Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. Мария Димитрова Рохова-Йорданова д.и.

Медицински университет Варна, Ул. Марин Дринов № 55

Варна 9002, Ул. „Брегалница" 3, ет. 7, к-т 719


Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УС:Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена политика
Е-поща: mariarohova@abv.bg; maria.rohova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 168

 

Биография

Дата и място на раждане:

06.11.1976 г., гр. София


Образование:

Първа езикова гимназия - Варна с усилено изучаване на немски и английски език

Бакалавър по Маркетинг и мениджмънт в Икономически университет – Варна

Магистър по Стопанско управление в Икономически университет – Варна

Доктор по Социално управление (професионално направление 3.7. Администрация и управление) в Икономически университет – Варна; защитена дисертация на тема „Намаляване на неравенствата в достъпа до регионална здравна мрежа“


Специализации:

Медицинска информатика и здравен мениджмънт в Медицински университет – Варна

Курсове за обучение и специализации по здравен мениджмънт, болнично управление, финансиране на здравеопазването, качество и сигурност на пациентите, миграция на здравните професионалисти, бизнес английски в България, Швейцария, Холандия, Франция и Германия.


Академични длъжности:

Асистент в Катедрата по здравен мениджмънт – 2002 г.

Старши асистент в Катедрата по здравен мениджмънт – 2005 г.

Главен асистент в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването - 2009 г.

Доцент по организация и управление извън сферата на материалното производство в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването – 2016 г.


Преподавателска дейност:

Лекции по маркетинг в здравеопазването и бизнес-плланиране – магистърска програма по Здравен мениджмънт (1-ви курс, след ОКС по здравеопазване)

Лекции по маркетинг във фармацевтичния сектор, маркетингови анализи и стратегии и бизнес-планиране – магистърска програма по Фармацевтичен мениджмънт

Лекции и упражнения по въведение в здравния мениджмънт и маркетинг на рекреационните и спа услуги – магистърска програма по Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа

Упражнения по въведение в здравния мениджмънт, лидерство в здравните организации, маркетинг в здравеопазването, управление на промяната и бизнес-планиране – бакалавърска програма по Здравен мениджмънт

Упражнения по основи на управлението – бакалавърска програма по Здравни грижи

Хоноруван асистент в Икономически университет – Варна по основи на управлението, планиране и прогнозиране и стратегическо управление

Лектор в курсове за обучение и следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт и др.


Участие в проекти:

Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting – проект, финансиран от програмата за здравеопазване (Health Programme) на Европейския съюз – 2014-2016 г.

Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна - схема: BG 051 PO 001-3.1.0 9 „Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища“ на Министерство на образованието по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 2014 г.

Health Systems and Policy Monitor Platform – проект на Европейската обсерватория по здравни системи – от 2013 г.

Mobility of Health Professionals – научно-изследователски проект по Седма рамкова програма, финансиран по Програмата за обществено здраве на Европейската комисия – 2008 -2012 г.

Анализ на здравната реформа – проект на Фондация “Институт Отворено общество” – София - 2005-2007 г.

Българо-швейцарски проект по болнично управление – проект по междуправителствена българо-швейцарска спогодба между Министерство на външните работи – България и Кантон Тичино – Швейцария, финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество - 2003-2005 г.

Съвместна магистърска програма по здравен мениджмънт – проект на Медицински университет – Варна и Университета в Маастрихт (Холандия), финансиран от Фондация ”Отворено общество” – София - 2002-2005 г.

Изграждане на болнична мрежа за изработване на критерии и стандарти по бенчмаркинг - проект за сътрудничество между Университетска болница “Инзелшпитал”- Берн (Швейцария) и УМБАЛ “Св. Марина” - Варна, организиран съвместно с Асоциацията на болниците в България и Българската асоциация по здравен мениджмънт – 2004 г.

Публикации

Над 40 научни публикации в България и в чужбина; съавтор на 6 книги, от които 4 в България и 2 в чужбина; автор на 21 статии, 18 доклада и 1 учебник с над 300 цитирания; участие в над 20 научни конференции, конгреси и симпозиуми в България и в чужбина. Основните научни разработки са в областта на маркетинг в здравеопазването, изследване на здравната реформа, анализ на здравната система, мобилност на здравните професионалисти и др.

Научни публикации​

Отворен достъп

Монографии и книги:

 1. Рохова, М. Социален маркетинг: Външни комуникации. В: Иванов, Л., Ж. Големанова (ред.) Болничен мениджмънт. Издание на НЦОЗ, София, 2005, стр. 236 – 253; http://ncpha.government.bg/files/kniga_boln_menidjment.pdf.
 2. Димова, А., М. Попов, М. Рохова. Здравната реформа в България: анализ. Институт "Фондация Отворено общество", Варна, 2007.
 3. Dimova, A., M. Rohova, E. Moutafova, E. Atanasova, S. Koeva, D. Panteli, E. van Ginneken. Bulgaria: Health System Review. Health Systems in Transition, 2012, 14(3):1–186; http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/169314/E96624.pdf.
 4. Dimova A., M. Rohova, M. Popov, B. Rechel. Health Reform in Bulgaria. pp. 49-64. In: Bozikov, J., B. Rechel (ed.) Health Reforms in South-East Europe. Palgrave Macmillan, London, 2012.
 5. Димова, А., М. Рохова, Е. Мутафова, Е. Атанасова, Ст. Коева, Д. Пантели, Е. ван Гинекен. Здравни системи в преход. България. Анализ на здравната система: 2012. Медицински университет – Варна, 2013.
 6. Rohova, M. Mobility of Health Professionals: Trends, Patterns and Attitudes in Romania (in English). Университетско издателство на МУ-Варна, 2016.

   
  Учебници:
 1. Костадинова, Д., М. Рохова. Маркетинг в здравеопазването. Университетско издателство на МУ-Варна, 2016.

 

Награди:

Колективна награда на Община Варна "Варна - 2013" за научни постижения в областта на обществените науки за книгата „Bulgaria, 2012. Health System Review" – 2013 г.

Академично отличие „Почетен знак със синя лента" на Медицински университет – Варна за успешното осъществяване на проект по 7-ма рамкова програма „Мобилност на здравните професионалисти" и за издигането на международния авторитет на университета – 2014 г.

Награда на Факултета по обществено здравеопазване към Медицински университет - Варна за научни постижения в сферата на общественото здравеопазване на името на проф. Мирослав Попов, д.м.н. за дисертационен труд на тема „Намаляване на неравенствата в достъпа до регионалната здравна мрежа" – 2015 г.

 

Езикова квалификация:

Английски, немски и руски език – писмено и говоримо.


Член на

Секретар на сп. "Здравна икономика и мениджмънт", издание на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването, Медицински университет – Варна.