Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Учебна дейност

В катедрата по физика и биофизика се провежда обучението на студенти от четирите факултета на Медицински Университет ─ Варна: Факултета по Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване и в Медицински колеж.

 

Преподават се следните дисциплини:

 • Медицинска физика (I семестър) и Биофизика (II семестър) за студенти по Медицина;
 • Медицинска физика (I семестър) и Биофизика (II семестър) за студенти по Дентална медицина;
 • Физика (I семестър) и Биофизика (II семестър) за студенти по Медицина, Англоезично обучение;
 • Физика (I семестър) и Биофизика (II семестър) за студенти по Дентална медицина, Англоезично обучение;
 • Медицинска физика и биофизика за студенти по Фармация;
 • Висша математика. Информационни технологии за студенти по Фармация;
 • Статистически методи във фармацията за студенти по Фармация;
 • Медицинска апаратура в сестринската практика за студенти по специалност Медицинска сестра;
 • Медицинска апаратура в акушерската практика за студенти по специалност Акушерка;
 • Лабораторна техника и апаратура за студенти от специалност Медицински лаборант, Медицински колеж;
 • Медицинска физика за студенти по специалност Инспектор по обществено здраве, Медицински колеж;
 • Медицинска физика и апаратура за студенти от специалност Медицинска козметика, Медицински колеж;
 • Медицинска физика за студенти от специалност Медицински оптик, Медицински колеж;
 • Подготвителен курс по физика на български език;
 • Подготвителен курс по физика на английски език.

Особено внимание се отделя на формите, методите и средствата за усъвършенстване на учебната работа и подготовката на учебни пособия и материали. Разработени са нови лабораторни упражнения, внедрени в учебната работа са множество нови учебни опитни постановки.

В катедрата е разработена и внедрена 100-бална критерийна точкова система за проверка и оценяване знанията на студентите. Системата е съвместима с European Credit Transfer System (ECTS), свързана с интеграцията в Европейското пространство за висше образование. Първоначално 100-балната точкова система е въведена за студентите от подготвителен курс, а след това и за студентите от специалност Медицина за учебните дисциплини Медицинска физика и Биофизика. Модификация на същата система се прилага и за учебните дисциплини при обучението на студентите от специалностите Медицинска сестра и Акушерка, а по-късно -  и за специалностите Дентална медицина и Фармация.

Преподаватели от катедрата са съавтори на учебници, ръководства за лабораторни упражнения и учебни помагала.