Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

ДОБРЕ ДОШЛИ

В СИСТЕМАТА ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ

НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

НА МУ - ВАРНА!Какви са стъпките при подаване на документите?

Съвет: За да направите своята регистрация, използвайте най-новата версия на Вашия интернет браузър. Не използвайте браузъра Internet Explorer

ЗА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ УСПЕШНО е необходимо да заплатите дължимите кандидатстудентски такси. Това може да направите чрез превод по банковата сметка на МУ-Варна или онлайн чрез ePAY.bg – директно през системата за подаване на документи (след натискане на бутона „Запис” ще видите бутон „Плащане на такси“ – продължете напред, като следвате инструкциите). Ако сте избрали онлайн плащане, Вашата регистрация ще бъде потвърдена след получаване на сумата по банковата сметка на МУ-Варна (в рамките на няколко минути).


                                                             ​Плащане на такси чрез банков превод по банковата сметка на МУ-Варна:
            Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,
            BIC: STSABGSF
            IBAN: BG24STSA93003100040700
            Основание за плащане: 
    1. Такса за изпит по ...... (напр.: биология и/или химия и др.) или
    2. Такса за участие и класиране по документи (САМО за специалностите без приемен изпит).   
            Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежото нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН. 
            Ако сте избрали да заплатите таксата чрез банков превод, сканирайте/снимайте платежната бележка и я пригответе за прикачване в системата, заедно с другите документи. 
            Ако не сте сигурни и искате да проверите размера на таксите, може да маркирате желаните от Вас специалности и техните такси ще бъдат изчислени автоматично. За повече информация относно таксите вижте тук

От такса за участие в кандидатстудентски изпит и/или такса за участие в кандидатстудентската кампания и класиране по документи се освобождават кръглите сираци и инвалидите със 70% и над 70% инвалидност. Полусираците, кои­то не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите срещу представяне на акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници (оригинали и незаверени фотокопия). При онлайн кандидатстване – сканирани оригинали на документите.

ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА, сканирайте/снимайте дипломата си за средно образование (всички страници) и я пригответе за прикачване в системата заедно с другите документи.

ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА, сканирайте/снимайте документ за самоличност (двустранно) и го пригответе за прикачване в системата заедно другите документи.

В случай, че за Вашето кандидатстване са необходими и други документи, сканирайте/снимайте и тях и ги пригответе за прикачване в системата, като например: диплома за висше образование, документ за промяна на имената, решение от ТЕЛК, акт за раждане, смъртен акт, удостоверение на наследници и др. Вижте информация за документите тук

 РЕГИСТРАЦИЯ – тя се осъществява посредством форма, в която трябва да въведете Вашето ЕГН и да попълните "CAPTCHA код за сигурност" /кода от картинката/.


Попълнете полетата с Вашите имена ЕДИНСТВЕНО НА КИРИЛИЦА.

Ако сте се явили на предварителните изпити в МУ-Варна, след влизане в системата Вашите основни лични данни и оценки от изпити ще са вече попълнени. Нанесете останалите необходими данни.
Важно: Данните за всички кандидат-студенти са синхронизирани с регистъра на издадените дипломи на Министерство на образованието и науката.

Важно е да попълните актуални телефонен номер, алтернативен телефонен номер и e-mail.

Попълнете оценките от дипломата Ви за средно/висше образование, които са балообразуващи за групите специалности, за които искате да кандидатствате.

Групи специалности:

 

            Групи 1 и 9 – „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация" и „Военен лекар" - оценка по биология и химия от дипломата за средно образование от ДЗИ (държавен зрелостен изпит) - при неположени ДЗИ се взимат оценките от курса на обучение – задължителна подготовка.

       Групи 2, 3, 4 и 10 - „Медицинска сестра", „Акушерка", „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Медицински оптик", „Зъботехник", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант", „Медицински козметик", „Логопедия", „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър") и „Военна медицинска сестра" - оценка по биология и български език и литература от дипломата за средно образование от ДЗИ - при неположени ДЗИ се взимат оценките от курса на обучение – задължителна подготовка.

            Групи 5, 6, 7 и 8 - „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър"), „Управление на здравните грижи" (ОКС „магистър"), „Здравен мениджмънт", „Обществено здравеопазване", „Фармацевтичен мениджмънт", „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа" и „Опазване и контрол на общественото здраве" (ОКС „магистър") – оценките от дипломата за висше образование: 1. среден успех от обучението, 2. среден успех от държавните изпити (защита на дипломна работа).

            Оценките от задължително избираемите дисциплини (ЗИД) и свободно избираемите дисциплини (СИД) не са балообра­зуващи. 

            Вижте повече за специалностите в МУ-Варна – тук.

Отговорността за невярно попълнени данни носите ЕДИНСТВЕНО И САМО ВИЕ.

Раздел "Ще се явя на изпита по:" отбелязвате на кой/кои изпит/изпити желаете да се явите. Този раздел се попълва само за специалностите от група 1.

            За кандидат-студентите, които са се явили на предварителните изпити по биология и химия: в раздел „Предварителни изпити" ще бъдат отбелязани оценките, които сте получили от изпитите. Следва да изберете на кой от двата (или и на двата) изпита ще се явите на редовните изпити. В случай, че сте доволни от оценките си и няма да се явявате на редовните изпити не маркирайте нищо в това поле.

            Кандидат-студентите, които не са се явили на предварителни изпити в Медицински университет – Варна, задължително отбелязват, че ще се явят и на двата изпита.

Попълнете колоните "Желания" като номерирате желанията си за държавна поръчка и платено обучение поотделно за всяка група специалности! Нанесете желанията си само в колоните на тези групи и специалности, за които кандидатствате. Номерирайте желанията си по следния начин: с номер 1 – първо (най-силно желание), 2 – второ желание и т.н., а с 0 (нула) означете нежеланите позиции.


          Ако при избора на специалност и реда на желанията Ви сте допуснали грешка, имате възможност да коригирате съдържанието на всяко едно поле. Това може да направите чрез бутона "Изчисти".

       Обмислете добре желанията си – от реда им зависи класирането Ви! След натискане на бутона „Запис" повече не можете да правите промени върху тях.

В раздел "Особен случай" отбележете в чек бокса, ако отговаряте на някой от изброените случаи и приложете по-надолу в секцията „Сканирани документи" съответните документи, доказващи особения случай. 

В раздел "Сканирани документи" попълнете Серия и № на дипломата Ви за средно/висше образование и прикачeте всички необходими за Вашето кандидатстване документи (вижте по-горе или тук).

В раздел „Декларации" отбележете, че сте запознати и приемате условията в тях.

Потвърждението и окончателния запис на данните (подадени от Вас) в системата се извършва посредством бутона "Запис"

След записа на данните (които сте попълнили) на екрана ще видите съобщение, уведомяващо Ви дали записът е успешен. Натиснете "Изход" за да излезете от системата. 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ВХОДЯЩ НОМЕР

      Екипът на Комисията по прием и обработка на кандидатстудентски документи към МУ-Варна ще провери и одобри подадените от Вас документи, след което на Вашият екран в системата за онлайн кандидатстване ще получите съобщение „Документите Ви са одобрени" и ще се появи бутон "Печат на картона". 

    

     В случай, че на екрана има надпис „Документите Ви са отхвърлени", ще видите съобщение, което разяснява причината за отхвърлянето. От този момент нататък Вие ще имате право да коригирате подадените данни, което трябва да направите преди изтичане на срока за прием на документи. Екипът на Комисията отново ще провери и ще одобри подадените от Вас документи, в случай, че те са коректно подадени.


           .... и не забравяйте – крайните срокове за подаване на документи.

 Подаването на документи онлайн приключва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с разпечатване на талончетата за явяване на изпити (от полето "Печат на картона"), които трябва да носите в дните на изпитите, заедно с валиден документ за самоличност.

                  Кандидат-студентите, които няма да се явяват на изпити (например: 1. кандидат-студентите, които са доволни от оценките си, получени на предварителните изпити и няма да се явяват на редовните или 2. кандидат-студентите за специалностите, за които не се изисква полагането на изпит) разпечатват състезателния си картон (от полето "Печат на картона"). Те трябва да го подпишат, сканират и да го изпратят на e-mail: ksk@mu-varna.bg. В противен случай не участват в класирането поради неизпълнение на условията за кандидатстване.

Информация за разпределението по зали и сгради ще намерите в деня преди изпита на адрес: http://www.mu-varna.bg/BG  

При влизане в системата за онлайн прием всеки кандидат-студент може да провери своите резултати от изпити, както и класирането за желаните от него специалности.

Завършилите през настоящата учебна година, които не са получили своите дипломи за средно образование до изтичане на срока за подаване на документи (2-3 дни преди крайния срок), е необходимо да представят удостоверение или служебна бележка от училището, включваща задължително следните реквизити:

- балообразуващите оценки от задължителните дисциплини от дипломата;
- оценките от всички държавни зрелостни изпити, на които са се явили;
- оценка по физическо възпитание и спорт (за кандидатстващи за специалност „Рехабилитатор");
- изходящ номер, подпис и печат на училището.


           

Ако имате въпроси, свържете се с нас на адрес ksk@mu-varna.bg или на телефон 052 677 060 /телефонът е активен само по време на Кандидатстудентската кампания/.

МУ-Варна пожелава успех на всички 

кандидат-студенти!