Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

УС „Акушерка“

Учебният сектор „Акушерка" е създаден с Решение на Академически съвет през 2017 г. към катедра „Здравни грижи" във Факултет по „Обществено здравеопазване".

Академичният състав на сектора администрира и осъществява голяма част от обучението на студентите от специалност „Акушерка".

 

Академичен състав:

Доц. Валя Иванова Димитрова, доктор - ръководител учебен сектор, курсов ръководител

Aс. Славена Тодорова Илиева

Ас. Виолета Иванова Станева, доктор

Гл. ас. Тодорка Великова Боева, доктор

Ас. Румяна Николова Лалева

 

 

Учебна дейност

Учебният сектор осигурява преподаването по основни учебни дисциплини за специалност „Акушерка", с ОКС бакалавър, както и дисциплини, включени в учебния план на специалностите „Управление на здравни грижи" – бакалавър, „Управление на здравните грижи" - магистър. Учебната дейност се осъществява чрез фундаментална, специализираща и практическа подготовка, която е в съответствие с изискванията за различните образователно - квалификационни степени.

Преподавателите в учебния сектор се стремят обучението в специалността „Акушерка" да отговаря на националните и европейски стандарти. Формирането на знания, умения и навици в областта на първичната профилактика, общите и специалните акушерски грижи за бременните, раждащите, родилките и новородените и за жените с гинекологични заболявания, семейното планиране и др. са основна задача на преподавателите.

Програмите и съдържанието на лекционните курсове и практическите упражнения се актуализират ежегодно /системно/ съобразно научните и практически нововъведения в областта на обществено здраве и здравните грижи, за да отговорят на изискванията заложени в национални и международни консенсусни документи. За подпомагане на учебната дейност на сектора са разработени учебници и учебни помагала.

Преподаватели от учебния сектор активно участват в обучението на специализанти и докторанти.

Преподавателите от УС са автори на научни статии; практически ръководства; учебници и др. Активно участват в национални и международни форуми.

Научно-изследователска дейност

Областите на основни научни интереси на преподавателите от сектора са:

  • акушерството и качеството на обучение по „Здравни грижи",
  • общественото здравеопазване,
  • обучението на акушерки и оказването на здравни грижи в акушерството и гинекологията,
  • педагогиката на извънкласната работа,
  • управление и развитие на акушерските грижи
  • здравни грижи
  • педагогическа компетентност на здравните професионалисти
  • обучение, взаимодействие и общуване с пациенти и др.

 

Настоящ ръководител на учебния сектор е ас. Валя Димитрова, доктор.

Стратегия за развитие на специалност "Акушерка"