Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. Мария Димитрова Рохова-Йорданова д.и.

Медицински университет Варна, ул. Марин Дринов № 55, Варна 9002

Кабинет: ул. „Брегалница" 3, ет. 7, к-т 719


Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УС:Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика
Е-поща: mariarohova@abv.bg; maria.rohova@mu-varna.bg
Телефон: 052 /677 195

 

Биография

Образование:

Първа езикова гимназия - Варна с усилено изучаване на немски и английски език

Бакалавър по Маркетинг и мениджмънт в Икономически университет – Варна

Магистър по Стопанско управление в Икономически университет – Варна

Доктор по Социално управление (професионално направление 3.7. Администрация и управление) в Икономически университет – Варна; защитена дисертация на тема „Намаляване на неравенствата в достъпа до регионална здравна мрежа“

Специализации:

Медицинска информатика и здравен мениджмънт в Медицински университет – Варна

Курсове за обучение и специализации по здравен мениджмънт, болнично управление, финансиране на здравеопазването, качество и сигурност на пациентите, миграция на здравните професионалисти, бизнес английски и др. в България, Швейцария, Холандия, Франция, Германия, Австрия, Словения.

Академични длъжности:

Асистент в Катедрата по здравен мениджмънт – 2002 г.

Старши асистент в Катедрата по здравен мениджмънт – 2005 г.

Главен асистент в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването - 2009 г.

Доцент по организация и управление извън сферата на материалното производство в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването – 2016 г.

Преподавателска дейност:

Лекции и упражнения по Организация на здравната система, Маркетинг в здравеопазването и Бизнес планиране – бакалавърска програма по Здравен мениджмънт.

Лекции по Организация на здравната система и Маркетинг в здравеопазването – магистърска програма по Здравен мениджмънт и магистърска програма по Здравен мениджмънт и медико-социални грижи.

Лекции по Маркетинг във фармацевтичния сектор, Маркетингови анализи и стратегии и Бизнес-планиране – магистърска програма по Фармацевтичен мениджмънт и магистърска програма по Фармацевтичен мениджмънт и грижи.

Лекции по Маркетинг на рехабилитационни и СПА услуги – магистърска програма по Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА.

Лекции по Социален маркетинг и предприемачество – магистърска програма Оптометрист.

Лекции по Маркетинг в здравеопазването – магистърска програма по Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт.

Лектор в курсове за обучение и следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт, Лекарствена политика и пазарен достъп и др.

Участие в проекти:

Оценка на здравната система в България – ефективност, равнопоставеност, устойчивост - голям научно-изследователски проект, финансиран по Фонд „Наука“ на МУ-Варна, ръководител на проекта – 2018-2021 г.

State of Health in the EU, European Commission/DG Santé - експерт за България в екипа на Европейската обсерватория за здравни системи и политики и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие – 2019 г.

The Model of the Welfare State in Central and Eastern Europe, Nézőpont Institute, Hungary, procured by Wilfried Martens Centre for European Studies – експерт за България – 2018 г.

The organisation and delivery of vaccination services in the EU – проект на Европейската обсерватория за здравни системи и политики, финансиран от Европейската комисия – експерт за България – 2018 г.

Health System Performance Assessment – Integrated Care Assessment – проект, финансиран от програмата за здравеопазване на Европейския съюз – 2017 г.

Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting – проект, финансиран от програмата за здравеопазване (Health Programme) на Европейския съюз – 2014-2016 г.

Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна - схема: BG 051 PO 001-3.1.0 9 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища“ на Министерство на образованието по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 2014 г.

Health Systems and Policy Monitor Platform – проект на Европейската обсерватория по здравни системи – от 2013 г.
Mobility of Health Professionals – научно-изследователски проект по Седма рамкова програма, финансиран по Програмата за обществено здраве на Европейската комисия – 2008 -2012 г.

Анализ на здравната реформа – проект на Фондация “Институт Отворено общество” – София - 2005-2007 г.

Българо-швейцарски проект по болнично управление – проект по междуправителствена българо-швейцарска спогодба между Министерство на външните работи – България и Кантон Тичино – Швейцария, финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество - 2003-2005 г.

Съвместна магистърска програма по здравен мениджмънт – проект на Медицински университет – Варна и Университета в Маастрихт (Холандия), финансиран от Фондация ”Отворено общество” – София - 2002-2005 г.

Изграждане на болнична мрежа за изработване на критерии и стандарти по бенчмаркинг - проект за сътрудничество между Университетска болница “Инзелшпитал”- Берн (Швейцария) и УМБАЛ “Св. Марина” - Варна, организиран съвместно с Асоциацията на болниците в България и Българската асоциация по здравен мениджмънт – 2004 г.

Експертна дейност:

Участие в експертна мрежа Health Systems Policy Monitor (HSPM) към Европейската обсерватория по здравни системи и политики – 2013 – досега

Участие в експертна мрежа Health Workforce Planning and Forecasting Expert Network – 2015 - досега

Член на работна група „Болнична медицинска помощ" за разработване на предложения за промяна в здравноосигурителния модел в България към Министерство на здравеопазването – 2018 г.

Председател на работна група „Реформи в организацията на здравеопазването" към инициатива „Партньорство за здраве" – Министерски съвет на РБългария – 2015-2018 г.

Награди:

Колективна награда на Община Варна "Варна - 2013" за научни постижения в областта на обществените науки за книгата „Bulgaria, 2012. Health System Review" – 2013 г.

Академично отличие „Почетен знак със синя лента" на Медицински университет – Варна за успешното осъществяване на проект по 7-ма рамкова програма „Мобилност на здравните професионалисти" и за издигането на международния авторитет на университета – 2014 г.

Награда на Факултета по обществено здравеопазване към Медицински университет - Варна за научни постижения в сферата на общественото здравеопазване на името на проф. Мирослав Попов, д.м.н. за дисертационен труд на тема „Намаляване на неравенствата в достъпа до регионалната здравна мрежа" – 2015 г.

Езикова квалификация:

Английски, немски и руски език – писмено и говоримо.


Публикации

Над 70 научни публикации в България и в чужбина с над 400 цитирания; автор и съавтор на 7 книги и един учебник, от които 5 в България и 3 в чужбина; участие в над 30 научни конференции, конгреси и симпозиуми в България и в чужбина. Основните научни разработки са в областта на анализ и оценка на здравната система, изследване на здравната реформа, маркетинг в здравеопазването и фармацевтичния сектор, мобилност на здравните професионалисти и др.

Редакционни колегии:

Член на редакционната колегия на сп. "Здравна икономика и мениджмънт", издание на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването, Медицински университет – Варна.

Рецензент на сп. Scripta Scientifica Salutis Publicae, Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health Care, Economic Alternatives, Palgrave Communications

Член на

Съюз на учените – Варна
Българско научно дружество по обществено здраве