Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Избор на изпълнител/и за доставка на дентални материали, апарати, оборудване и инструменти за нуждите на учебния процес във Факултета по дентална медицина при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, 2015-046

24 Ноември 2015

​​Предметът на поръчката включва периодични доставки на стоките по обособени позиции от №1 до №23 вкл., предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества и трябва да се изпълнят в предложения от участника срок. Основната цел на доставката на дентални материали, апарати, оборудване и инструменти, предмет на обществената поръчка, наричани за краткост в документацията за участие "стоки", е осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания обучение през учебните 2015/2016 г. и 2016/2017 г. във Факултета по дентална медицина при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.