Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Изпити, срокове, документи...

І. Кандидатстудентски изпити и срокове за подаване на документи за учебната 2020/2021 година:

СпециалностиОбразователно-квалификационна степенСрок за подаване на документиИзпитни дати
Медицина

 

 

Магистър

 

За предварителните изпити:
16.03. - 25.03.2020 г.
(без неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)

За редовните изпити:
15.06. - 24.06.2020 г. 
(без почивен ден)​

Предварителни изпити:

Биология – 28.03.2020 г.

Химия – 11.04.2020 г.

Редовни изпити:

Биология – 29.06.2020 г.

Химия – 06.07.2020 г.

Дентална медицина
Фармация
Военен лекар
Магистър


За предварителните изпити:
16.03. - 25.03.2020 г.
(без неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)

За редовните изпити:
15.06. - 24.06.2020 г. 
(без почивен ден)​ ​

Предварителни изпити:

Биология – 28.03.2020 г.

Химия – 11.04.2020 г.

Редовни изпити:

Биология – 29.06.2020 г.

Химия – 06.07.2020 г.

Изпит за физическа годност

Писмен тест по английски език

Медицинско освидетелстване на годността 

Психологична оценка

Информация за ВВМУ

Медицинска сестра

(в гр. Варна и филиалите в гр. Шумен, Сливен, Велико Търново)

 


 

Бакалавър

 
15.06. - 24.06.2020 г.

(без почивен ден)

и

07.07. - 13.07.2020 г.

(без неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)
Биология - 16.07.2020 г.​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Акушерка

(в гр. Варна и филиалите в гр. Шумен, Сливен, Велико Търново)

Кинезитерапия
Медицински лаборант

 

 

 

Професионален бакалавър

​ ​ ​ ​ ​
Рентгенов лаборант
Помощник-фармацевт
Инспектор по обществено здраве
Рехабилитатор
Медицински козметик
Логопедия
Бакалавър ​

 

По документи

​ ​
Здравен мениджмънт
Медицински оптикПрофесионален бакалавър

Управление на здравните грижи

 

Бакалавър

Социална медицина и здравен мениджмънт:
Писмен: 20.07.2020 г.
Устен: 24.07.2020 г.

Зъботехник


Професионален бакалавър


15.06. - 24.06.2020 г.
(без почивен ден)
и
07.07. - 08.07.2020 г.

 

Моделиране - 10.07.2020 г.​

Здравен мениджмънт

(след бакалавър по същата специалност)
 

Магистър

​ ​

 


23.07. - 30.07.2020 г.
 
(без събота и неделя при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден)


​ ​

 

По документи

Управление на здравните грижиЕсе по зададена тема, свързана с дейността „Здравни грижи" - 03.08.2020 г.​
ОптометристПо документи
Здравен мениджмънт и медико-социални грижи

 

 

 

Магистър

 

​ ​ ​01.09. - 23.09.2020 г.
(без събота, неделя и празничните дни при подаване в МУ-Варна, онлайн – без почивен ден) ​ ​ ​

По документи

​ ​ ​
Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа
Опазване и контрол на общественото здраве
Фармацевтичен мениджмънт и грижи
Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи


Важно!!!

Кандидат-студентите, които имат оценки от изпитите от предварителната и редовна сесия, участват в класирането с по-високата от двете.

Кандидат-студентите, явили се на предварителен изпит по биология и/или химия, имат право да се явят и на редовните кандидатстудентски изпити по тези предмети, като задължително подават документите за кандидатстване, в посочения по-горе срок. 

Кандидат-студенти, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но неподали документи за кандидатстване в регламентирания срок, не участват в конкурса.

 

ІІ. Документи за участие в предварителните изпити по биология и химия и за кандидатстване в МУ-Варна за учебната 2020/2021 година

 

Очаквайте обявяването на документите за участие в предварителните изпити по биология и химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар", както и на документите за кандидатстване за всички специалности в Медицински университет – Варна.


Специфични документи:    
При различие на имената в подадените документи и в документа за самоличност се представя удостоверение за идентичност на лице с различни имена, издадено от съответната община или друг официален документ, удостоверяващ идентичността.


Кандидат-студенти, отговарящи на условията по чл. 68, ал. 3 от ЗВО, освен останалите документи, подават и:       
(1) Кръглите сираци представят акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници (оригинали и незаверени фотокопия). При онлайн кандидатстване – сканирани оригинали на документите.

(2) Решение на ТЕЛК (оригинал и незаверено фотокопие) за „лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто". При онлайн кандидатстване – сканиран оригинал на документа.

(3) Многодетните майки (с три и повече деца) представят актове за раждане на децата (оригинали и незаверени фотокопия). При онлайн кандидатстване – сканирани оригинали на документите.

(4) Близнаци, които кандидатстват в едно професионално направление, представят акт за раждане на другия близнак (оригинал и незаверено фотокопие). При онлайн кандидатстване – сканиран оригинал на документа.

(5) Военноинвалидите и военнопострадалите представят валиден документ, удостоверяващ това обстоятелство (оригинал и незаверено фотокопие). При онлайн кандидатстване – сканиран оригинал на документа.

 

III. Начини за подаване на документи

Документи за участие в предварителните изпити се приемат:

• чрез сайта на МУ-Варна www.mu-varna.bg;

• в Медицински университет – Варна (гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55);

 

Документи за кандидатстване се приемат:

• чрез сайта на МУ-Варна www.mu-varna.bg;

• в Медицински университет – Варна (гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55);

• във филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Шумен, Велико Търново – за кандидатстващите само за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" в съответния филиал.

 

 IV. Условия за кандидатстване за учебната 2020/2021 година

(1) За студенти в българоезични програми на обучение в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна могат да кандидатстват лица, които са:

1. български граждани;

2. чужденци, със статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

3. лица с двойно гражданство, едното от които е българско;

4. граждани на държави, членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство;

5. лица със статут на бежанци, удостоверен с документ, издаден от Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет;

6. от българска народност, удостоверена по реда на Постановление №103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

(2) В Медицински университет – Варна могат да кандидатстват за обучение и чуждестранни граждани извън горепосочените. Условията и редът за приемането им като студенти е в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с ПМС №79 от 9.05.2000 г., обн. ДВ, бр. 40 от 16.05.2000 г., и Правилника за прием в англоезични програми на обучение и прием на чуждестранни граждани в Медицински университет – Варна.

(3) Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1. Имат документ за завършено средно образование, осигуряващо им право да се обучават във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.

2. Имат следните оценки от ДЗИ или от курса на обучение в дипломата си за завършено средно образование:

  • за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар" – оценки по биология и химия;
  • за специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка", „Кинезитерапия“, „Зъботехник", „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант", „Здравен мениджмънт", ОКС „бакалавър", „Логопедия", „Медицински оптик" и „Медицински козметик" – оценки по български език и литература и по биология.

3. Не са осъдени с влязла в сила присъда „лишаване от свобода".

4. За кандидатстване за направление „Военен лекар":

  • да са годни за военна служба (удостоверява се с медицински преглед, изпит за физическа годност и проверка на психологичната пригодност);
  • да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство;
  • да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
  • да не страдат от психично заболяване (удостоверява се с удостоверение от областния Център за психично здраве за липса на психични заболявания);
  • към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 31 години.


(4) При образуването на състезателния бал на български граждани, завършили средно образование в България, в чиято диплома няма оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по общообразователна подготовка.

(5) Когато в дипломата за средно образование няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатът може да валидира компетентности по този учебен предмет в съответствие с чл.166, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и по реда на Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците. В този случай при образуването на състезателния бал се включва оценката от удостоверението по чл.168, ал.1, т.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

(6) За кандидат-студенти, завършили средно образование в чужбина, които кандидатстват за специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка", „Кинезитерапия", „Зъботехник", „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант", „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия", „Медицински оптик" и „Медицински козметик", балообразуващи са оценките от дипломата за средно образование от ДЗИ по биология и по официалния език на държавата, в която дипломата е издадена, а при липса на такава – оценката от курса на обучение. Тези кандидати имат право да бъдат записани за студенти само след успешно полагане на изпит за владеене на български език или преминат подготвителен курс по български език в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт на МУ-Варна, или след представяне на свидетелство за езикова компетентност по български език – ниво В2.

(7) Право да кандидатстват за обучение на места, субсидирани от държавата, за ОКС „магистър" по специалността „Здравен мениджмънт" имат лица, придобили ОКС „бакалавър" по същата специалност с успех от дипломата не по-нисък от „добър".

(8) Право да кандидатстват за обучение за ОКС „магистър" по специалността „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи" имат лица със среден успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от „добър", които са:

1. придобили ОКС „професионален бакалавър по …" или по-висока ОКС по специалност от професионално направление „Здравни грижи";

2. придобили ОКС „бакалавър" или „магистър" от друго професионално направление.

(9) Право да кандидатстват за обучение за ОКС „магистър" по специалността „Фармацевтичен мениджмънт и грижи" имат лица със среден успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър", които са:

1. придобили специалност „Помощник-фармацевт" с ОКС „професионален бакалавър" или по-висока ОКС по специалност от професионално направление „Здравни грижи";

2. придобили ОКС „бакалавър" или „магистър" от друго професионално направление.

(10) Право да кандидатстват за обучение за ОКС „магистър" по специалността „Оптометрист" имат лица, придобили ОКС „професионален бакалавър" по специалността „Медицински оптик" със среден успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от „добър".

(11) За обучение по специалността „Управление на здравните грижи", ОКС „бакалавър", могат да кандидатстват лица, които са придобили ОКС „професионален бакалавър по ..." или приравнено към него полувисше образование по специалност от професионално направление „Здравни грижи".

(12) Право да кандидатстват за обучение за придобиване на ОКС „магистър" по специалност „Управление на здравните грижи" имат лица със среден успех от дипломата не по-нисък от „добър", които са:

          1. придобили ОКС „бакалавър" по същата специалност;

          2. придобили ОКС „бакалавър" по специалност „Медицинска сестра" или „Акушерка";

          3. придобили специалност от професионално направление „Здравни грижи" на ОКС „професионален бакалавър по..." и една от специалностите „Социални дейности", „Социална педагогика", „Социален мениджмънт" или „Здравен мениджмънт" на ОКС „бакалавър".

(13) Право да кандидатстват за специалността „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа", ОКС „магистър", имат имат лица със среден успех от дипломата, не по-нисък от „добър", които са:

1. придобили полувисше образование (тригодишен курс на обучение) или ОКС „професионален бакалавър" по специалността „Рехабилитатор" от професионално направление „Здравни грижи";

2. придобили ОКС „бакалавър" или „магистър" по специалността „Кинезитерапия" от професионално направление „Обществено здраве";

3. придобили ОКС „бакалавър" или „магистър" от област на висшето образование „7. Здравеопазване и спорт", с професионален практически опит в областта.

(14) Право да кандидатстват за специалността „Опазване и контрол на общественото здраве", ОКС „магистър", имат лица със среден успех от дипломата, не по-нисък от „добър", които са:

1. придобили полувисше образование (тригодишен курс на обучение) или ОКС „професионален бакалавър" по специалност от професионално направление „Здравни грижи";

2. придобили висше образование в ОКС „бакалавър" или „магистър".   

(15) Право да кандидатстват за специалността „Информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи", ОКС „магистър", имат лица със среден успех от дипломата, не по-нисък от „добър", които са:

1. придобили ОКС „професионален бакалавър" по специалността „Рентгенов лаборант" от професионално направление „Здравни грижи";

2.  придобили висше образование в ОКС „бакалавър" или „магистър".

(16) Завършилите само ОКС „професионален бакалавър по..." нямат право да кандидатстват за специалности с ОКС „магистър" от друго професионално направление.

(17) Всеки кандидат-студент има право да кандидатства в Медицински университет – Варна за една или повече специалности, но може да бъде записан за студент само по една специалност. Когато се кандидатства за повече от една специалност, при подаването на документите в състезателния картон специалностите задължително трябва да бъдат подредени по ред на желание, отделно за всяка група специалности.