Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​

Гл.ас. Катя Генова Егурузе доктор

бул. Цар Освободител 84 сградата на Медицински колеж


Катедра: Здравни грижи
УС: Медицинска сестра
Е-поща: zg@mu-varna.bg ; katya.eguruze@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 206

 

Биография

Родена на 18.07.1968г. в гр.Добрич. Завършила ИПЗКССО, специалност „медицинска сестра”-Варна през 1988г. Същата година започва работа като медицинска сестра в III-то ВО при ОРКБ-гр.Добрич, а от 1992г. е старша медицинска сестра. През 2000г. става щатен преподавател в Медицински колеж–Добрич, от 2005г. е в Катедра „Здравни грижи”, МУ-Варна. От 2011г. е асистент.През 1998г. завършила ОКС „Бакалавър“по „Здравни грижи“ в МУ-София и „Магистър“ по „Обществено здравеопазване” (2004г.) в МУ-Варна.През 2014 г. придобива специалност „Първични здравни грижи“. През 2016 г. придобива образователна и научна степен "Доктор" в професионално направление 7.4.  „Обществено здраве", научна специалност „Управление на здравните грижи“,  на тема „ Приносна роля на медицинската сестра в превенцията на карцинома на гърдата.

Публикации

Има участие в написването на учебно ръководство, над 7 участия в научни конгреси и конференции и над 12 публикации. Основните научни разработки са в областта на здравните грижи, общественото здравеопазване и медицинската педагогика. Участва в различни курсове с цел повишаване на своята квалификация.

Член на

БАПЗГ