Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

УС „Здравно-икономически и финасови анализи“

Учебният сектор „Здравно-икономически и финансови анализи" е създаден през 2017 г. към Катедрата по икономика и управление на здравеопазването.

Академичен състав

Доц. Любомира Коева, д.и. – ръководител УС

Проф. Стефка Коева, д.ик.н.

Гл.ас. Елка Атанасова, д.и.

Ас. Минчо Минев, д.и.

 

Учебна дейност

Учебният сектор осигурява преподаването по икономическите учебни дисциплини във ФОЗ на МУ-Варна. Учебната дейност се осъществява чрез фундаментална, специализираща и практическа подготовка, която е в съответствие с изискванията за различните образователно - квалификационни степени, и включва обучение по: макро-, микро- и здравна икономика; въведение в счетоводството; счетоводство на лечебните заведения; управленско счетоводство в здравните организации; публични и фирмени финанси; финансов мениджмънт в здравеопазването; риск мениджмънт в здравеопаазването; икономика, организация и финансиране на лечебните заведения.

Преподавателите от УС „Здравно-икономически и финансови анализи" участват в обучението на студентите от следните специалности: Здравен мениджмънт (бакалавър и магистър), Фармацевтичен мениджмънт (магистър), Управление на здравни грижи (бакалавър и магистър), Опазване и контрол на общественото здраве (магистър), Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА (магистър), Оптометрист (магистър), Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт (магистър), Обществено здравеопазване (магистър).

За подпомагане на учебната дейност на сектора са разработени учебници и учебни помагала по: здравна икономика; управленско счетоводство в здравните организации; анализ на финансовото състояние на лечебните заведения; въведение в счетоводството; финансов мениджмънт; икономика, организация и финансиране на лечебните заведения и др.

Научно-изследователска дейност

Областите на основни научни интереси на преподавателите от сектора са:

  • Икономическа оценка в здравеопазването
  • Анализ на здравни системи
  • Финансиране на здравеопазването
  • Потребителски плащания в здравния сектор
  • Отчитане на дейността на лечебните заведения
  • Анализ на финансовото състояние на лечебните заведения
  • Управленско счетоводство в лечебните заведения (отчитане и анализ на разходите, и калкулиране на себестойността на медицинските услуги)
  • Икономически аспекти на персонализираната медицина

Преподавателите в сектора имат над 200 научни публикации в български и чуждестранни научни издания, участия в национални и международни научни форуми, както и участия в национални и международни научно-изследователски и практико-приложни проекти.

Експертна дейност

Академичният състав на учебния сектор е с признати в национален и международен план професионализъм и компетентност в областта на здравно-икономическите и финансови анализи. Хабилитираните и нехабилитираните членове са традиционно привличани като партньори, консултанти и експерти от лечебни и здравни заведения, органи на централната и местната власт в здравеопазването, неправителствени организации и финансиращи институции и предпочитани партньори на български и чуждестранни организации за разработването и изпълнението на проекти и други съвместни инициативи.