Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Договаряне без обявление за „Доставка на лабораторни реактиви, химикали, стъклария, китове, консумативи и др. за обезпечаване на научните изследвания в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна," ...продължава в описание

5 Февруари 2016

....продължение от предмета на ОП:​ "обособена позиция № 2 Китове и реактиви за противотуморни изследвания" - 2016 - 005. Основната цел на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви, химикали, стъклария, китове, консумативи и др. за обезпечаване на научните изследвания в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, обособена позиция № 2  Китове и реактиви за противотуморни изследвания“ е доставка на китове и реактиви за осъществяване на научни изследвания.