Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Гл. ас. Минчо Добрев Минев д.ик.


Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УС:Здравно-икономически и финасови анализи
Е-поща: mincho.minev@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Дата и място на раждане:

11.12.1987 г., гр. Велики Преслав

Образование:

Бакалавър „Счетоводство и контрол"–Икономически университет-Варна  – 2006-2010г.

Магистър „Счетоводство и контрол" – Икономически университет-Варна – 2010-2011г.

Доктор по икономика, Икономически университет - Варна – 2016 г.

Специализации:

Академични позиции:

Асистент в Катедрата по икономика и управление на здравеопазването – 2017 г.

Преподавателска дейност:

Семинарни упражнения по Въведение в счетоводството; Счетоводство на лечебното заведение; Финанси; Счетоводство; Финансов мениджмънт; Управленско счетоводство;

Участие в проекти:

1. Първоначална и последваща оценка на активите, създавани в предприятията – ръководител доц. д-р Венелин Георгиев

2. Проблеми и предизвикателства пред счетоводството във връзка с концепцията за интегрирана отчетност – ръководител проф. д-р Фаня Филипова

Публикации

Научни публикации

1. Интегриран модел за първоначална оценка на активите, създавани в предприятията; Статия; списание „Известия"; бр. 3 /2015 г. 

2. Последваща оценка на продукцията, създавана в промишлените и земеделските предприятия.; Статия; списание „Икономика и компютърни науки"; бр. 3 / 2016 

3. Нормалният производствен капацитет от гледна точка на финансовото и управленското счетоводство; Доклад; Сборник с доклади от международна научна конференция „Икономиката в променящия се Свят: национални, регионални и глобални измерения" Том II; ИУ - Варна

4. Някои проблеми в отчетността на земеделските предприятия и насоки за тяхното разрешаване; Доклад; Единадесета международна научна конференция на младите учени; УНСС

Член на