Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. Станислава Павлова Пенева д.м.

бул. Цар Освободител 84 сградата на Медицински колеж

Катедра: Логопедия и медицинска педагогика
УС:
Е-поща: stanislava.peneva@mu-varna.bg
Телефон: 052677 274

 

Биография

Станислава Павлова е родена в гр. Варна. През1998 г. завършва МК – Варна, специалност „Медицинска сестра". Придобива бакалавърска степен в ШУ "Еп. Константин Преславски" – "Специална педагогика" през 2001г. и магистърска степен през 2003г. "Диагностика и корекция на комуникативните нарушения". От 2004г. е назначена като асистент в Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването" в МУ – Варна, а от 2007 г. е асистент в Катедра „Здравни грижи". През 2009 г. е старши асистент, а от 2010г. – главен асистент. Завършва три годишна специализация по „Медицинска педагогика". Защитава дисертационен труд и придобива образователна и научна степен "Доктор" по научна специалност  „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" през 2014г. Тематиката на научно-изследователската работа е свързана с Управление на здравните грижи; Медицинска педагогика и методика на обучението; Здравно обучение и здравно възпитание;  Професионално общуване и взаимодействие в здравните грижи; Педагогическа дейност и професионално формиране в областта на здравните грижи. Автор е на монография „Професионална среда и поведение на медицинската сестра". Участва в организационната и административна дейност на Катедра „Здравни грижи" и ФОЗ при МУ – Варна, като член на ФС, Програмен съвет на специалност „Управление на здравните грижи", работни групи и комисии. Член е на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Публикации

Автор е на редица публикации и участия в научни конференции и форуми у нас и в чужбина, с основни разработки в областта на управлението на здравните грижи,  педагогиката, медицинска педагогика и методика, здравно обучение на пациенти, общуване и взаимодействие при в областта на здравните грижи.


Отворен достъп

Член на

БАПЗГ.