Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

УС Кинезитерапия

УС по Кинезитерапия е основан към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна през февруари 2018 г. Като административна единица УС е включен в състава на Катедрата по Физиотерапия, рехабилитация, морелечение, професионални болести към Факултета по обществено здравеопазване. 

Академичен състав: 
Ръководител УС: 
Доц. Гергана Бончева Ненова, доктор 
                                 Ас. Станислава Мартинова Богомилова 
                                 Ас. Яни Георгиев Шивачев

Участие в учебници и учебни помагала:
Nenova G., P. Mancheva. Physiotherapy and chronic diseases. LAP Lambert Academic Publishing, ISBN 978-3-330-00120-6, 2016, pp.44.

Научно – изследователска дейност и проекти:
Общо сътрудниците имат над 60 публикации в списания и сборници и над 15 участия в научни форуми.

Научни направления:
1) Кинезитерапия в ортопедията и травматологията
2) 
Кинезитерапия при нервни и психични болести
3) 
Кинезитерапия при детски болести
4) 
Кинезитерапия при вътрешни болести.​ 
5) Кинезитерапия в амбулаторни и домашни условия. 
6) Мястото на кинезитерапевта в общественото здраве и развитието на интегрираните грижи. 
7) Качеството на обучение във висшите медицински училища.