Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка на аудио-вестибуларно оборудване и консумативи за нуждите на Университетски медико-дентален център при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна“ 2020-006

26 Февруари 2020

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на доставка, монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация на аудио-вестибуларно оборудване и периодични доставки на консумативи за работа с оборудването, наричани за краткост в документацията „оборудване" или „стоки", с цел обезпечаване на лечебната и диагностичната дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и докторанти, следдипломно обучение на лекари по дентална медицина, както и за извършване на научна дейност в Университетски медико-дентален център.