Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

“Доставка на ротационен и абразивен инструментариум (пилители за прав и обратен наконечник) за нуждите на учебния процес във Факултета по дентална медицина при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна“, реф. №2017-015

21 Април 2017

​Предмет на обществената поръчка е доставка на ротационен и абразивен инструментариум (пилители за прав и обратен наконечник) за нуждите на Факултета по дентална медицина при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. Поръчката включва периодични доставки на стоки, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества, определени от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансова обезпеченост.