Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Документи за кандидатстване за прием в подготвителен или първи курс англоезични програми на обучение

Кандидатите за обучение в Медицински университет – Варна, представят лично, чрез упълномощен представител или изпращат по пощата (на адрес: България, гр. Варна 9002, ул. Марин Дринов № 55, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов", Учебен отдел) комплект от документи включващ:

1. Формуляр за кандидатстване, който може да бъде попълнен онлайн след регистрация тук http://e-application.mu-varna.bg/card. Попълненият формуляр е необходимо да бъде разпечатан и подписан от кандидата при подаването на по-долу изброените документи;

2. Копие на дипломата за средно образование;

3. Копие на приложението с оценките към дипломата за средно образование;

4. Документ, издаден от компетентен орган (средното училище, в което е завършил кандидатът), с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища и университети на държавата, в която е завършено средното образование;

5. Медицинско свидетелство (удостоверяващо и психично здраве), издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването (легализирано и преведено на български език);

Обучението по обявените специалности в МУ-Варна не е подходящо за лица със следните заболявания

Документите по т. 2, 3, 4 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени. При липса на такива разпоредби се легализират по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа;

За повече информация относно изискванията за легализация и превод на документите, моля прочетете следното https://www.mfa.bg/bg/uslugi-patuvania/konsulski-uslugi/zaverki-legalizacia/obshta-informatsia

6. Пет снимки  паспортен формат;

7. Фотокопие на валидна лична карта / паспорт на кандидата;

8. Декларация за идентичност на имената (легализирана и преведена на български език), в случай, че кандидатът има разлика/ки в имената по лична карта / паспорт и в документа за завършено средно образование;

9. Пълномощно (легализирано и преведено на български език) - в случай, че документите за кандидатстване в МУ-Варна се подават от упълномощен представител на кандидата;

10. Две обикновени фотокопия на документи, посочени в т. 2, т.3 и т.4.