Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием


ДОБРЕ ДОШЛИ 
В СИСТЕМАТА ЗА ОНЛАЙН ПРИЕМ 
НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ 
НА МУ - ВАРНА!

За да се регистрирате успешно, следвайте инструкциите!          Какви са стъпките при подаване на документите? 


Съвет: За да направите своята регистрация, използвайте най-новата версия на Вашия интернет браузър. Не използвайте браузъра Internet Explorer.

  За да подадете документи за кандидатстване е необходимо да заплатите дължимите такси. Това може да направите чрез онлайн превод на ePAY.bg – директно през системата за подаване на документи или чрез превод по банковата сметка на МУ-Варна. 

 Плащане на такси чрез онлайн превод – след като попълните всички данни и прикачите необходимите документи, натиснете бутона „Запис”; ще видите бутон „Плащане на такси“ – продължете напред, като следвате инструкциите. Вашата регистрация ще бъде потвърдена след получаване на сумата по банковата сметка на МУ-Варна (сумите се получават в рамките на няколко минути).Плащане на такси чрез банков превод по банковата сметка на МУ-Варна:

Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700

Основание за плащане:
1.  Такса за изпит по ...... (напр.: биология и/или химия и др.) 
или
2.   Такса за участие в кандидатстудентската кампания и класиране по документи – за специалностите без приемен изпит („Медицински оптик", „Здравен менидж­мънт" ОКС „бакалавър" и „Логопедия").   

  Ако сте избрали повече специалности и изпити, можете да посочите в основанието за плащане текста „Кандидатстудентски такси".

  Задължително условие е таксите да бъдат преведени предварително (преди регистрацията) и от името на кандидат-студента и/или в платежното нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.

  Ако сте избрали този начин на плащане, сканирайте/снимайте платежния документ и го пригответе за прикачване в системата. 


Ако не сте сигурни и искате да проверите размера на таксите, които дължите, можете да маркирате желаните от Вас специалности и техните такси ще бъдат изчислени автоматично. За повече информация относно размера на таксите и категориите кандидат-студенти, които са освободени от такси вижте тук.

Таксите за явяване на изпити се заплащат и от кандидат-студентите, явили се на предварителната изпитна сесия и желаещи да се явят изпит/и и на редовната такава. 

Ако кандидат-студентът е доволен от оценките си от предварителните изпити и не желае да се явява на редовните изпити, подава само документи за кандидатстване, но не заплаща никакви такси.

ПРЕДИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В СИСТЕМАТА, сканирайте/снимайте дипломата си за средно образование (всички страници) и я пригответе за прикачване в системата заедно с другите документи. 

Не се изисква прикачването на сканирана/снимана лична карта. Ваше задължение е да проверите нейната валидност. 

Не се изисква попълването на комплект с документи за кандидатстване. Достатъчно е попълването на бланката за регистрация в системата за онлайн прием. 

В случай, че за Вашето кандидатстване са необходими и други документи, сканирайте/снимайте и тях и ги пригответе за прикачване в системата, като например: диплома за висше образование, документ за промяна на имената, решение от ТЕЛК, акт за раждане, смъртен акт, удостоверение на наследници и др. Вижте информация за документите тук.

РЕГИСТРАЦИЯ – тя се осъществява посредством форма, в която трябва да въведете Вашето ЕГН и да попълните "CAPTCHA код за сигурност" /кода от картинката/.


Попълнете полетата с Вашите имена ЕДИНСТВЕНО НА КИРИЛИЦА.


Ако сте се явили на предварителните изпити в МУ-Варна, след влизане в системата Вашите основни лични данни и оценки от изпити ще са вече попълнени. Нанесете останалите необходими данни.

Важно: Данните за всички кандидат-студенти са синхронизирани с регистъра на издадените дипломи на Министерство на образованието и науката.

Важно е да попълните актуални телефонен номер, алтернативен телефонен номер и e-mail адрес.

Попълнете оценките от дипломата Ви за средно/висше образование, които са балообразуващи за групите специалности, за които искате да кандидатствате.

Групи специалности:

            Групи 1 и 8 – „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация" и направление „Военен лекар" - оценка по биология и химия от дипломата за средно образование от ДЗИ (държавен зрелостен изпит) - при неположени ДЗИ се взимат оценките от курса на обучение – задължителна подготовка.

        Групи 2, 3 и 4 - „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Медицински лаборант”, „Помощник-фармацевт”, „Инспектор по обществено здраве”, „Медицински оптик”, „Зъботехник”, „Рехабилитатор”, „Рентгенов лаборант”, „Медицински козметик”, „Логопедия” и „Здравен мениджмънт” (ОКС „бакалавър”) - оценка по биология и български език и литература от дипломата за средно образование от ДЗИ - при неположени ДЗИ се взимат оценките от курса на обучение – задължителна подготовка.

             Групи 5, 6 и 7 - „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър"), „Управление на здравните грижи" (ОКС „магистър"), „Здравен мениджмънт" (ОКС „магистър" след бакалавър по същата специалност) – оценките от дипломата за висше образование: 1. среден успех от обучението, 2. среден успех от държавните изпити (защита на дипломна работа).

            Оценките от задължително избираемите дисциплини (ЗИД) и свободно избираемите дисциплини (СИД) не са балообра­зуващи. 

            Вижте повече за специалностите в МУ-Варна – тук.

Отговорността за невярно попълнени данни носите ЕДИНСТВЕНО И САМО ВИЕ.


В Раздел "Ще се явя на изпита по:" отбелязвате на кой/кои изпит/изпити желаете да се явите. Този раздел се попълва само от кандидат-студентите за специалностите от група 1 и 8.

  За кандидат-студентите, които са се явили на предварителните изпити по биология и химия: в раздел „Предварителни изпити" ще бъдат отбелязани оценките, които сте получили от изпитите. Следва да изберете на кой от двата (или и на двата) изпита ще се явите на редовните изпити. В случай, че сте доволни от оценките си и няма да се явявате на редовните изпити не маркирайте нищо в това поле. Кандидат-студентите, които не са се явили на предварителни изпити в Медицински университет – Варна, задължително отбелязват, че ще се явят и на двата изпита.

Попълнете колоните "Желания" като номерирате желанията си за държавна поръчка и платено обучение поотделно за всяка група специалности! Нанесете желанията си само в колоните на тези групи и специалности, за които кандидатствате. Номерирайте желанията си по следния начин: с номер 1 – първо (най-силно желание), 2 – второ желание и т.н., а с 0 (нула) означете нежеланите позиции.


Ако при избора на специалност и реда на желанията Ви сте допуснали грешка, имате възможност да коригирате съдържанието на всяко едно поле. Това може да направите чрез бутона "Изчисти".

  Обмислете добре желанията си – от реда им зависи класирането Ви! След одобряване на Вашата регистрация не можете да правите промени върху тях.

В раздел "Особен случай" отбележете в чек бокса, ако отговаряте на някой от изброените случаи и приложете по-надолу в секцията „Сканирани документи" съответните документи, доказващи особения случай. 


В раздел “Сканирани документи” попълнете коректно Серия и № на дипломата Ви за средно/висше образование и прикачeте всички необходими за Вашето кандидатстване документи (вижте по-горе или тук).

В раздел „Декларации" отбележете, че сте запознати и приемате условията в тях.

Потвърждението и окончателния запис на данните (подадени от Вас) в системата се извършва посредством бутона "Запис"


След записа на данните (които сте попълнили), ще видите надпис, уведомяващ Ви дали записът е успешен. Натиснете "Изход" за да излезете от системата. 


ПОЛУЧАВАНЕ НА ВХОДЯЩ НОМЕР

      Екипът на Комисията по прием и обработка на кандидатстудентски документи към МУ-Варна ще провери и одобри подадените от Вас документи. Моля, изчаквайте търпеливо обработването на Вашите документи.

Резултатът от Вашата регистрация ще разберете при повторно влизане в системата за онлайн кандидатстване, а не по и-мейл. Ако надписът е Документите Ви са одобрени" ще видите и новият бутон "Печат на картона".
Свалете на компютъра си или директно разпечатайте документът за явяване на изпитите, който трябва да носите в дните на изпитите, заедно с валиден документ за самоличност. 


Кандидат-студентите, които няма да се явяват на изпити (например: 1. кандидат-студентите, които са доволни от оценките си, получени на предварителните изпити и няма да се явяват на редовните или 2. кандидат-студентите за специалностите, за които не се изисква полагането на изпит) разпечатват състезателния си картон (от полето "Печат на картона"). Те трябва да го подпишат, сканират и да го изпратят на e-mail: ksk@mu-varna.bg. В противен случай не участват в класирането поради неизпълнение на условията за кандидатстване.


В случай, че на екрана Ви има надпис „Документите Ви са отхвърлени“, ще видите и текст с причината за отхвърлянето. От този момента нататък Вие ще имате право да коригирате подадените от Вас данни, което трябва да направите преди изтичане на срока за прием на документи. Натиснете отново бутонът „Запис“ и излезте от системата. Екипът на Комисията отново ще провери и ще одобри подадените от Вас документи, в случай, че те са коректно подадени.
..... и не забравяйте – крайните срокове за подаване на документи.

Информация за разпределението по зали и сгради ще намерите в деня преди изпита на адрес: http://www.mu-varna.bg/BG  
При влизане в системата за онлайн прием всеки кандидат-студент може да провери своите резултати от изпити, а в последствие и класирането за желаните от него специалности. Сроковете и документите за записване на новоприетите студенти ще намерите в секция „Прием" в сайта на МУ-Варна. 


Ако имате въпроси, свържете се с нас на адрес: ksk@mu-varna.bg или на телефон 052 677 060 /телефонът е активен само по време на Кандидатстудентската кампания в часовия интервал от 8.30 до 17 часа/.


МУ-Варна пожелава успех на всички кандидат-студенти!