Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Разпределение по зали и сградиВ деня и по време на провеждане на писмените изпити кандидат-студентът е длъжен:

 1. Да носи документ за самоличност (лична карта) и документ за явяване на изпит с входящ номер, получен при одобрение на документите.
 2. От 8.00 до 8.30 часа да заеме мястото си в залата съгласно предварителното разпределение по зали. Информация за разпределението се обявява на информационните табла пред сграда Ректорат (гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55) и в интернет страницата на МУ-Варна най-късно в деня преди изпита.
 3. След обявяване на изпитните въпроси в залите не се допускат закъснели кандидат-студенти.
 4. Да остави на определените за целта места в залата личния си багаж (вкл. мобилни телефони, smart часовници и часовници, пред- назначени за визуализация на текстови файлове), както и учебници, материали, помагала и други, които могат да компрометират участието в изпита.
 5. Да не използва никакви помощни материали или информация на носители и/или от източници, които не са изрично предвидени за съответния изпит.
 6. Да използва химикал само със син цвят на мастилото!
 7. Да номерира всяка страница от получените комплекти с арабски цифри, поставени в средата, без ограждане и подчертаване.
 8. Да отбележи с „чернова" листите, които е използвал за тази цел.
 9. Да зачерква с една хоризонтална черта сгрешен пасаж или дума.
 10. След приключване кандидат-студентът е длъжен:
  • лично да предаде на председателя на залата писмената си работа и малкия плик с личните си данни, който запечатва пред комисията;
  • в негово присъствие писмената работа и малкият плик се запечатват в големия плик;
  • да получи обратно документа си за самоличност и личния си багаж.