Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. Кръстена Тодорова Николова д.ф

​9004 Варна, бул. "Цар Освободител" № 84

Катедра: Физика и биофизика
УС:
Е-поща: Krastena.Nikolova@mu-varna.bg
Телефон: +35952677257

 

Биография

Завършва висше образование  във Физически факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" през 2001 г., а през 2002 получава магистърска степен по "Приложна математика" във факултета по Математика и информатика  на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". След защита на дисертационен труд на тема „Приложение на рефрактометрията в хранително-вкусовата промишленост" в Централната лаборатория по оптичен запис и обработка на информацията към БАН, София получава научната степен "Доктор по физика" (2007) по научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя".

В периода 2002-2004 г. е асистент към катедра "Математика и физика" на УХТ, Пловдив, от 2004 до 2007 е старши асистент, от 2007 до  2011 г. е главен асистент към същата катедра. Хабилитирана като "Доцент по физика" към катедра "Математика и физика" на УХТ, Пловдив през 2011г.  От 2011 до 2014 е гост -преподавател към катедра "Математика, информатика и физика" на Аграрен университет, Пловдив. През 2016 е избрана за „Доцент по физика" към катедра "Физика и биофизика "на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна.

Публикации


Тематиката на научните публикации е пряко свързана с  лазерна рефрактометрия за изследване на биополимерни филми, физични методи за изследване на восъчни филми и емулсии, физични методи за оценка качеството на хранителни продукти, физични методи за изследване на биополимери, разработка на дълго-периодични решетъчни сензори, приложение на математическото моделиране, флуоресцентни методи за анализ. Публикувани научни трудове и участия с научни съобщения във национални и международни форуми (общо над 70).

Член на