Ph.ramosa, in flower organs of tomato. Biotechnol. & Biotechnol. Eq 2014 г.

4. Десислава Иванова, Тихомир Въчев, Айше Салим, Галина Яхубян, Иван Минков, Марияна Гозманова. Клониране и секвениране на кДНК, кодираща Аргонавт 2 (AGO2) в паразитното растение Orobanche ramosa. 50 годишен юбилей на ПУ „П. Хилендарски" публикувана 2012 година стр. 111-122

5. Въчев, Т., Иванова, Д., Минков, И., Гозманова, М. Детекция на Potato Spindle tuber Viroid изолат KF440-2 в цветни части на домат (Lycopersicon esculentum) посредством RT-PCR. Пловдивско-университетско издание 2011

6. Vachev T, Ivanova D, Minkov I, Tsagris M, Gozmanova M. Trafficking of the Potato Spindle Tuber Viroid between tomato and Orobanche ramosa. Virology 2010 Apr:10; 399(2):187-93

7. Baev V, Naydenov M, Apostolova E, Ivanova D, Doncheva S, Minkov I, Yahubyan G. Identification of RNA-dependent DNA-methylation regulated promoters in Arabidopsis. Plant Physiology Biochem, 2010 Jun;48(6):393-400. Epub 2010 Mar 27

8. Ivanova, D., Vachev, T., Baev, V., Minkov, I., Gozmanova, M. Indentification of PSTVd vsRNAs in Orobanche ramosa by microarray. Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 24/2010/Se Second Balkan Conference On Biology Special Edition/On-Line 21-23 May 2010, Plovdiv, P.144-146

 Учебници и учебни помагала:

Ръководство по Молекулярна вирусология Университетско издателство „П. Хилендарски" ISBN 978-954-423-91 Пловдив 2014. М. Гозманова, Г. Захманова, Д. Иванова, Т. Въчев, И. Минков

Член на