Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна по две обособени позиции“ 2017-003

20 Януари 2017
​​Предметът на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна по: 
обособена позиция №1 - Доставка на риба и рибни продукти и
обособена позиция №2 - Доставка на пакетирани храни.
Поръчката включва периодични доставки на хранителни продукти, предварително заявени и конкретизирани по вид и количество, определено от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансовата обезпеченост. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали посочените количества на стоките съобразно нуждите си.​