Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Ас. д-р Иван Христов Вачков д.м.


Катедра: Биология
УС:
Е-поща: ivan.vachkov@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 289

 

Биография

​Иван Вачков е роден през 1973 г. в гр. Варна. Завършва медицина в Медицински университет - Варна през 2002 г. От 2004 до 2008 г. е докторант в Университета на Каназава, Каназава, Япония. Защитава дисертация на тема "Потискане на аксоналния растеж в туморна среда: роля на семафорините от клас III". Между 2009 и 2011 г. работи като хоноруван преподавател в Катедрата по биология  на Медицински университет - Варна, след което прави две двугодишни постдокторски специализации в Университет Помпеу Фабра, Барселона, Испания (2011 - 2013 г.) и Макс Планк институт по биофизична химия, Гьотинген, Германия (2013 - 2015 г.). От 2015 година е назначен за асистент  в Катедрата по биология на Медицински университет - Варна. Има 4 научни публикации в международни списания с общ импакт фактор над 10.

Публикации

Член на