Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Извънгаранционна абонаментна поддръжка, обслужване и доставка на резервни части за рентгенова техника за дентална образна диагностика“, реф. № 2020-009

28 Февруари 2020

Предмет на поръчката е избор на изпълнител за извършване на извънгаранционна абонаментна поддръжка, обслужване и доставка на резервни части за рентгенова техника за дентална образна диагностика, както следва: 1 бр. дентален томограф за 3D изображения „Planmeca ProMax 3DMax", 1 бр. рентгенов генератор (ортопантомограф за панорамна снимка на зъбите) „Planmeca ProMax" с цефалометрична приставка, 4 бр. интраорални рентгенови апарати (кугел) „Planmeca ProХ" и 4 бр. интраорални сензори „Planmeca ProSensor", производство на Planmeca – Финландия, за нуждите на Университетски медико-дентален център при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, описани в техническата спецификация (Приложение №1) от документацията.