Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. маг. фарм. Евгени Евгениев Григоров д.м.

​Факултет по Фармация, бул. "Цар Освободител" № 84Б, етаж 8, кабинет 805


Катедра: Фармацевтични науки и фармацевтичен мениджмънт
УС: Социална фармация
Е-поща: evgeni.grigorov@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Доц.Евгени Григоров е роден на 28.05.1979 г. в град София. През 1997 г. завършва с отличие средното си образование във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън", с профил „Химия и Биология". Дипломира се като магистър по „Фармация" от Медицински Университет – София (випуск 2002). През 2005 г. получава втора магистратура по „Здравна политика и мениджмънт на здравеопазването" от Нов Български Университет (НБУ), a през 2013 г. - второ висше образование - бакалавър по „Икономика" със специалност „Финанси" от Университета за Национално и Световно Стопанство (УНСС).

През 2014 г. придобива образователна и научна степен „Доктор" по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" от НЦОЗА. Дисертацията му е на тема: „Проучване и фармакоикономическа оценка на профилактиката на рисковите фактори и терапията при ИБС".
Владее английски и френски език. Ползва руски език.

Развитието на академичната кариера на доц. маг .фарм. Евгени Григоров, дм следва  с  последователно  избиране  за асистент в Катедрата по „Организация и икономика на фармацията" при МУ-София (2007 г.),  старши асистент към същата катедра (2010 г.) и главен асистент (2011 г.). Придобива три специалности в областта на здравеопазването: „Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика" (от 2006 г.), „Клинична фармация" (от 2009 г.) и „Икономика на здравеопазването" (от 2012 г.).

Доц. маг. фарм. Евгени Григоров, дм чете лекции като гост-преподавател в магистърска програма по „Регламенти и стандарти в медицината" в Нов Български Университет и „Медицинска химия" в Софийски Университет „Св. Климент Охридски". Води курсове, част от учебната програма за помощник-фармацевти, в Медицинския колеж на МУ-Плевен.

 

Специализации:

Международно здравеопазване – Катедра по социална фармация -  Датски Университет за фармацевтични науки – Копенхаген – 2005.

Фармацевтичен маркетинг – ФФ на МУ-София и IAE Nantes – София – 2005

Приложение на статистиката в здравеопазването и фармацевтичните проучвания – ФФ на МУ-София – 2006

Статистическа обработка на биомедицински данни с SPSS – МФ на МУ-София - 2010

Въведение в здравно-икономическите оценки – Британски съвет и МЗ – София – 2011

Принципи на Добрата клинична практика – АДКПРКП – София – 2012

Планиране на логистиката в болнична аптека – EAHP – Солун – 2012

 
Преподавателска дейност:

Лекции по социална фармация, фармацевтично законодателство, медицински изделия, фармакоикономика и фармацевтични.

Научен ръководител на 6 дипломанти и 8 специализанти.

 
Участие в проекти:

Тема: „Проучване на постмаркетинговото наблюдение на лекарствата и връзката с е-маркетинг – възможности за обучение и въвеждане в практиката в България", финансиран: 2011 г. с договор № 12/2011 г. със СМН на МУ-София    
Тема: „Изследване и оценка на знанията и уменията на магистър-фармацевтите при поява на случаи с нежелани лекарствени реакции", финансиран: 2012 г. с договор № 46/2012 г. със СМН на МУ-София.

Тема:  „Ролята на фармацевта за въвеждане на концепцията „Фармацевтични грижи" при самолечението на пациентите", финансиран: 2005 г. с договор № 18/2004 г. със СМН на МУ-София.

Публикации

Доц.маг.фарм.Евгени Григоров,дм има над 80 научни труда и повече от 20 участия в научни конгреси, както и съавторство в 4 учебни помагала. Основните научни разработки са в областта на социалната фармация, фармакоикономиката, фармакоепидемиологията и медицинските изделия.

Научни публикации​

Избрани публикации:

 

 1. Григоров, Е., Г. Долмаян, И. Гетов. Тест-проучване на готовността за заплащане на допълнителни услуги в аптеката, Здравна политика и мениджмънт (ISSN 1313-4981), 2011 (11), No.1, с.29-33. DOI: 10.13140/2.1.3419.2963
 2. Гитев, И., Е. Григоров, Е. Насева, И. Гетов. Измерване на готовността за заплащане – възможности за приложение на методите във фармацевтичния маркетинг, Социална медицина (ISSN 1310-1757), 2011 (19), No.1, с.28-31. DOI: 10.13140/2.1.2370.7206
 3. Григоров, Е., И. Гитев, Е. Насева, И. Гетов. Проучване на влиянието на някои демографски фактори и дохода върху готовността за заплащане на лекарствената терапия на ИБС, Социална медицина (ISSN 1310-1757), 2011 (19), No.2, с.34-37.   DOI: 10.13140/2.1.2731.1689
 4. Григоров, Е., Х. Лебанова, Е. Насева, И. Гетов. Проучване на нагласите за измерване на кръвно налягане сред посетителите в аптеки в София, Сърдечно-съдови заболявания (ISSN 0204-6865), 2012 (43), No.2, с.43-47. DOI: 10.13140/2.1.4041.8884
 5. Григоров, Е., Е. Насева, Х. Лебанова, И. Гетов. Преглед на възможността за приложение на „Метод на вероятностната оценка" в здравеопазването, Здравна икономика и мениджмънт (ISSN 1311-9729), 2012 (12), No.3, с.28-31. DOI: 10.13140/2.1.1682.5924
 6. Григоров, Е., Е. Костов, Х. Лебанова, И. Гетов. Проучване на нагласите за измерване на кръвна захар сред посетителите в аптеки в София, Обща медицина (ISSN 1311-1817), 2012 (14), No.2, с.12-16. DOI: 10.13140/2.1.2469.0240
 7. Григоров, Е., E. Костов, Х. Лебанова, И. Гетов. Характеристики на фармацевтичните услуги с добавена стойност в аптека, Социална медицина (ISSN 1310-1757), 2012 (20), No.4, с.38-39. DOI: 10.13140/2.1.1793.4409
 8. Григоров, Е., Б. Киряков, Х. Лебанова, Е. Насева, С. Георгиев. Проучване на готовността за заплащане за допълнителни услуги в аптеката(Измерване нивото на общия холестерол), Сърдечно-съдови заболявания (ISSN 0204-6865), 2013 (44), No.2, с.32-38. DOI: 10.13140/2.1.2862.2403
 9. Григоров, Е., E. Костов, Х. Лебанова, И. Гетов. Преглед на подходите за планиране на услуги с добавена стойност в аптека в България, Здравна политика и мениджмънт (ISSN 1313-4981), 2013 (13), No.1, с.48-52. DOI: 10.13140/2.1.1250.7200
 10. Григоров, Е., В. Белчева, П. Салчев. Икономиката като наука за общественото благополучие, Социална медицина (ISSN 1310-1757), 2014 (22), No.2, с.33-37.DOI: 10.13140/2.1.3599.5204
 11. Стойнева, В., Х. Лебанова, Е. Григоров. Характеристика на факторите, обуславящи ниската степен на докладване на нежелани лекарствени реакции в България, Здравна политика и мениджмънт (ISSN 1313-4981), 2011 (11), No.4, с.97-102. DOI: 10.13140/2.1.4467.8729
 12. Григоров, Е., Е. Насева, В. Стойнева, Х. Лебанова, И. Гетов. Методологичен подход за медико-социално проучване за нуждите на постмаркетинговия лекарствен мониторинг, Социална медицина (ISSN 1310-1757), 2012 (20), No.2-3, с.70-72.DOI: 10.13140/2.1.3779.7446
 13. И. Гетов, E. Костов, Х. Лебанова, Е. Григоров. КЛИНИЧНА ФАРМАЦИЯ – същност, развитие и предизвикателства за практиката, Медицински преглед (ISSN 1312-2193), 2013 (49), No.3, с.30-36. DOI: 10.13140/2.1.1813.6648
 14. Костов, Е., Е. Григоров, В. Белчева, П. Христова. Преглед на историческите аспекти при развитието на клиничните проучвания, Асклепий (ISSN 1310-0637), 2013 (7), No.2, с.59-46.  DOI: 10.13140/2.1.1027.2320
 15. Веков, Т., Е. Григоров. Целево скринингово епидемиологично проучване на честотата на асимптомна сърдечна недостатъчност, Медицински преглед (ISSN 1312-2193), 2014 (50), No.6, с.29-33. DOI: 10.13140/2.1.3300.7680
 16. Веков, Т., С. Джамбазов, Е. Григоров, Ж. Колев. Аналитичен модел за оценяване на фармакоикономически доказателства, предложени в процеса на ценообразуване и реинбурсиране на лекарствени продукти, Медицински мениджмънт и здравна политика (ISSN 1312-0336), 2014 (45), No.4, с.3-12. DOI: 10.13140/2.1.2776.4803
 17. Насева, Е., Е. Григоров, Х. Лебанова, И. Гетов. Приложение на модифициран метод „таен клиент" за провеждане на медико-социално проучване за нуждите на проследяването на лекарствената безопасност, Социална медицина (ISSN 1310-1757), 2013 (21), No.3, с.32-34. DOI: 10.13140/2.1.1551.5208
 18. Grigorov, E., E. Naseva, I. Getov. Study of patients' willingness-to-pay for pharmacotherapy of ischemic heart disease. Archives of the Balkan Medical Union (ISSN 0041-6940), 2011, Vol. 46, No.3, p.177-179. DOI: 10.13140/2.1.3681.4401
 19. Grigorov, E., E. Naseva, H. Lebanova, I. Getov. Testing willingness to pay for blood pressure measurement in community pharmacy, African Journal of Pharmacy and Pharmacology (ISSN 1996-0816), 2012, Vol. 6, No.13, p.1005-1010 DOI: 10.5897/AJPP12.047
 20. Ilko N. Getov, Tanya G. Hristova, Hristina V. Lebanova, Evgeni E. Grigorov. Study of obligations defined in agreements between parties involved in clinical trials of medicinal products in Bulgaria, Medicinski Glasnik (ISSN 1840-0132), 2012, Vol. 9, No. 2 p. 383-387, (August 2012) DOI: 10.13140/2.1.2299.2968
 21. Hristina V. Lebanova, Ilko N. Getov, Evgeni E. Grigorov. Descriptive study for look-alike and sound-alike medicines based on local language peculiarities, African Journal of Pharmacy and Pharmacology (ISSN 1996-0816), 2012, Vol. 6, No. 28, p. 2161-2165, (29 July, 2012) DOI: 10.5897/AJPP12.496
 22. Veselina Stoyneva, Ilko Getov, Emilia Naseva, Hristina Lebanova, Evgeni Grigorov. Physicians' knowledge and attitude towards adverse event reporting system and result to intervention – randomized nested trial among bulgarian physicians. Medicinski Glasnik (ISSN 1840-0132), 2013, Vol. 10, No. 2, p.365-372, (August 2013); DOI: 10.13140/2.1.2954.6560
 23. Hristina Lebanova, Ilko Getov, Evgeni Grigorov. Practical tool to assess reliability of web-based medicines information, Medicinski Glasnik (ISSN 1840-0132), 2014, Vol. 11, No. 1, p. 221-227, (February 2014) DOI: 10.13140/2.1.2350.4968
 24. Liliya Bogdanova, Evgeni Grigorov, Valentina Belcheva, Ilko Getov. Ad hoc study of the role of hospital pharmacists in clinical trials in Bulgaria, Scripta Scientifica Pharmaceutica (ISSN 2367-5500), 2014, Vol. 1, No. 1, p. 20-24. DOI: 10.14748/ssp.v1i1.600
 25. Dimitar K. Manolov, Ilko N. Getov, Hristina V. Lebanova, Konstantin A. Kalaidjiev, Valentina Y. Belcheva, Evgeni E. Grigorov. Pilot study on the impact of medicines advertising on healthcare professionals and patients, Journal of International Scientific Publications: Media & Mass communications (ISSN 1314-8028), 2015, Vol. 4, p. 27-36.


Член на

Български и международни професионални и научни дружества и асоциации – ЕАНР, EIPG, BMU, БНДФ, БАИФМ, БАИФ, БАЛИ, ПОБФБ, БФС и др.