Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти


Катедра "Фармацевтична химия" е сформирана през месец септември 2018 г. със заповед на Ректора на Медицински университет "Проф. Д-р Параскев Стоянов" - Варна.

Катедрата по " Фармацевтична химия" е звено към Факултета по фармация, обединяващо профилните дисциплини „Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ"и „ Органична химия“ залегнали в учебния план за обучението на студенти по специалността "магистър фармацевт".

Катедрата разполага с  пет лаборатории за практическо обучение на студенти и една семинарна зала:

  • Лаборатория "Фармацевтична химия"; лаборатория "Фармацевтичен анализ"; научна лаборатория „Фармацевтична химия и технология на лекарствените форми с биофармация“; лаборатория по „Органична химия“; научна лаборатория „Полимерна химия;
  • Семинарната зала по фармацевтична химия  разполага с компютърна конфигурация и интерактивна дъска.

Всички лаборатории са оборудвани с основно лабораторно оборудване. Лабораторията по "Фармацевтичен анализ" разполага с апаратура за изпитване, охарактеризиране и фармакопеен контрол на лекарствени субстанции и лекарствени препарати.