Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Проф. Тодорка Игнатова Костадинова д.и.


Катедра: Икономика и управление на здравеопазването
УС:
Е-поща: kostadinova@mu-varna.bg​
Телефон: 052/677 089, 052/677 168

 

Биография

Проф. Тодорка Костадинова е родена на 20.X.1960 г. в Добрич, където завършва езикова гимназия „Гео Милев" с немски и английски език . Има две магистърски степени  от Икономически университет – Варна (по икономика и по педагогика) и докторска степен по икономика  от   УНСС- София (2001г.) Тема на дисертацията:  "Възможности за портфолио управление на лечебните заведения".

Развитието на академичната кариера следва  с  последователно  избиране  за извънреден доцент в катедрата по икономика и управление на здравеопазването при МУ- Варна (2002г.),  доцент към същата катедра (2003г.) и професор – през 2012г.  в научната специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство". Има две специалности в областта на здравеопазването: "Икономика на здравеопазването" (от 2005г.) и "Медицинска информатика и здравен мениджмънт" (от 2006 г.).

Чете лекции като гост преподавател в магистърската програма по здравен мениджмънт в университета в Берн, Швейцария (2005 – 2006) и Медицински университет – Виена (2009 – 2011). От 2008 до 2011 г. е член на международен изследователски екип на университета в Бъркли (Berkeley university)  след  специализация по Лидерство в здравеопазването  в същия университет (Global Health Leadership Forum at Berkeley, www.ghlf.org)

Специализира в следните области:  болничен мениджмънт в университетските болници в Цюрих и Берн,  Швейцария, реструктуриране и организация на университетското образование по здравен мениджмънт в университет Маастрихт, Холандия и университет Манчестър, Великобритания; здравна политика, финансиране и мениджмънт в здравеопазването в университет „Джордж Вашингтон"  (The George Washington university)  и  „Джорджтаун" ( Georgetown university), САЩ ( 2003-2004г.) .   След специализацията е избрана за член на академичния състав на катедрата по глобално здраве  в  университета George Washington (2004-2009).

През периода 2009-2013г. Проф. Костадинова съчетава академичната си работа  с управленски позиции на различни нива като парламентарен секретар на Министерството на здравеопазването (2009г.), заместник министър на здравеопазването (2009 – 2010г.), член на контролния съвет  (2009) и на Надзорния съвет (2010) на Националната здравно осигурителна каса (НЗОК), София,  координатор за България на международната мрежа за здраве в Югоизточна Европа (2009-2010), член на Национални комисии и комитети по  Европейската политика – към Външно министерство на Р. България, по етническите въпроси – към Мин. на Вътр. работи, председател е на Националния съвет по безопасност на храните към МЗ (2009-2010г.), ресорен зам.-министър за международното сътрудничество, обществено здраве, включително работа с Глобалния фонд за борба срещу спин , малария и туберкулоза, европейски програми и проекти,електронно здравеопазване .

През март 2011 г. е избрана за Декан на факултета по обществено здравеопазване на МУ – Варна и остава на тази позиция за една година, а от март 2012  и в момента е  зам.ректор по международното сътрудничество, акредитация и качество.

Публикации

Научни публикации​​​

Отворен достъп​

Има над 160 публикации и повече от 180 участия в конгреси у нас и в чужбина. Основните й научни разработки са в областта на стратеги ческото управление, социалния и здравен маркетинг, интегрираните грижи, управлението на промяната и  риск мениджмънт, управление на международни проекти и програми, управление на екипи, социално предприемачество и иновации.

Тя е научен ръководител на 10 докторанти. Шестима от тях  са  защитили успешно  дисертациите си, а  четирима са в процес на обучение.

Проф. Костадинова е  зам. главен редактор е на списание  "Здравна икономика и мениджмънт" – на МУ – Варна и издателска къща СТЕНО, както и член на издателския екип на научното списание Scripta Scientifica Salutis Publicae. Тя е  член и  на международната редакционна колегия на  „Международно списание за интегрирани грижи" (International Journal of Integrated Care, www.ijic.org) – Холандия.

Член на

Съюза на учените във Варна, на Българската асоциация по здравен мениджмънт, на Асоциацията на болниците в България и на борда на Европейската федерация на болниците (HOPE) в Брюксел.