Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение за нуждите на Медицински университет – Варна от координатор на стандартна балансираща група“, реф.№2017-045

24 Октомври 2017

​Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за десет  броя обекти, за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна и основните му звена. Прогнозното количество електрическа енергия, което ще се доставя за 12 месеца, е определено на база консумираната енергия през последните 12 месеца и възлиза общо на 3 060 360 kWh.