Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Научно – изследователска дейност

В Катедра Фармакология, токсикология и фармакотерапия се работи по следните основни научни направления:

  • Клинико - фармакологично и токсикологично проучване на български пробиотици;
  • Изследване на основни токсикологични характеристики – остра и пролонгирана токсичност, праг на токсично действие, доза-ефект зависимост;
  • Приложение на популационното фармакокинетично моделиране при предклинични проучвания на лекарства;
  • Изолиране на вещества от природен произход и изследване на биологична активност;
  • Изследване на превантивни ефекти на природни монотерпени върху паметови нарушения (болест на Алцхаймер) чрез  експериментални модели на опитни животни;
  • Лекарствена токсикология;
  • Описание на клинични случаи с терапевтична и токсикологична насоченост;
  • Лекарствена употреба на антибиотични противомикробни средства, предназначени за лечение на хирургични инфекции.
  • Активно се работи по проект, включен в плана на МУ – Варна за 2016 г. – създаване на модерна съвременна лаборатория за високоспециализиран анализ на лекарствени средства, в т. ч. за целите на терапевтичния лекарствен мониторинг (ТЛМ), анализ на токсични и други съставки на биологичните течности и тъкани, с област на действие академична наука, лабораторна медицина, експериментални и клинични изследвания, клинична медицина. Основните задачи са развиване на съвременни технологии в областта на лекарствения анализ; разработване и валидиране на нови биомаркери в лабораторната медицина; извършване на високоспециализирани лекарствени анализи за постигане на максимална полза и минимален риск при прилагането на проблемни лекарства в съвременната клинична практика, анализ на биомаркери и фармакокинетичен анализ за клинични проучвания. Тези цели ще бъдат постигнати при съчетаване възможностите на академичната наука с най-високите аналитични, фармакологични и клинични стандарти. Обучението ще се извършва в четири основни направления – научно-изследователска, приложна, клинична и експериментална дейност. Подготовката ще включва придобиване на знания и умения за прилагане на най-съвременните аналитични и клинични подходи за управление на лекарствената терапия – в изследователската дейност и в клиничната практика. Развитието на лабораторията ще позволи извършване на клинични проучвания и за индустриално приложение – чрез анализ на биомаркери и фармакокинетичен анализ. По този начин, с разширяване обема на дейността, респективно на научната продукция ще бъдат създадени условия за обучение и подготовка на висококвалифицирани кадри както за академичната общност, така и за практическата мрежа на системата на здравеопазването. Това ще осигури, от една страна, подбор и привличане на млади специалисти и от друга – повишаване ефективността както на академичната и научната работа, така също на клиничната и експерименталната дейност.
 
През последните 5 години (2010 – 2015 г.) членовете на академичния състав от Катедра Фармакология, токсикология и фармакотерапия са публикували общо 65 научни статии – 44 в български научни списания и 21 в чуждестранни специализирани издания (6 с SJIF Impact factor).

Участията в изнесени доклади и съобщения на различни научни форуми са общо 111, от които – 81 в България и 30 – в чужбина.

Хабилитираните преподаватели и асистентите са автори и съавтори общо на 2 учебника, 2 монографии, 1 Национален лекарствен справочник (on line) (под редакцията на доц. д-р М. Георгиева, д. м.) и общо 7 учебни помагала (6 под редакцията на доц. д-р М. Георгиева, д. м. – 4 по фармакология за студенти по фармация, медицина, дентална медицина и помощник фармацевти, 2 по токсикология за студенти по фармация (2013 – 2014 г.) и 1 Сборник с тестови въпроси по фармакология (под редакция на доц. д-р Стефка Вълчева - Кузманова, д. м. и доц. д-р Мария Желязкова – Савова, д. м., 2013 г.)

През този период членовете на академичния състав имат участие общо в 7 научно - изследователски проекта.