Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Научноизследователска дейност

Основната научна дейност в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика с Лабораторията по нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици е свързана с провеждане на фундаментални и научно-приложни изследвания в областта на нутригеномиката, функционалните храни и метаболитната адаптация. Работата по голям брой национални и международни научни проекти и дългогодишното сътрудничество с водещи изследователски групи в областта на нутригеномиката допринасят за високото ниво на научната дейност и обучението на докторантите. . При изследователската работа в Катедрата се прилагат съвременни биохимични, молекулярно-биологични и цитологични методи.

От обособяването си в самостоятелна катедра през 2007 г. до момента в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика са защитени седем дисертационни труда за придобиване на ОНС „Доктор" и един за придобиване на научната степен „Доктор на науките". Успешно са приключили 4 процедури за хабилитация на преподаватели по биохимия.

Основни научни направления:

 

1.  Нутригеномика:

Изследва се влиянието на някои видове храни и/или диети върху биохимични и молекулни маркери, както и ролята на генетични фактори, обуславящииндивидуалния отговор към  храни и лекарства. Изследва севръзката между генетични и негенетични фактори върху изявата на някои социално значими заболявания, такива като затлъстяване, метаболитен синдром, диабет, сърдечно-съдови заболявания и др.

 

2.  Проучване потенциала на храни и природни продукти като ресурс за нуждите на фармацевтичната и хранителновкусовата и козметичната индустрии:

Научната дейност включва подбор и скрининг на природни продукти, в. т. ч. български лекарствени растения за биологични активности, прилагане на in-vitro и in vivo методи за изследване на антиоксидантно, противовъзпалително, имуномодулиращо, противодиабетно и др. действия във връзка с използването им като ресурс за профилактика и лечение на заболявания като затлъстяване, метаболитен синдром, диабет и др. и като суровина за производство на храни и лекарствени форми.

Извършва се качествен и количествен анализ за съдържание на биологично-активни вещества, анализ за цитотоксичност, изследват се молекулните механизми на биологичното действиев експерименти in vitro, вкл. върху клетъчни култури и in vivo върху експериментални животни. Провеждат се интервенции с участието на здрави доброволци и такива с компрометиран здравен статус.

 

3.   Изследване на нови „некласически" функции на мастноразтворими витамини за оптимално здраве:

Проучванията в това направление са провокирани от факта, че освен добре известните класически роли на мастноразтворимите витамини D и К, съответно в регулацията на калциевата хомеостаза и в хемостазата, в последните години интензивно се изследва  ролята им за превенция и забавяне на хода на редица хронични и социално-значими заболявания. Основан цел на проучванията е оптимизиране на алгоритъма на профилактика, диагностика и терапия чрез суплементиране с витаминни препарати към основното лечение на хронични заболявания, такива като метаболитен синдром, хронична бъбречна болест, хепатит С вирусна инфекция, простатен карцином и други.

Определя се бионаличността на мастноразтворими витамини и техни биоактивни метаболити с цел дефиниране на витаминния статус. Провежда се периодичен мониторинг на тяхната бионаличност при здрави лица, при провеждане на интервенционални проучвания и при рискови групи болни.Изследват се молекулните механизми на тяхното участие в патогенезата на метаболитни, неопластични и други заболявания.

Защитени дисертации

„Антиоксидантна активност на българско лечебни растения и свързани с нея биологични ефекти", дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор на биологическите науки", автор Диана Георгиева Иванова, 2013г.

"Идентифициране на биомаркери за оценка на фенотипната пластичност с приложение в науката за хранене", дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор", автор Неше Ферахова Назифова-Тасинова, 2015г., научен ръководител доц. Йоана Киселова-Кънева, дб

„Проучване на метаболитните ефекти на водно-алкохолни екстракти от дървесини с традиционно приложение в България", дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор", автор Милена Гинчева Пашева, 2015г., научни ръководители проф. Диана Иванова дбн, гл.ас. Милка Нашар, дб

„Проучване на антиоксидантното, антиобезитното и противодиабетно действие на екстракти от плодове на Sambucus ebulus in vitro и in vivo", дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор", автор Оскан Бахидинов Тасинов, 2015г., научeн ръководител проф. Диана Иванова, дбн

„Проучване на антиоксидантното, противовъзпалително и противодиабетно действие на екстракти от Cotinus coggygria в експериментални модели с опитни животни и клетъчни култури", дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор", автор Данаил Василев Павлов, 2015г., научни ръководители проф. Диана Иванова, дбн, доц. д-р Стефка Кузманова, дмн

„Проучване ролята на генетични фактори и начина на живот за изявата на затлъстяване и метаболитен синдром в извадка от българската популация", дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор", автор Деяна Георгиева Ванкова, 2015г., научeн ръководител проф. Диана Иванова, дбн

„Проучване на молекулните ефекти от инхибирането на С1q при болни с лупусен нефрит", дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор", автор Мария Атанасова Раданова, 2011г., научни ръководители доц. Диана Иванова, дб, доц. Д-р Валентин Икономов, дмн, научен консултант доц. д-р Боряна Делийска, дмн

„Проучване на антоксидантната активност на български лечебни растения", дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор", автор Йоана Димитрова Киселова-Кънева, 2011г., научни ръководители доц. Татяна Янкова, дб, доц. Диана Иванова, дб, научен консултант проф. д-р Михаела Мирела Брату, дм

„Оксидативен стрес при експериментална остра улцерогенеза. Влияние на парацетамол и пропацетамол", дисертационен труд за присъждане на научната степен „доктор", автор Бистра Цанева Галунска-Калчева, 2003г., научни ръководители проф. д-р Анна Белчева, дмн, доц. Татяна Янкова, дб


Издадени монографии

„Биологични ефекти на оксидативния стрес и билките като средство за противодействие", Йоана Киселова-Кънева, Изд. Антида, 2013, 120с, ISBN 978-619-90019-4-3

„Лечебните растения в борбата с диабета – научни основи на българската традиция", Милка Нашар, Изд. Антида 2015, 123 с, ISBN 978-619-7137-62-0

„Генетични варианти, асоциирани със системен лупус еритематодес и лупусен нефрит", Мария Раданова, Университетско издателство Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов" – Варна, 2016, 123 с., ISBN 978-619-7137-81-1

Участие в научно-изследователски проекти

За периода 2007-2016г. в Катедрата се работи по 12 научно-изследователски проекта:

 1. "Application of new technologies and methods in nutrition research – the example of phenotypic flexibility – NutriTech " – финансиран от 7РП на ЕК (  2012-1016г.)
 2. Инфраструктурeн проект „Създаване на инфраструктура за контролирана концентрация на биологично активни вещества от природни продукти " - финансиран от фонд "Наука" при МУ – Варна (2015-2016г.)
 3. „Фармакологично повлияване на витамин К зависимия протеин остеокалцин при плъхове с метаболитен синдром – метаболитни и поведенчески аспекти" - финансиран от фонд "Наука" при МУ – Варна (2015-2016г.)
 4. „Корелации между витамин D и андрогени при бенигнени и малигнени заболявания на простата" – финансиран от Фонд „Наука" при МУ – Варна (2016 – 2017г.)
 5. „Проучване терапевтичния потенциал на дървесина от черна черница като ресурс за фармацевтичната индустрия" – финансиран от Фонд „Наука" при МУ – Варна  (2015-2016г.)
 6. „Изследване ефектите на воден извлек от листа и водно-алкохолен извлек от дървесина на смрадлика (Cotinus coggygria) в експериментални модели на чернодробна токсичност, улцерогенеза и възпаление при плъхове" – финансиран от Фонд „Медицинска наука" при МУ – Варна (2012-2013г. )
 7. "Връзка на мутации и полиморфизми в гените за С1q компонента на системата на комплемента със системен лупус еритематодес" – финансиран от Фонд "Научни изследвания" при МОН, Програма "Рила-4" (2009-2010г.)
 8. "Проучване на зависимостта между наличието на някои полиморфизми в FTO, ADIPO Q и ADIPO R2 гените и риска от изявата на високостепеннто затлъстяване и метаболитен синдром в представителна извадка от българската популация" – финансиран от Фонд „Медицинска наука" при МУ – Варна (2009-2010г.)
 9. „Проучване върху експериментален модел на метаболитен синдром протективният ефект и оценка на противовъзпалителното, антиоксидантно и антихиперлипемично действие на растителни екстракти с високо съдържание на полифеноли като потенциален ресурс за нутрацевтици" – финансиран от Фонд „Медицинска наука" при МУ (2009-2010г.)
 10. "Adipose Tissue: A Key Target for Prevention of the Metabolic Syndrome" – финансиран по програма COST на ЕК (2007-2011г.); Съфинансиране на проект по 7РП на ЕК за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности и на Програма COST за Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите "Adipose tissue – a key target for metabolic syndrome" – финансиран от Фонд "Научни изследвания" при МОН (2010-2011г.)
 11. "In Form - Campaign against obesity in children and adolescents" – финансиран от Изпълнителната агенция за здраве и потребители към ЕК (2008-2011г.)
 12. "Проучване на антиоксидантната, противовъзпалителна и противодиабетна активност на български билки като потенциален ресурс за нутрацевтици" – финансиран от Фонд "Научни изследвания" при МОН (2007-2010г.)