Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Проф. Маринела Иванова Грудева д.п.

бул. Цар Освободител 84 сградата на Медицински колеж​

Катедра: Логопедия и медицинска педагогика
УС:
Е-поща: zg@mu-varna.bg ; marinela.grudeva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677254

 

Биография

Родена е на 07.06.1955г. в гр. Варна. Завършила е „Българска филология"- ОКС „Магистър", с втора специалност „История" във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" през 1982г. Има придобита професионална квалификация „Специалист по българска филология и учител по български език и литература". Образователно-научна степен „доктор по педагогика" й е присъдена през 2001г., по научна специалност "Теория на възпитанието и дидактика", шифър 05.07.01., в научна област на висшето образование: „Педагогически науки", професионално направление: „Педагогика" за дисертационен труд на тема: "Хуманизация на отношенията в съвременното училище". През 2006г. й е присъдено и научното звание „Доцент". Защитила е втора (през 1994г.) и първа (през 1996г.) ПКС „Учител". Завършила е следдипломна специализация по „Социална педагогика" през 1996г., както и редица курсове за повишаване на квалификацията, сред които: "Управленски умения" (2007г.), „Интерактивни методи на обучение" (2008г.), „Съвременни тенденции в развитието на висшето медицинско образование" (2012г.), „Педагогика и психология на висшето училище"(2012г.) и др., както и курсове за чуждо езикова подготовка (английски език през 1990г. и немски език през 2015). За съдействие и принос в развитието на Варненската червенокръстка организация е удостоена с Грамота на Областния съвет на Българския червен кръст (2008г.), а за изключителен принос и активна дейност при разработване и реализиране на партньорски проект „Младежка борса за идеи" и „Конкурс за най-добра дипломна работа" (2011г.) - с Грамота на Община Варна. Диплом и плакет  на Община Варна получава за принос в осъществяването на организираната извънучилищна дейност с децата (2013г.) и Плакет на Кмета на Община Варна за принос в осъществяване на младежката политика на общината (2013г.).

Публикации

Над 120 публикации, от които 6 монографии (3 самостоятелни и 3 колективни) 4 колективни студии и 2 учебни помагала. Над 100 участия с доклади и статии в научни форуми и научни издания у нас и в чужбина. Основни научни интереси и изследвания в областта на теорията и методиката на висшето образование (в т.ч. и висшето медицинско), педагогиката, андрагогията и аксеологията.

Участия в конференции с доклади на български език

 

 

  1. Грудева, М. (2015). Връзка и зависимост между изкуството и качеството на  преподаване във висшето медицинско училище. /Академично списание", „Управление и образование", кн.3 том 11. ISSN 13126121., Бургас., Изд. БУ „Проф. д-р Асен Златаров / Бургас, с.214 – 219.
  2. Грудева, М. Ж. Рангелова, Т.Костадинова. (2015). Връзка и зависимост между кариерното развитие и квалификацията на преподавателите във висшите училища. /Академично списание „Управление и образование", кн.3, том 11. ISSN 13126121. Бургас., Изд. БУ „Проф. д-р Асен Златаров", с.220-225.
  3. Грудева, М. (2015). Необходимост от педагогическа подготовка на здравните специалисти, работещи в детска ясла. /ХV Юбилейна международна научно-практическа конференция на тема: Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета". ISBN 978-954-490-476-0.,София., Изд.ЕКС-ПРЕС Габрово., с.225-228.

 

Участия в конференции с доклади на чужд език

 

  1. Грудева, М. (2015). Communicative competence of students studying in the specialty "management of health care". /ХIII Международная научная конференция «Коммуникация в образовании – сегодня и завтра». ISBN 978-83-62-160-29-7. Седлице., Изд. UHP, с. 265-270.
  2. Грудева, М., Д. Димитрова. (2015). Учебная мотивация  студентов  обучающеяся в медициском колледже Варны. / XI -я   М е ж д у н а р о д н а я  н а у ч н о - п р а к т и ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я  «Психология личностного и профессионального развития субъектов непрерывного образования» ISBN 978-5-4469-0651-2. Москва • Санкт-Петербург, Изд. «Нестор-История", с.325 – 329.​


Научни публикац​​ии​

Член на

Член е на Союза на учените в България от 01.10.2002г., на Асоциацията на професорите от славянските страни   /АПСС/ от 03.09.2011г, на ФС на ФОЗ, на програмните съвети на специалност „Управление на здравните грижи" и на Медицинския колеж, на експертен съвет на EС „Педагогически форум" – ДИПКУ Ст.Загора. Избрана е за зам. председател на  Общото събрание  на факултета по обществено здравеопазване при Медицински университет – Варна (2011г.). Утвърдена е за директор на рускоезична магистърска програма „Социална медицина и здравен мениджмънт" и за Ръководител на университетска школа за педагогическа компетентност.  Експерт – оценител е към ТО на НТС – Варна по общинска инициатива конкурс „За най-добра дипломна работа".