Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Гл.ас. Виолета Иванова Станева доктор


Катедра: Катедра по логопедия и медицинска педагогика
УС:
Е-поща: Violeta.Staneva@mu-varna.bg
Телефон: +359 52 677 050

 

Биография

Виолета Иванова Станева е родена на 27.12.1970 г в гр.Варна. Завършва средно образование през 1988 г. - VII ЕСПУ"М.Торез" гр.Варна , през 1991 г се дипломира в

 ПМИ"Д-р Н.Николаев" гр.Варна специалност – акушерка. През 2001 г. завършва висше образование в Медицински Унивеситет – Варна специалност „Здравен мениджмънт„ – магистър.

През 2010 г придобива магистърска степен по специалноста „Управление на здравните грижи„

в Медицински Унивеситет –Варна. Професионалната си реализация започва като медицинска сестра през 1991 г в Пъпва клиника по нервни болести към МБАЛ"Св.Марина" гр.Варна.

През 2003 г след конкурс заема длъжноста старша мед.сестра в същата клиника. През 2014 г. след конкурс заема длъжноста главна мед.сестра на МБАЛ "Св.Марина" гр.Варна.

През 2017 г. след конкурс заема длъжноста асистент в Катедра „Здравни грижи„

УС „Акушерка" на МУ  – Варна. Същата година придобива образователна и научна степен

 „Доктор„ в професионално направление 7.4 „Обществено здраве", научна специалност „Управление на здравните грижи„ на тема: „Сестрински грижи в извънболничната помощ при пациенти с Множествена склероза : комлексен подход и медико-социални аспекти„.


Публикации

​Асистент Станева има над десет публикации, и над 30 участия в различни форми на продължаващо обучение. Основните научни разработки са в областа на здравните грижи социалните дейности и общественото здравеопазван.


Отворен достъп

Член на

​БАПЗГ‚ Европейската асоциация по обществено здраве.