Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

​​​История​ и факти

​През 2009 г. като структурно звено на новосъздадения Фармацевтичен факултет e основана Катедра „Фармакология и токсикология". Поради нарасналия брой студенти, изучаващи фармакология, възниква необходимостта от обособяване на самостоятелна Катедра по фармакология към новия факултет. Така през 2013 г. академичният състав на Катедра „Фармакология и токсикология" се разделя на две самостоятелни звена – УС „Фармакология и токсикология", с ръководител доц. д-р Мариета Георгиева, д. м., която влиза в състава на Катедра „Предклинични и клинични науки" към Фармацевтичен факултет и Катедра „Предклинична и клинична фармакология" към Медицински факултет. От края на 2015 г. УС „Фармакология и Токсикология" се трансформира в самостоятелна катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия" с ръководител доц. д-р Мариета Георгиева, д. м.