Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

История и факти

Катедра Фармацевтични науки е млада катедра, сформирана през месец юли 2012 г. Катедрата е мултидисциплинарно звено към Факултета по фармация, обединяващо профилните дисциплини "Технология на лекарствените форми и биофармация", "Фармацевтична химия" и "Фармацевтичен анализ", "Фармакогнозия", "Социална фармация и фармацевтично законодателство", залегнали в учебния план за обучението на студенти по специалността Магистър-фармацевт.

Катедрата разполага с няколко лаборатории за практическо обучение на студенти:

  • Лаборатории по технология на лекарствените форми: лаборатория "Фитопрепарати";
  • лаборатория "Екстемпорални лекарствени форми";
  • лаборатория "Твърди дозирани форми";
  • Лаборатория по фармацевтична химия;
  • Лаборатория по фармацевтичен анализ;
  • Лаборатория по фармакогнозия.

Всички лаборатории са снабдени с необходимото оборудване. Лабораторията по "Твърди дозирани форми" разполага с таблетна машина и с апаратура за изпитване, охарактеризиране и фармакопеен контрол на твърди дозирани форми. Към катедрата има и научна лаборатория за работа на докторанти и млади учени.

Към катедрата са обособени  две учебни зали - за провеждане на семинарни занятия по дисциплината "Фармацевтична химия" и за провеждане на упражнения по дисциплината "Социална фармация и фармацевтично законодателство". За обучението на студентите се използват софтуерните програми на „Либра" ЕАД - АПТЕКА ЕКСПЕРТ 2 - версията за свободни  продажби и версията за работа с НЗОК. Софтуерният продукт е предназначен за аптеки и дрогерии и обхваща всички дейности в тях. Програмата дава възможност на студентите да се запознаят с компютърната система на НЗОК за изпълнение на рецепти и водене на отчетността в аптеките. ​